بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته …

ب) با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، دادههای ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.
ج) با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب تر و بهترند.
د) داده های ترکیبی تاثیراتی که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معیین می کنند.
و) داده های ترکیبی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.
ه) داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها حاصل می شود، حداقل سازد (ابریشمی، ۱۳۷۲).
در رویکرد داده های ترکیبی، روی عرض از مبدا و ضریب شیب مدل زیر محدودیت ها و فرضیاتی در نظر گرفته می شود:
۳-۵
که در آن متغیر وابسته، مجموعه متغیرهای مستقل و جمله خطای مدل است. رویکرد داده های ترکیبی معمولاً شامل سه الگوی مقید[۴۵]، اثرات ثابت[۴۶] و اثرات تصادفی[۴۷] است.
۳-۵-۱ الگوی مقید
در الگوی مقید عرض از مبدا در مدل رگرسیون برای تمامی مقاطع زمانی (مثلاٌ سال) و مکانی (مثلاً شرکت) یکسان در نظر گرفته می شود. از محاسن الگوی مقید، سادگی برآورد آن است و از معایب آن، ناتوانی این الگو برای در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هر مقطع است. این الگو در حالت ساده به صورت زیر است:
۳-۶
۳-۵-۲ الگوی اثرات ثابت
در مدل اثرات ثابت، عرض از مبدا در مدل رگرسیون به این دلیل بین سال ها یا شرکت ها متفاوت در نظر گرفته می شود که هر سال یا شرکت، ویژگی های خاص خود را داراست. الگوی اثرات ثابت در شرایطی مناسب است که عرض از مبدا خاص سال یا شرکت با یک یا چند متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد (ابریشمی، ۱۳۷۲).
۳-۷
۳-۵-۳) الگوی اثرات تصادفی
در مدل اثرات تصادفی فرض میشود که عرض از مبدا یک واحد تکی، انتخابی تصادفی از جامعهای بزرگتر با یک میانگین ثابت است. بدین ترتیب عرض از مبدا تکی، به صورت انحرافی از این میانگین ثابت بیان میشود. اثرات تصادفی در شرایطی مناسب است که عرض از مبدا (تصادفی) هر واحد مقطعی با متغیرهای توضیحی همبستگی نداشتهباشد (ابریشمی، ۱۳۷۲).
این مدل در حالت ساده به شکل زیر ارائه می شود:
۳-۸
۳-۹
۳-۶) آزمون های انتخاب نوع الگو
در این روش، برای انتخاب نوع روش برآورد مدل، ابتدا آزمون F مقید[۴۸]به صورت زیر اجرا شده است:
۳-۱۰
۳-۱۱
در مدل های مزبور  و  به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیمانده‌های حاصل از مدل اثرات ثابت و  و  به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیمانده‌های حاصل از مدل Pooled است. N، تعداد مقاطع (در اینجا شرکت‌ها) و T طول دوره زمانی (یعنی سال‌ها) می‌باشد. در صورت رد فرضیه صفر، مدل با روش اثرات ثابت[۴۹] و در غیر این صورت مدل را با روش Pooled برآورد می‌شود. در صورت انتخاب مدل اثرات ثابت، باید با استفاده از آزمون هاسمن[۵۰] آن را در مقابل مدل اثرات تصادفی[۵۱] به صورت زیر آزمون کرد:
۳-۱۲
در مدل مزبور؛  ضرایب شیب در مدل اثرات ثابت،  ضرایب شیب در مدل اثرات تصادفی و  نماد واریانس است. این آماره از توزیع χ۲ برخوردار است.در صورت رد فرضیه صفر، مدل به روش اثرات ثابت برآورد می شود. در غیر این صورت، به روش اثرات تصادفی عمل می شود (افلاطونی و نیکبخت، ۱۳۸۹).
۳-۷) خلاصه فصل
در این فصل روش انجام تحقیق ارائه شده است. همچنین، فرضیه های تحقیق، جامعه تحقیق و نحوهی نمونهگیری از آن، روش گردآوری اطلاعات و دادهها، مدل ها و متغیرهای تحقیق و چگونگی آزمون فرضیهها تشریح شد. در فصل بعد به ارائه نتایج تحقیق خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
و آزمون فرضیه ها
۴-۱ مقدمه
در فصل قبل متغیرهای پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ، نمونه‌ی مورد بررسی، روش پژوهش، نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، و نیز مدل‌ های مورد استفاده در پژوهش به تفصیل ارائه شد. اطلاعات پژوهش حاضر شامل داده‌های ترکیبی است. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها، از نرم‌افزار تدبیر پرداز و همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج شد و پس از آمادهسازی داده ها در نرم افزار Excel، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزار آماری Eviews7 انجام شده است.
۴-۲) آماره های توصیفی
آشنایی با آماره های توصیفی فواید زیادی را برای پیشبرد مراحل پژوهش به همراه دارد. با استفاده از این آماره ها می توان مشخصات متغیرها را برای برآورد مدل و در مرحله ی بعد تجزیه و تحلیل آن ها بررسی کنیم؛ همچنین اگر می خواهیم جامعه ی آماری پژوهش را به شکل خلاصه و مفید ارائه کنیم نیاز به آشنایی با آماره های توصیفی داریم.
آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در نگاره (۴-۱) در صفحه ی بعد ارائه شده اند. آماره های مذکور شمایی کلی از وضعیت توزیع داده های پژوهش ارائه می نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.