دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده …

۵۴/۰

۳۱/۰-

۱۱/۰

تعریف متغیرها:
IO: درصد مالکیت نهادی
∆AREC: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی
∆APAY: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی
∆FA: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در دارایی های ثابت
∆INV: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در موجودی های کالا
SIZE: اندازه شرکت برابر لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی ها
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که نماینده رشد شرکت است.
PROFIT: نسبت سود خالص به دارایی ها که نماینده سودآوری شرکت است.

همچنین، حداکثر (حداقل) درصد مالکیت نهادی ۰۰/۱ (۰۰/۰)، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی ۵۳/۰ (۴۹/۰-)، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی ۴۴/۰ (۳۶/۰-)، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در دارایی های ثابت ۷۴/۰ (۵۴/۰-)، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در موجودی های کالا ۳۹/۰ (۳۹/۰-)، اندازه شرکت ۴۸/۱۷ (۶۲/۹)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ۱۴/۴۰ (۰۰/۰) و سودآوری ۳۱/۰- (۱۱/۰) می باشد.
میزان پراکندگی درصد مالکیت نهادی ۲۷/۰، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی ۱۰/۰، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی ۰۷/۰، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در دارایی های ثابت ۱۰/۰، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در موجودی های کالا ۰۸/۰، اندازه شرکت ۳۹/۱، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ۴۰/۴ و سودآوری شرکت ۱۱/۰ می باشد.
۴-۳) جدول ضرایب همبستگی
در این قسمت میخواهیم بدانیم متغیرهای پژوهش چه رابطه ای با یکدیگر دارند. به بیان دیگر همبستگی[۵۲] میان متغیرها را بررسی کنیم.
همبستگی معیاری از همبستگی خطی بین متغیرها می باشد ( نوروش و حیدری، ۱۳۸۴، ص۴۶۱) ضریب همبستگی[۵۳] معیار درجه ی همبستگی بین دو متغیر، دامنه ی مقدار این عدد بین ۱- و ۱+ است. مقدار ضریب منفی (r) معرف رابطه ای معکوس بین دو متغیر است، اما ضریب مثبت (r) مقدار بیانگر وجود رابطه ای مستقیم بین دو متغیر می باشد. همچنین اگر این مقدار معادل عدد صفر باشد بدین معناست که هیچ گونه رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و یا به عبارت دیگر، مستقل از یکدیگرند (نوروش و شیروانی، ۱۳۸۱، ص۱۴۱).
برای بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش ، آزمون ضرایب همبستگی انجام شده و نتایج آن در نگاره (۴-۲) ارائه شده است.
نگاره (۴-۲): جدول ضرایب همبستگی

متغیرها IO ∆AREC ∆APAY ∆FA ∆INV SIZE MTB PROFIT
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.