پژوهش – بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده …

۲-۱ تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………۳
۳-۱ ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۴
۴-۱ پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۶ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۱ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-۲ متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-۳ متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………۷
۷-۱ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۷
۸-۱ قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۸
۹-۱ جامعه و نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………۸
۱۰-۱ تعریف عملیاتی واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱۰-۱ حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۱۰-۲ مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۱۰-۳ مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰-۴ اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۱ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
٢-۲ حاکمیت شرکتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳ پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۵ نظام های حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۵-۱ نظام های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۲ نظام های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۶ نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………..۲۰
۲-۶-۱ نظریه ی نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۶-۲ نظریه ی ذینفعان……………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۶-۳ نظریه ی هزینه معاملات…………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۷ سازوکارهای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۷-۱ استقلال هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۷-۲ ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۳ تمرکز مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۷-۴ مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۷-۵ کیفیت حسابرسی مستقل…………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۷-۶ واحد حسابرسی داخلی…………………………………………………………………………………………………….۳۰

این مطلب را هم بخوانید :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۳۰