بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های …

آماره لیمیر (معناداری)

**۴۰/۱۹ (۰۰/۰)

آماره هاسمن (معناداری)

**۲۸/۴۸ (۰۰/۰)

* و ** به ترتیب معناداری در سطح %۵ و %۱

نتایج برآورد مدل (۳-۱) با رویکرد اثرات ثابت نشان می دهد که عرض از مبدا (۴۵۲/۱) و ضریب متغیرهای اندازه شرکت (۰۶۳/۰-)، رشد شرکت (۰۰۳/۰-) و سودآوری آن (۲۰۶/۰) در سطح %۱ و ضریب متغیر اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی (۰۶۹/۰-) در سطح %۵ معنادارند.
معناداری آماره فیشر (۰۶/۲۰) در سطح %۱ حاکی از معناداری کلی مدل است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق حدود ۷۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند. نتایج آزمون عامل تورم واریانس[۵۴] نیز وجود مشکل همخطی را بین متغیرهای مستقل مدل (۳-۱) رد می‌کند[۵۵]. در نتیجه می توان به نتایج برآورد شده جهت آزمون فرضیه اول تحقیق اتکا نمود.
معناداری ضریب متغیر اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی (۰۶۹/۰-) حاکی از وجود یک رابطه معنادار بین درصد مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی است. بنابراین، فرضیه اول تحقیق رد نمی شود.
۴-۴-۲) نتایج برآورد مدل (۳-۲)
به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق، مدل (۳-۲) با رویکرد داده های ترکیبی برآورد شده است. معناداری آماره لیمیر (۳۳/۱۸) و هاسمن (۸۱/۵۳) در سطح %۱ نشان می دهد که برای برآورد مدل (۳-۲) باید از روش اثرات ثابت استفاده شود.
نتایج برآورد مدل (۳-۲) با رویکرد اثرات ثابت نشان می دهد که عرض از مبدا (۵۰۳/۱) و ضریب متغیرهای اندازه شرکت (۰۶۷/۰-)، رشد شرکت (۰۰۳/۰-) و سودآوری آن (۲۱۹/۰) در سطح %۱ معنادارند ولی ضریب متغیر اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی (۰۲۴/۰) معنادار نیست.
معناداری آماره فیشر (۹۹/۱۸) در سطح %۱ حاکی از معناداری کلی مدل است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق حدود ۷۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند. نتایج آزمون عامل تورم واریانس نیز وجود مشکل هم خطی را بین متغیرهای مستقل مدل (۳-۲) رد می‌کند. در نتیجه می توان به نتایج برآورد شده جهت آزمون فرضیه دوم تحقیق اتکا نمود.
نگاره (۴-۴): نتایج برآورد مدل (۳-۲)

متغیر
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است