بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته …

۲-۸ حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………………………………………..۳۱
٢-۹ تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱۰مدیریت سود چیست؟…………………………………………………………………………………………………………۳۳
٢-۱۱ انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۱-۱ فرضیه ی قراردادهای پاداش……………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۱-۲ فرضیه ی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۱-۳ فرضیه ی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱-۴ فرضیه ی قراردادهای استقراض……………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۲ حسابداری بزرگنمایی سود………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۳ اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۴ بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………….۴۰
٢- ۱۵ پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۶ پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش…………………………………………………………………………….۴۲
٢-۱۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۱۸ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۲ فرضیه ها و مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۳ جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۴ روش گردآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۵-۱ الگوی مقید……………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۵-۲ الگوی اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۵-۳ الگوی اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۶ آزمون های انتخاب نوع الگو…………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۷ خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۲ آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۳ جدول ضرایب همبستگی…………………………………………………………………………………………………….۵۹
۴-۴ نتایج برآورد مدل های پژوهش…………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۴-۱ نتایج برآورد مدل (۳-۱)………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۴-۲ نتایج برآورد مدل (۳-۲)………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۴-۳ نتایج برآورد مدل (۳-۳)………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۴-۴ نتایج برآورد مدل (۳-۴)………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۵ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………۶۷