بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- قسمت …

همانطور که اشاره شد یکی از انواع تحقیق توصیفی، بررسی موردی میباشد. مطالعه موردی به‌زبان ساده، روشی است که از منابع اطلاعاتی هرچه بیش‌تر برای بررسی نظام‌مند افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها یا رویداد‌ها استفاده می‌کند. مطالعات موردی، هنگامی انجام می‌شوند که پژوهش‌گر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده است (امامی، ۱۳۸۶).
همچنین این تحقیق از نوع تحقیقات کمی[۵۷] است و در بین انواع تحقیقات کمی، از نوع پژوهش‌های همبستگی می‌باشد.
در پژوهش همبستگی، هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
۳-۳٫ قلمرو تحقیق
قلمرو پژوهش باید در حوزههای زمان، مکان و موضوع تعیین گردد. تعیین دقیق چارچوبهای زمانی، مکانی، موضوعی و جامعه آماری باعث افزایش اثربخشی و کارایی تحقیق شده و از اتلاف زمان و بودجه جلوگیری میکند.
قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می‎باشد:
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت شیر پگاه خوزستان ‎می‎باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.
قلمرو موضوعی: این تحقیق به برسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در یک شرکت تولیدی میپردازد.
۳-۴٫ مورد مطالعاتی
این پژوهش در شرکت شیر پگاه خوزستان انجام شده است.
این شرکت گواهینامه iso22000 را در سال ۸۹، iso 14001 و ۱۰۰۰۲ را در سال ۹۱ و iso 9001 را در سال ۹۳ اخذ نموده است. از پیش شرط‎های انجام این تحقیق دارا بودن گواهینامه ایزو در شرکت تولیدی مورد بررسی بوده است (زیرا شرکت‎هایی که دارای ایزو می‎باشند با مقوله کیفیت آشنا هستند).
همچنین تمایل مدیریت و کارشناس کنترل کیفیت این شرکت، به انجام این پژوهش و بررسی این روابط، از دلایل اصلی انتخاب شرکت مزبور می‎باشد.
این شرکت یکی از مجموعه های تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران می باشد که از سال ۱۳۷۰ با ظرفیت اسمی ۱۰۰ تن و ۸۵ نفر پرسنل به بهره برداری رسیده است.
از جمله محصولات تولیدی این شرکت می توان شیر، شیر طعم دار، خامه، ماست، پنیر و دوغ را نام برد.
۳-۵٫ جمع‎آوری داده‎ها
برای گردآوری داده‌ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرآیند پژوهش است. هر یک از ابزارهای گوناگون گردآوری داده، مزیت‌ها و عیب‌هایی دارند که در هنگام بکارگیری باید به تأثیر آ‌ن‌ها در هدف پژوهش توجه کرده و با رعایت نکته‌های لازم، امکان افزایش اعتبار پژوهش را فراهم آورد. چهار ابزار عمومی برای گردآوری داده‌ها وجود دارند که هر یک دارای انواعی بوده و کاربرد ویژه‌ای در پژوهش‌ها دارند. این ابزارها عبارتند از:
سند (متن) کاوی، فن مشاهده، فن مصاحبه و ابزار پرسشنامه.
داده‌هایی که در پژوهش به کار برده می‌شوند، ممکن است «اولیه» یا «ثانوی» باشند. داده‌‌های اولیه را پژوهشگر به صورت دست اول و بیشتر با مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه به دست می‌آورد و داده‌های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون به دست می‌آیند. این داده‌ها پیش از آنکه پژوهشگر پژوهش را آغاز کند توسط دیگران تولید شده و موجودند.
در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ادبیات موضوعی از روش متن‌کاوی و جستجوی اینترنتی استفاده شده و این اطلاعات از کتاب‌ها و مقالات لاتین و فارسی و همچنین پایان‌نامه های فارسی استخراج شده است. همچنین داده‌‌های مربوط به فرضیات و متغیرها از اسناد و مدارک مالی و سایر داده‎های موجود در سیستم های اطلاعاتی مرتبط با حوزه مالی شرکت مورد بررسی استخراج گردیده است. به دلیل اینکه تمام اجزای هزینه‎های کیفیت در اطلاعات مالی و حسابداری گزارش نمی‎شود، سایر اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با کارشناس کنترل کیفیت و مدیر‎عامل شرکت جمع آوری گردیده است.
۳-۶٫ فرضیه‎های تحقیق
طبق نظریه ژوزف جوران (۱۹۶۲) میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست از سوی دیگر رابطه معکوس، بین هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس وجود دارد. فرضیه های تحقیق حاضر نیز بر مبنای نظریه جوران به صورت ذیل توسعه داده می‎شوند:
فرضیههای اصلی:
بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری و هزینه‎های شکست رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه‎ای مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین هزینه های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
فرضیه اول خود به چهار فرضیه فرعی تقسیم میشود:
 
بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری مواد و هزینه‎های شکست مواد رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری عامل انسانی وهزینه‎های شکست عامل انسانی رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری ماشین‎آلات تولیدی و هزینه‎های شکست ماشین‎آلات تولیدی رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و هزینه‎های شکست شرکت رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۳-۷٫ تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها یک فرآیند چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌های جمع‌آوری شده، خلاصه، کد بندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه اجرای تحلیل و انجام آزمون‌ها فراهم گردد.
تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار Excel و SPSS انجام شده است. به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده ابتدا در نرم افزار Excel دسته‌بندی شده و سپس به نرم افزار SPSS منتقل شده تا آزمون‌های آماری مورد نظر بر روی آن‌ها انجام شود.
دانش آماری که در تحلیل آماری این تحقیق استفاده شده است شامل آمار توصیفی جهت توصیف و ارائه مشخصات آماری متغیرها و پارامترها و نیز ارائه جدول، نمودارها و اشکال مختلف راجع به داده‌ها و آزمون‌ها (بدون استنباط و صرفاً جهت دسته‌بندی) میباشد. از آنجا که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است، یعنی به بررسی ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در یک شرکت تولیدی میپردازد، از آمار استنباطی شامل آزمون نرمال بودن متغیرها و تحلیل همبستگی نیز استفاده میشود.
۳-۸٫ متغیرهای تحقیق
با توجه به فرضیات، متغیرهای تحقیق عبارتند از هزینههای ارزیابی، هزینههای پیشگیری، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی و کیفیت محصول که مراحل گردآوری و نحوه اندازه‎گیری آن ها به شرح زیر می‎باشد (جدول ۳- ۱):
ابتدا فرایند تولید ترسیم شده و هزینه‎های کیفیت در هر مرحله شناسایی شدند. سپس هزینه‎های شناسایی شده در گروه‎ هزینه‎های پیشگیری، ارزیابی، شکست داخلی و خارجی طبقه‎بندی شدند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.