پژوهش – بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- قسمت …

آمار پارامتری به مجموعه روش‌های آماری‌ گفته می‌شود که مدلی پارامتری برای پدیده احتمالی مورد مطالعه فرض می‌شود و همه استنتاج‌های آماری از آن پس بر اساس آن مدل انجام می‌شود. به عنوان مثال فرض می‌شود که توزیع نمره‌های یک امتحان از توزیع نرمال پیروی می‌کند. در نتیجه برای مشخص‌شدن توزیع احتمال، کافی است میانگین و واریانس توزیع را از روی داده‌های تجربی (نمره‌های دانش‌آموزان) به دست بیاوریم. حال برای پاسخ‌گفتن به سوال‌هایی چون «درصد دانش‌آموزانی که نمره‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ آورده‌اند» از تابع توزیع به دست آمده استفاده می‌کنیم.
آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض‎هایی در مورد جامعه‎ای که از آن نمونه‎گیری صورت گرفته می‎باشد. به عنوان مهم ترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که، توزیع جامعه نرمال است (خاکی، ۱۳۹۱).
۳-۹-۱-۲٫ آمار غیر پارامتری
این گروه به فرض‎های بالا نیاز ندارد و فرض‎های آنها بر پایه مقیاس‎های اندازه‎گیری سطوح پایین‎تری نظیر مقیاس‎های اسمی و رتبه‎ای قرار دارند (خاکی، ۱۳۹۱).
۳-۹-۱-۳٫ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی میزان همبستگی متغیرها میتوان از آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک استفاده نمود. انتخاب نوع آزمونها بستگی به نوع توزیع متغیرها دارد. شرط استفاده از آزمونهای پارامتریک نرمال بودن توزیع متغیرها میباشد. آزمون های مختلفی برای نرمال بودن متغیرها وجود دارد. از جمله این آزمون ها می‌توان به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون X2، اندرسن- دارلینگ، جارکو- برا و … اشاره نمود. در اینجا به آزمون‎های جارک- برا و کولموگروف – اسمیرنوف اشاره می‌شود.
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف: این آزمون روش ناپارامتری ساده‎ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع‎های آماری منتخب است بنابراین آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است.
از این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده‎های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص (با پارامتری معینی) است که با حدس یا قرائن مختلف آن را تعیین کرده‎ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است.
Hoمتغیر از توزیع نرمال برخوردار است:
H1متغیر از توزیع نرمال برخوردار نیست:
یکی از مزایای آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می‎گیرد.
پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده‎ها، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین وانحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آمارهz و مقدار sig (معنی داری) می‎باشد و نحوه داوری این آزمون با مقدار sig (معنی داری) بدست آمده می‎باشد. اگر این مقدار کمتر از ۵ درصد باشد H رد شده و ادعای نرمال بودن توزیع داده‎های متغیر پذیرفته نمی‎شود (آذر و مومنی، ۱۳۸۳).
۳-۹-۱-۴٫ تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه‌گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می‌شود. در همبستگی درباره دو معیار بحث می‌شود: ۱) ضریب همبستگی و ۲) ضریب تعیین (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵).
اگرچه تحلیل همبستگی با رگرسیون دارای ارتباط نزدیکی است، اما از نظر مفهومی این دو تحلیل با یکدیگر دارای تفاوت‌های قابل توجهی هستند. در تحلیل همبستگی، هدف اولیه اندازه‌گیری درجه یا میزان همبستگی خطی بین دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت وابستگی بین دو متغیر را اندازه ‌‌می‌گیرد، مثلاً همبستگی سیگار کشیدن و سرطان ریه.
۳-۹-۱-۵٫ ضریب همبستگی
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده درتعیین همبستگی دو متغیر می‎باشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) را نشان می‎دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‎باشد.
محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متأثر از مقیاس اندازه‎گیری متغیرها است، به عنوان مثال برای متغیرهای اسمی جهت رابطه اصلاً معنی ندارد، بین جنس و معدل تنها می‎توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.
با توجه به نوع متغیرها ضریب همبستگی می‎تواند یکی از حالت‎های زیر را داشته باشد.
دو متغیر اسمی
دو متغیر رتبه‎ای
دو متغیر فاصله‎ای- نسبی
متغیر اسمی و متغیر رتبه‎ای
متغیر اسمی و متغیر فاصله‎ای – نسبی
متغیر رتبه‎ای و متغیر فاصله‎ای – نسبی
از آنجایی که متغیرهای تحقیق حاضر فاصله‎ای- نسبی می‌‎باشند در این حالت دو ضریب همبستگی پیرسون[۵۸] در حالت پارامتریک و اسپیرمن[۵۹] در حالت ناپارامتریک قابل استفاده می‎باشند.
۳-۹-۱-۶٫ ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون ، روشی پارامتری است و برای داده‎هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده‎های زیاد استفاده می‎شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می‎شود:
 
نحوه داوری:

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی متن کامل - ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی۸۸- ...

اندازه شدت همبستگی نوع همبستگی
۰ تا ۲۵/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir