دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- …

بسیار قوی

معکوس

۳-۹-۱-۷٫ضریب همبستگی اسپیرمن
این ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده‎های کمی می‎باشد و مبتنی بر رتبه داده‎ها محاسبه می‎شود. در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آن ها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود.
۳-۱۰٫ خلاصه فصل
در این فصل به بررسی روش تحقیق و ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق و همچنین فرضیات مطرح شده پرداختیم. روش پژوهش رویکردی نظام‌مند در دست‌یابی به موقعیت نامعین اسـت، پژوهشگر برای دسـت‌یابی به این موقعیت نامعین لازم است راه‌ کار نظا‌مند خود را بر اسـاس پارادایم پژوهش انتخاب کند. در این پژوهـش سعـی بر آن بوده تا از روش پژوهـش کیـفی و کمـی بـه صورت توأمان بهره‌گیری شـود. مزیت به کارگیری روش آمیخته افزایـش اعتبار نتایج پژوهش و قابلیت تعمیم پذیری یافته ها است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱٫ مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‎های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‎های خود جمع‎آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیک‎های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‎های جمع‎آوری شده را دسته‎بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‎هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‎اند را مورد آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته‎ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشهای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‎کند که یافتن منابع داده‎های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده‎ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرآیند تجزیه و تحلیل داده‎ها، فرآیندی چند مرحله‎ای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‎آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‎اند، خلاصه، کدبندی، دسته‎بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‎ها و ارتباط‎ها بین این داده‎ها به منظور آزمون فرضیه‎ها فراهم آید (خاکی، ۱۳۹۱).
در فصل سوم به تفصیل متغیرهای تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه مورد مطالعه، روش تحقیق، نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، و نیز مدل‌های مورد استفاده در تحقیق ارائه شده است. تجزیه و تحلیل و برآورد مدل‎ها و آزمون فرضیه‌ تحقیق با استفاده ازنرم‌افزار SPSS انجام خواهد شد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‎ای علمی، از پایه‎های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‎رود، که به وسیله آن کلیه فعالیت‎های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف داده‎های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
۴-۲٫ بخش اول: آمار توصیفی داده‎های تحقیق
در روشهای توصیفی تلاش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‎های مرکزی و پراکندگی، به توصیف دادههای تحقیق پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. در این بخش داده‌های جمع‌آوری شده در قالب روش‌های آمار توصیفی و همبستگی ارائه می‌شوند. شاخص‌های مورد استفاده برای توصیف داده‌ها به صورت زیر می‌باشند:
شاخص‌های مرکزی: میانگین[۶۰]، میانه[۶۱] و مد[۶۲].
شاخص‌های پراکندگی: دامنه تغییرات[۶۳]، واریانس[۶۴] و انحراف معیار[۶۵].
شاخص‌های شکل توزیع: ضریب‌های چولگی[۶۶] و کشیدگی[۶۷].
پرکاربردترین و اصلی‎ترین شاخص مرکزی یعنی میانگین نشان دهنده نقطه تعادل توزیع است و بیان کننده این است که بیشتر داده‎ها حول این نقطه تمرکز یافته‎اند. شاخص دیگر میانه است که مقدار نمونه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‎کند. نزدیک بودن این دو شاخص به هم نشانگر متقارن بودن توزیع متغیرهاست و عدم برابر بودن میانگین و میانه بیانگر عدم نرمال بودن آن ها است. همچنین انحراف معیار از با اهمیت‎ترین پارامترهای پراکندگی داده‎ها است که نشان دهنده پراکندگی داده‎ها نسبت به میانگین می‎باشد. پارامتر پراکندگی بعدی ضریب چولگی می‎باشد که در صورت نرمال بودن توزیع مقدار آن برابر صفر است و در صورت نرمال نبودن دارای دوحالت است: چوله به چپ، چوله به راست. ضریب چولگی منفی نشان دهنده چوله به چپ و ضریب چولگی مثبت بیانگر چوله به راست بودن توزیع است.
آخرین پارامتر پراکندگی ضریب کشیدگی است که مقدار بلندی دادهها را مدنظر قرار میدهد. ضریب کشیدگی شاخص سنجش پراکندگی نمونه نسبت به توزیع نرمال میباشد. آزمون‎های مختلفی برای نرمال بودن متغیرها وجود دارد. از جمله این آزمون‎ها می‌توان به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون X2 ، اندرسن-دارلینگ، جارک- برا و … اشاره نمود.
داده‎های این تحقیق در سه بخش محصولات، نیروی انسانی و ماشین‎آلات می‎باشد.
آمار توصیفی برای بخش مواد و محصولات به قرار زیر می‎باشد:

جدول ۴-۱٫ توصیف داده های تحقیق برای بخش مواد و محصولات
هزینه پیشگیری هزینه ارزیابی هزینه شکست داخلی و خارجی
تعداد داده های صحیح ۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir