بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

در این راستا مدیریت بنگاه می‌تواند با اعمال تجزیه و تحلیل‌های مالی، نحوه‌ی سودآوری دارایی‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم این نحوه‌ی عمل را به سرمایه گذاران و مشتاقان عرصه‌ی بازار سهام شرکت بشناساند.
کسب سود، تداوم فعالیت، ارتقای ارزش شرکت و به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از اهداف اصلی واحدهای انتفاعی و بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در فرآیند ارزش آفرینی و حداکثر نمودن ثروت سهامداران، اعمال مدیریت منطقی بین تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات عملیاتی و تصمیمات تأمین مالی امری اجتناب ناپذیر در جهت کسب موفقیت اقتصادی است.
به روشنی مشخص است که پایه اصلی هر فعالیت تجاری، سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری عامل محرکه‌ی اقتصاد در چرخه‌ی تولید و کار محسوب شده و تا سرمایه وجود نداشته باشد، تجارتی نیز وجود نخواهد داشت. در اینجاست که تصمیمات سرمایه گذاری با چالش روبرو می‌شود و برای انتخاب بهترین گزینه از میان عواملی همچون دارایی‌های فیزیکی، سرمایه های در گردش و نیز برنامه های توسعه ای در شرکت‌ها، سردرگم انتخاب سودآورترین گزینه خواهد گشت. شاید در این موارد بتوان با استفاده از معیارهای اقتصادی (مانند ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، دوره برگشت سرمایه)، معیارهای حسابداری (مانند نرخ بازده سرمایه گذاری، نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده خالص دارایی‌ها) و معیارهای ارزش آفرینی (مانند سود اقتصادی، برگشت جریان نقد، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار)، به ارزیابی بهتر تصمیمات سرمایه گذاری کمک نمود(پورعلی، ۱۳۹۰).
مدیران مالی در جهت اجرای دقیق وظایف خود می‌بایست شناخت درستی از انواع صورت‌های مالی و عناصر آن‌ها داشته باشند. در این میان، صورت جریان‌های وجوه نقد به دلیل انعکاس جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد و مستقیم هر سه حوزه تصمیمات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی اهمیت ویژه ای نزد مدیران دارد(پورعلی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۵٫ ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری بااستفاده از صورت‌های مالی
یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران مالی، حصول اطمینان از دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده می‌باشد. جهت رسیدن به این هدف می‌توان با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مختلف به ارزیابی عملکرد یک واحد تجاری پرداخت. از نمونه های این ابزارهای اندازه گیری می‌توان به تجزیه و تحلیلهای افقی و عمودی صورت‌های مالی و نیز بررسی نسبتهای مالی شرکت اشاره نمود(اکبری، ۱۳۸۵).
۲-۲—۵-۱٫ تجزیه و تحلیل افقی
تجزیه و تحلیل افقی به منظور مطالعه روند اطلاعات مالی در طی چند سال بکار می‌رود و معمولاً به صورت ارائه گزارش‌های مقایسه ای برای سال‌های متوالی ارائه می‌شود. در تحلیل افقی معمولاً سالی را به عنوان سال مبنا در نظر گرفته و تغییرات سال‌های دیگر را نسبت به آن محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. در این تحلیل‌ها ممکن است اطلاعات هر سال نسبت به سال قبل، مقایسه شده و افزایش یا کاهش اقلام محاسبه و درصد این افزایش و کاهش‌ها را نشان دهند(اکبری، ۱۳۸۵).
۲-۲-۵-۲٫ تجزیه و تحلیل عمودی
در تجزیه و تحلیل عمودی، یکی از اقلام مهم گزارش به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام گزارش نسبت به آن سنجیده می‌شود. تجزیه و تحلیل عمودی به منظور نشان دادن ساختار داخلی اطلاعات مالی یک موسسه بکار می‌رود. این تحلیل در سود و زیان، روابط موجود بین درآمد و سایر اقلام تشکیل دهنده سود و زیان را منعکس می‌سازد. هم چنین در ترازنامه، این تحلیل نشان دهنده ترکیب دارایی‌ها و منابع تأمین این دارایی‌ها است(اکبری، ۱۳۸۵).
۲-۲-۵-۳ . تجزیه و تحلیل به کمک نسبت‌های مالی
تجزیه و تحلیل‌های افقی و عمودی اطلاعات را در داخل یک طبقه با یکدیگر مقایسه می‌کنند. در حالی که لازم است اطلاعات مالی در طبقات مختلف نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل به کمک نسبت‌های مالی مختلف توسط تحلیل گران خبره و با تجربه، می ‌تواند گویای اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی مؤسسه باشد که به تنهایی از صورت حساب‌های مالی شرکت قابل استخراج نیست.
تجزیه و تحلیل از طریق نسبت‌های مالی شامل دو نوع مقایسه است:
الف- مقایسه نسبت‌های دوره جاری با نسبت‌های سال‌های گذشته و نسبت‌های مورد انتظار سال آینده یک مؤسسه خاص.
ب- مقایسه نسبت‌های مالی یک موسسه با مؤسسات مشابه دیگر و یا با نسبت‌های متوسط یک صنعت در یک مقطع زمانی معین.
البته در تجزیه و تحلیل نسبت‌ها، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. مفروضاتی که در حین فرآیند تجزیه و تحلیل مالی باید همواره آن‌ها را مد نظر قرار عبارتند از:
تورم وجود ندارد،
مانده اقلام ترازنامه در طی دوره ثابت هستند،
ارقام صورت سود و زیان به طور یکسان در طی دوره واقع شده‌اند،
حساب سازی انجام شده است،
حساب آرایی انجام شده است.
در صورت مقایسه با سایر شرکت‌ها تمام شرکت‌ها از رویه های یکسان حسابداری استفاده کرده‌اند(صفری، ۱۳۸۱).
۲-۲-۶٫ کاربرد نسبت‌های مالی
برای تعیین اینکه کدامیک از نسبت‌های مالی برای پیش بینی‌ها و ارزیابی‌ها مفید تر بوده و به طور معمول در مطالعات بازار به کار گرفته می‌شوند، هیچ‌گونه ملاک مطلق برای اهمیت متغیرهای تأثیرگذار در آن نسبت‌ها و نیز میزان اهمیت متغیرهای خاص در جهت تأیید یا مخالفت با آمارهای مختلف

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مورد بررسی، وجود ندارد.
تصمیم گیری همواره یک امر فردی بوده و سرمایه گذار با توجه به سلیقه و میل و اشتیاق خود نسبت به یک موضوع خاص، جهت رسیدن به هدف مورد نظر خود تصمیم گیری می‌نماید. طبیعتاً مدیران شرکت هم جهت بهبود روش‌های دستیابی به ثروت تلاش می‌کنند اما آن‌ها هم با توجه به سطح دانش و آگاهی خود در نهایت با توجه به سلیقه خود به اتخاذ تصمیم می‌پردازند. در اینجاست که کاربرد های نسبت‌های مالی می‌تواند به این نحوه عمل در جهت تصمیم گیری بهتر کمک نماید.
نسبت‌های مالی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت‌ها، به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شود. نسبت‌های نقدینگی که نشان‌دهنده‌ی توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است. نسبت‌های اهرم مالی که نشان‌دهنده‌ی توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی‌های بلند مدت و کوتاه مدت است. نسبت‌های فعالیت که نحوه‌ی استفاده کارآمد از دارایی‌های شرکت را نشان می‌دهد و نسبت‌های سود آوری که نشان‌دهنده‌ی بازده خالص فروش و دارایی‌ها می‌باشد (تقوی، ۱۳۸۹).
برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از راه کاربرد نسبت‌های مالی دو روش عمده وجود دارد. در اجرای روش اول که «تجزیه و تحلیل مقایسه ای[۱۴]» نامیده می‌شود، وضع مالی شرکت در یک زمان مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می‌شود. در روش دوم که «تجزیه و تحلیل سنواتی[۱۵] یا سری زمانی» نامیده می‌شود، عملکردهای شرکت در چند سال پیاپی با هم مقایسه می‌شود. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و باید هر دو را بخشی از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دانست(نوو[۱۶]، ۱۳۸۵).
۲-۲-۶-۱٫ تجزیه و تحلیل مقایسه ای
برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای به صورت‌های مالی شرکت بر اساس مقیاس مشترک نیازمندیم. گام دوم مقایسه عملکردهای شرکت با عملکرد سال‌های قبل است.
۲-۲-۶-۲٫تجزیه و تحلیل سنواتی
هدف از تجزیه و تحلیل سنواتی، قضاوت در مورد عملکرد شرکت در یک دوره زمانی چندساله ی مشخص است. در این تجزیه و تحلیل به سه عامل توجه می‌شود:
روند اصلی داده های شرکت،
تغییر جهت این روند،
انحراف مهمی که برخی از داده ها نسبت به بقیه دارند.
۲-۲-۶-۳٫ کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد
به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک سازمان، تحلیل گران نیاز به معیاری برای سنجش و مقایسه اطلاعات مالی منتشره شرکت دارند. تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی توسط تحلیل گران ماهر و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی مؤسسه به دست خواهد داد که از صورت‌های مالی به تنهایی قابل استخراج نیست. این گونه مقایسه‌ها یک دید کلی راجع به شرایط مالی و عملکرد مدیریت در بنگاه اقتصادی نشان خواهد داد (پورعلی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۶-۴٫ کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی برای ارزیابی سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه نیز مناسب می‌باشد. در تجزیه و تحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار تأکید اساسی بر شناخت و پیش ‌بینی سودآوری بالقوه شرکت‌ها در دراز مدت است. از آنجایی که سودآوری شرکت‌ها بستگی زیادی بر میزان کارایی و نحوه اداره شرکت دارد، و نیز تجزیه و تحلیل‌های مالی می‌تواند اطلاعات جامعی در این زمینه ارائه کند، کاربرد نسبت‌های مالی برای تحلیل گران اوراق بهادار بسیار مفید می‌باشد(راعی، ۱۳۸۳).
۲-۲—۶-۵٫ قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی
بر اساس مطالعات تجربی که بر روی توانایی آینده نگری نسبت‌های مالی انجام شده است، با استفاده از تکنیک‌های مختلف آماری، ناکامی‌های شرکت‌های مورد مطالعه پیش بینی شده است. نتایج این مطالعات، این‌طور بیان می‌نمود که مجموعه‌ای از نسبت‌های مالی را می‌توان به منظور پیش بینی توانایی مالی و اعتباری بنگاه اقتصادی در بلند مدت مورد استفاده قرار داد. مطالعات عینی بر روی نسبت‌ها باعث شده است که اهمیت این‌گونه ابزارها در تجزیه و تحلیل‌های مالی بیش از پیش جنبه علمی و عملی به خود گیرد(فدایی نژاد، ۱۳۹۰).
۲-۷٫ کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی
با توجه به بررسی قابلیت کاربرد مدل فالمر و زمیجوسکی در این تحقیق، مفهوم نسبت‌های مورد استفاده در این مدل به شرح زیر می‌باشد:

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی به منابع مقالات :سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۳