بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر …

حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب بهناز صمدنژاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی که در تاریخ ۰۶/۰۴/ ۱۳۹۴از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره ۱۹و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدین وسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن‌را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین‌ تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چکیده
هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها در سال ورشکستگی و یک سال قبل از ورشکستگی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. در این پژوهش از روش های آماری رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت) و رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیزی) استفاده گردید. برای این منظور اطلاعات ۳۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل ۱۸ شرکت ورشکسته و ۱۸ شرکت سالم برای یک دوره ۶ ساله (۱۳۹۲-۱۳۸۷) مورد آزمون قرار گرفت.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل فالمر و مدل زمیجوسکی و هم چنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی براساس روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط زمیجوسکی و مدل استخراج شده براساس روش های رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشد.
واژه های کلیدی: نسبت مالی، تحلیل تمایزی (ممیزی) چندگانه، تحلیل لوجیت (رگرسیون لجستیک)، مدل فالمر، مدل زمیجوسکی.

فهرست
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ۱
۱-۲٫ بیان موضوع و مساله تحقیق ۱
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۲
۱-۴٫ فرضیه های تحقیق ۳
۱-۵٫ اهداف تحقیق ۳
۱-۶٫ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………۴
۱-۷٫ تعریف متغیرهای تحقیق ۴
۱-۷-۱٫ متغیر وابسته ۴
۱-۷-۲٫ متغیر های مستقل ۵
۱-۸٫ روش تحقیق ۶
۱-۹٫ جامعه آماری و نمونه تحقیق ۷
۱-۹-۱٫ جامعه آماری ۷
۱-۹-۲٫ نمونه تحقیق ۷
۱-۹-۳٫ روش تعیین حجم نمونه ۸
۱-۱۰٫ قلمرو تحقیق ۸
۱-۱۱٫ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۹
۱-۱۲٫ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ۹
۱-۱۳٫ تعریف واژه های اختصاصی تحقیق ۹
۱-۱۴٫ چارچوب فصول آتی ۱۰
۱-۱۵٫ خلاصه فصل ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ….……………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲٫ مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی………….…………………………………….۱۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir