سایت مقالات فارسی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

۲-۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی…….………………………………………………… ۱۱
۲-۲-۲٫ معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی……………….…………………………………۱۱
۲-۲-۲-۱٫ مدل بیور ………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۲-۲٫ مدل آلتمن……………………………………………….……………………………………………. ۱۲
۲-۲-۲-۳٫ مدل اسپرینگیت…………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۲-۴٫ مدل زاوگین……………………………………………………..……………………………………. ۱۳
۲-۲-۲-۵٫ مدل گرایس ………………………………..………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۳٫ عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ۱۴
۲-۲-۳-۱٫ عوامل بیرونی ۱۴
۲-۲-۳-۱-۱٫ عوامل اقتصادی ۱۴
۲-۲-۳-۱-۲٫ عوامل سیاسی و نظامی ۱۵
۲-۲-۳-۱-۳٫ عوامل فرهنگی و رفتاری ۱۵
۲-۲-۳-۲٫ عوامل درونی ۱۵
۲-۲-۳—۲-۱٫ مدیریت ۱۵
۲-۲-۳-۲-۲٫ عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود ۱۶
۲-۲-۳-۲-۳٫ روند قیمت سهام در گذشته ۱۶
۲-۲-۳-۲-۴٫ نسبت قیمت به درآمد ۱۶
۲-۲-۳—۲-۵٫ تقاضا برای محصول شرکت ۱۶
۲-۲-۳-۲-۶٫ افزایش سرمایه ۱۷
۲-۲-۳-۲-۷٫ جریان نقدینگی شرکت ۱۷
۲-۴٫ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ۱۷
۲-۲-۵٫ ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری بااستفاده از صورت‌های مالی ۱۸
۲-۲—۵-۱٫ تجزیه و تحلیل افقی ۱۹
۲-۲-۵-۲٫ تجزیه و تحلیل عمودی ۱۹
۲-۲-۵-۳ . تجزیه و تحلیل به کمک نسبت‌های مالی ۱۹
۲-۲-۶٫ کاربرد نسبت‌های مالی ۲۰
۲-۲-۶-۱٫ تجزیه و تحلیل مقایسه ای ۲۱
۲-۲-۶-۲٫تجزیه و تحلیل سنواتی ۲۱
۲-۲-۶-۳٫ کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد ۲۱
۲-۲-۶-۴٫ کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ۲۱
۲-۲—۶-۵٫ قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی ۲۱
۲-۷٫ کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی ۲۲
۲-۷-۱٫ نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها(نسبت اهرمی) ۲۲
۲-۷-۲٫ نسبت بدهی‌های جاری به کل دارایی ها(نسبت اهرمی) ۲۲
۲-۷-۵٫ نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها ۲۲
۲-۷-۶٫ نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی‌ها ۲۳
۲-۸-۱٫ تکنیک‌های آماری ۲۳
۲-۸-۱-۱ تحلیل تشخیصی چندگانه ۲۴
۲-۸-۱-۲٫ تکنیک‌های هوش مصنوعی ۲۴
۲-۸-۱-۳٫ شبکه های عصبی مصنوعی ۲۵
فصل سوم: مواد و روشهای تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۳۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.