پژوهش دانشگاهی – بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

۵-۳٫ روش شناختی تحقیق ۷۱
۵-۴٫ بررسی نتایج فرضیه ها براساس یافته های تحقیق ۷۲
۵-۴-۱٫ بررسی فرضیه اول ۷۲
۵-۴-۱-۱٫ پیشنهاد کاربردی برای فرضیه اول: ۷۴
۵-۴-۲٫ بررسی فرضیه دوم تحقیق: ۷۴
۵-۴-۲-۱٫ پیشنهادکاربردی برای فرضیه دوم تحقیق: ۷۶
۵-۴-۳٫ بررسی فرضیه سوم ۷۶
۵-۴-۳-۱٫ پیشنهاد کاربردی برای فرضیه سوم تحقیق: ۷۷
۵-۵٫ بحث و نتیجه گیری ۷۸
۵-۶٫ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۸۰
۵-۷٫ محدودیت های تحقیق ۸۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱٫متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت ورشکسته ۴۸
جدول۴-۲٫متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت سالم ۵۰
جدول ۴-۳٫متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت ورشکسته ۵۲
جدول ۴-۴٫متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت سالم ۵۳
جدول ۴-۵٫نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر ۵۴
جدول ۴-۶٫نرمال بودن متغیر مستقل در مدل فالمر ۵۵
جدول ۴-۷٫نتایج آزمون مدل اولیه فالمر ۵۶
جدول ۴-۸٫ نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل فالمر ۵۷
جدول ۴-۹٫ تولرانس وVIF مربوط به متغیرهای مستقل ۵۸
جدول ۴-۱۰٫ ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون چندگانه ۶۰
جدول۴-۱۱٫ نتایج مدل تعدیل شده فالمر(سال ورشکستگی) ۶۰
جدول۴-۱۲٫ بررسی معنی داری مدل(سال ورشکستگی) ۶۱
جدول۴-۱۳٫نتایج مدل تعدیل شده فالمر(یکسال قبل) ۶۱
جدول ۴-۱۴٫بررسی معنی داری مدل(یکسال قبل) ۶۲
جدول ۴-۱۵٫نتایج آزمون مدل اولیه زمیجوسکی ۶۳
جدول ۴-۱۶٫ نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل زمیجوسکی ۶۴
جدول ۴-۱۷٫ تولرانس و VIF مربوط به متغیر های مستقل ۶۵
جدول ۴-۱۸٫ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون لجستیک ۶۶
جدول ۴-۱۹٫پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(سال ورشکستگی) ۶۶
جدول ۴-۲۰٫بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(سال ورشکستگی) ۶۷
جدول ۴-۲۱٫پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(یکسال قبل) ۶۷
جدول ۴-۲۲٫بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(یکسال قبل) ۶۷
جدول ۵-۱٫نتایج مدل تعدیل شده فالمر ۷۳
جدول ۵-۲٫آزمون کای-دو در مدل زمیجوسکی ۷۵
جدول ۵-۳٫مقایسه نتایج آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک ۷۷
جدول ۵-۴٫مقایسه نتایج آزمون دل فالمر و زمیجوسکی ۷۹
جدول ۵-۵٫نتایج آزمون فرضیه ها ۸۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.