دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

: فروش / کل دارایی ها
حقوق صاحبان سهام / سود قبل از کسر مالیات :
: جریانات وجوه نقد / کل بدهی ها
: بدهی ها / کل دارایی ها
: بدهی های جاری / کل دارایی ها
: Logکل دارایی های مشهود
: سرمایه در گردش / کل بدهی ها
: Log سود قبل از بهره و مالیات / بهره
اگر F < 0 باشد، شرکت در گروه ورشکسته قرار می گیرد.
Z= -4.3 – ۴٫۵ + ۵٫۷ – ۰٫۰۰۴ (۲)
: سود خالص/کل دارایی
: بدهی ها / کل دارایی ها
بدهی جاری/ دارایی جاری :
اگر Z < 0 باشد، شرکت در گروه ورشکسته قرار می گیرد.
۱-۸٫ روش تحقیق
این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی بوده و روش مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی از نوع همبستگی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی یعنی استفاده از اطلاعات گذشته می باشد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به دو طریق کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتاب ها، مجلات و سایت های تخصصی حسابداری و مالی، اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش، گردآوری شده است و با استفاده از روش میدانی، داده های مورد نیاز از صورت های مالی اساسی شرکت های نمونه یعنی ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و همچنین از سایت کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شبکه کدال، سایت مرکز اطلاعات مالی ایران به دست آمده است.
در این تحقیق در مرحله ی اول با استفاده از نسبت های مالی شرکت های ورشکسته و سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قدرت پیش بینی مدل های اولیه ارائه شده توسط فالمر و زمیجوسکی در محیط اقتصادی ایران بررسی شده است. درمرحله دوم، با استفاده ازفنون تحلیل تمایزی چندگانه و رگرسیون لجستیک مناسب ترین مدل ها برای پیش بینی ورشکستگی برازش شده است.
با توجه به مطالب فوق، فرایند این تحقیق به صورت زیر مشخص می شود :
۱- مشخص نمودن جامعه ی شرکت های ورشکسته و سالم با استفاده از مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت،
۲- انتخاب نمونه های پژوهش برای شرکت های ورشکسته و سالم با توجه به موجود بودن اطلاعات،
۳- محاسبه ی نسبت های مالی درسال های مورد بررسی و در مدل های مورد آزمون و مقادیر حاصل از مدل،
۴- وارد کردن نسبت های مالی در مدل های اولیه ی ارائه شده توسط فالمر و زمیجوسکی و مقایسهی نتایج به دست آمده با وضعیت واقعی شرکت ها از لحاظ ورشکسته یا سالم بودن،
۵- گزینش مدل مناسب با معیار خطای کمتر،
۶- در مرحله ی دوم و با استفاده از نسبت های مالی مشابه مرحله اول، برازش مدل آماری براساس داده های استخراج شده و به تفکیک تحلیل تمایزی چندگانه و رگرسیون لجستیک،
۷- گزینش مدل مناسب با معیارهای خطای کمتر و همبستگی بیشتر میان نسبت های مالی مدل های فالمر و زمیجوسکی،
۸- ارزیابی و آزمون مدل های برازش شده برای بررسی اعتبار مدل با داده های پژوهش.
لازم به یادآوری است که نسبت های مالی مورد استفاده در الگوهای زمیجوسکی و فالمر از الگوهای اصلی پژوهشگران (فالمر و زمیجوسکی)استخراج می شود و به عنوان نسبت های مناسب در این تحقیق در نظر گرفته می شود و فقط ضرایب متغیرهای مدل دراین الگوها براساس شرایط شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران تعدیل می شود.
۱-۹٫ جامعه آماری و نمونه تحقیق
۱-۹-۱٫ جامعه آماری
در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر تحقیق هستند، اشاره نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد(رضوانی، ۱۳۹۰). یک عضو جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است بنابراین چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می‌شود.
جامعه آماری مورد مطالعه دراین تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۱-۹-۲٫ نمونه تحقیق
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت دارد و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی باافراد جامعه برخوردار است (رضوانی، ۱۳۹۰). بنابراین جهت انتخاب نمونهی مورد بررسی در این تحقیق، از تکنیک غربالگیری استفاده شده است. دراین روش، با قراردادن مجموعهای از معیارها جامعه آماری غربال میشود. معیارهای در نظرگرفته شده به قرار زیرهستند:
۱- قبل ازسال ۱۳۸۷ در بورس پذیرفته شده باشند،
۲- صورت های مالی آنها طی سال های ۱۳۸۷ تا۱۳۹۲ به بورس ارائه شده باشند،
۳- اطلاعات کامل شرکت ها در دسترس باشند،
۴- صورتهای مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند باشند،
۴- شرکت های انتخابی شامل شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری نباشند.
۱-۹-۳٫ روش تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری دراین تحقیق انتخاب سیستماتیک می‌باشد. بدین ترتیب که جهت انتخاب شرکت‌های ورشکسته با توجه به ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکتی ورشکسته تلقی می‌گردد که زیان انباشته‌اش بیش از ۵۰% سرمایه باشد. اما با توجه به اینکه نمی‌توان شرکتی را که از لحاظ قانونی ورشکسته شده است، از لحاظ محتوایی و ماهیتی نیز ورشکسته تلقی نمود، لذا شرکتی را ورشکسته لحاظ کردیم که حداقل ۲ سال متوالی زیان انباشته‌اش بیش از ۵۰% سرمایه‌اش باشد که این امر موجب بسته شدن نماد معاملاتی شرکت در بورس اوراق بهادار نیز می‌شود. البته نخستین سالی که این اتفاق افتاده باشد به عنوان سال ورشکستگی لحاظ شده ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ست. لازم به ذکر است در این خصوص، شرکت‌هایی که ۲ سال دارای ویژگی فوق بوده ولی پس از آن از شمولیت این ماده قانونی خارج گردیده‌اند، از گروه شرکت‌های نمونه حذف خواهند شد. بر این اساس در این تحقیق از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۸ شرکت که دو سال متوالی مشمول این ماده باشند به عنوان شرکت ورشکسته انتخاب شده اند.
در مورد شرکت‌های سالم نیز شرکتی موفق تلقی می‌گردد که نسبت سود انباشته به سرمایه آن‌ها بیشترین مقدار را داشته و در یک دوره زمانی ۵ ساله بدون زیان باشد. برای انتخاب شرکت های سالم محدودیتهای زیر مدنظر قرار گرفته و تعداد ۱۸ شرکت با سال های مختلف در بازه ۱۳۸۸ تا۱۳۹۲، برای این گروه انتخاب شده است:
– در دوره مورد بررسی، مشمول ماده ۱۴۱ نشده باشند،