بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

– ازنظر صنعت، مشابه شرکت های ورشکسته باشند و هم چنین نسبت سود انباشته به سرمایه در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیشترین مقدار را داشته باشند.
۱-۱۰٫ قلمرو تحقیق
قلمرو این پژوهش براساس مکان، زمان و موضوع به شرح زیر می باشد:
قلمرومکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمروزمانی: دوره زمانی انجام این پژوهش یک دوره ۶ ماهه است. داده های نمونه پژوهشی از میان شرکت های ورشکسته شده و غیرورشکسته سال های ۱۳۸۸ تا۱۳۹۲ انتخاب می شود، چون برای بررسی هر مدل از اطلاعات سال ورشکستگی و یکسال قبل از ورشکستگی استفاده می شود، لذا اطلاعات مورد نیاز تحقیق از داده های سال۱۳۸۷ تا۱۳۹۲ تهیه شده است.
قلمروموضوعی:بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۱۱٫ روش تجزیه وتحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر به صورت کمی- توصیفی است. با قرار دادن نسبت های مالی شرکتهای نمونه تحقیق در مدل فالمر و زمیجوسکی دقت پیش بینی دومدل سنجیده می شود که متناسب با فرضیه اول و دوم است و فرضیه سوم با استفاده از روش رگرسیون لجستیک که برای تعدیل مدل زمیجوسکی متناسب با شرایط محیط اقتصادی ومالی ایران مورد استفاده قرار می گیرد و هم چنین از روش رگرسیون چندگانه(تحلیل تمایزی) برای تعدیل مدل فالمر استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS نسخه۲۲ ونرم افزارEXCEL مورد آزمون قرار می گیرد.
۱-۱۲٫ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
بهره ‌وران این تحقیق کلیه ی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل فعال در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری‌ها، محققان وپژوهشگران عرصه حسابداری و مسائل مالی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، مدیران و کارکنان شرکت‌ها، بانک‌ها ومؤسّسات مالی و اعتباری و در نهایت دولت جهت اعطای تسهیلات و تعیین شرایط اعتباری می‌باشد.
۱-۱۳٫ تعریف واژه های اختصاصی تحقیق
پیش بینی ورشکستگی : پیش بینی عنصر کلیدی درتصمیم گیری مدیریت است، زیرا اثربخشی نهایی هرتصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد که به دنبال هرتصمیم روی می دهند(علی خانی وهمکاران، ۱۳۸۸). پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت ها است. مالکان، موسّسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها هستند، زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آن ها تحمیل می شود.
نسبت ‌های مالی: عبارتنداز کسری که درصورت آن یک یا چند متغیر مالی نظیر دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و همین طور در مخرج آن عناصری نظیر دارایی‌ها، بدهی‌ها وغیره ثبت می‌شود وارتباط آن‌ها را به صورت وزن، مرتبه، درصد مشخص می‌سازد.
نسبت های مالی امکان مقایسه و بررسی روابط بین اجزای مختلف صورت های مالی را فراهم می آورد (جهانخانی و شوری، ۱۳۸۸).
رگرسیون لجستیک[۳]در بسیاری ازپژوهش ها متغیروابسته تنها دو نتیجه ممکن دارد و می تواند فقط یکی از دوارزش صفر و یک را بپذیرد که یک به معنای وقوع حادثه ی مورد نظر و ارزش صفر به معنای عدم وقوع آن، یا بالعکس است (عبداللهیان، ۱۳۹۲).
تحلیل تمایزی چندگانه[۴] تکنیکی برای طبقه بندی مشاهدات به یکی از چند گروه از پیش تعریف شده به عنوان متغیر وابسته براساس ویژگی های مشاهده شده می باشد. یک مدل تحلیل تمایزی چند متغیره شامل ترکیب خطی ازمتغیرها است که بهترین تمایز را بین گروه های ورشکسته و گروه های غیرورشکسته انجام می دهد(خلیفه، ۱۳۹۲).
۱-۱۴٫ چارچوب فصول آتی
ترتیب ارائه مطالب در این پایان نامه به صورت زیر است:
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق است که در آن ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می‌گردد.
فصل سوم – روش شناسی تحقیق است که در آن به روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه پژوهش پرداخته شده است.
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها است که در آن به توصیف داده های جمع آوری شده و تحلیل آماری داده‌ها و نتیجه کلی در خصوص آزمون فرضیه پژوهش پرداخته شده است.
فصل پنجم – خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق می‌باشد که در آن یافته های تحقیق و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق، جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است.
در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده شده است.
۱-۱۵٫ خلاصه فصل
این فصل شامل کلیات تحقیق است که در آن به بیان مسأله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد. سپس متغیرها و فرضیه‌ی تحقیق معرفی شد و پس از آن روش، جامعه آماری و قلمرو تحقیق تشریح شد و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی واژگان کلیدی و مراحل انجام تحقیق ارائه گردید.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها ومطالعاتی است که در زمینه پیش بینی ورشکستگی ومدل های آن انجام گرفته است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می سازد. در ابتدای این فصل مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی یعنی تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی، معرفی مدل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

های پیش بینی ورشکستگی، عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری با استفاده از صورت‌های مالی، کاربرد نسبت‌های مالی، تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی و در نهایت به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی و خلاصه فصل پرداخته می شود.
۲-۲٫ مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی
۲-۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی
سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت، از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آن ها، در پی روش هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت ها به شدت کاهش می یابد. در حوزه ادبیات مالی صرف نظر از برداشت های عامیانه، برداشت های متفاوتی از واژه ورشکستگی وجود دارد. برخی محققین ورشکستگی را ناشی از سوء مدیریت و فزونی بدهی ها بر دارایی ها می دانند (گیتمن[۵]، ۱۹۹۸). برخی دیگرناشی از شرایط به وجود آمده در وضعیت مالی و اقتصادی واحدهای تجاری می دانند(براداستریت[۶]، ۱۹۹۸). برخی به ناکافی بودن جریانات نقدی شرکت در پرداخت هزینه بهره بدهی های بلند مدت اشاره دارند(گرایس[۷]، ۲۰۰۱). برخی دیگر نیز کاهش در سودآوری و به تبعه آن عجز در بازپرداخت اصل و بهره بدهی اشاره دارند(مارتین[۸]، ۱۹۷۷).
۲-۲-۲٫ معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است، که برخی از آن ها عبارتنداز:
۲-۲-۲-۱٫ مدل بیور
اولین تحقیقاتی که در خارج از کشور باعث ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شد تحقیقات ویلیام بیور[۹] در سال ۱۹۶۶ بود. بیور یک مجموعه شامل ۳۰ نسبت مالی که به نظر وی بهترین نسبت‌ها برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت بودند را انتخاب کرد، سپس نسبت‌ها را بر اساس چگونگی ارزیابی شرکت‌ها در شش گروه طبقه بندی نمود. تحقیقات وی به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان طبقه بندی شرکت‌ها، در گروه های شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته است و میزان خطای طبقه بندی کمتر نشان‌دهنده ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل بیور نسبت‌هایی را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی بود را به ترتیب اهمیت به شرح زیر معرفی کرد: جریان نقد به کل دارایی، درآمد خالص به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی‌ها، سرمایه در گردش به کل دارایی، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان.
۲-۲-۲-۲٫ مدل آلتمن
در سال ۱۹۶۸ ادواردآلتمن[۱۰] پیرو مطالعات بیور، مطالعه خود را برای تهیه مدلی جامع و چند متغیره (بر خلاف بیور که مدلی تک متغیره ارایه کرده بود) ادامه داد. آلتمن با انتخاب ۲۲ نسبت مالی و تجزیه و تحلیل آن‌ها به روش آماری ممیزی چندگانه موفق به تهیه تابع Z که از ۵ نسبت مالی تشکیل شده بود به عنوان متغیرهای مستقل و Z به عنوان متغیر وابسته شد. معادله(۱)این مدل را نمایش می دهد(آلتمن، ۱۹۶۸).
(۱) Z =1.2+ 1.4 + 3.3 + 0.6+0.99
آلتمن در پی اصلاح مدل Z ، الگوی Z’- score را اراﺋﻪ ﻧﻤـﻮد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﺻـﻼﺣﯿﻪ، ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﮐـﺮدن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام( ) به جای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل بود. با این تغییر، الگو Z’ توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی بورسی و خصوصی را به دست آورد. معادله(۲) بیانگر این مطلب است (آلتمن، ۲۰۰۰).
(۲) Z’ = 0.717+ 0.847 + 3.107 + 0.42 + 0.998
ادوارد آلتمن در سال ۱۹۹۳، با گسترش تحقیقات خود، مدل score -Z” را نیز برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های غیر تولیدی و خدماتی طراحی کرد. حذف متغیر مستقل و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی ، تفاوت این مدل را با دو الگوی قبلی در معادله (۳) آشکار می سازد( آلتمن، ۲۰۰۶).