بررسی مبحث معادلات جبری ریاضی

 

 

 

در معادلات جبری پاک کردن کسرها یا اعشار در یک معادله به این صورت است که هنگام حل یک معادله با کسر یا اعشار ، یک گزینه برای پاک کردن کسر یا وجود دارد اعشار برای ایجاد یک معادله ساده تر که شامل اعداد کامل است. برای پاک کردن کسرها ، هر دو طرف معادله (توزیع به تمام جملات) را در همه ضرب کنید کسرها. برای پاک کردن اعشار ، هر دو طرف معادله (توزیع به تمام جملات) را در کمترین ضرب کنید که تمام اعشار را عدد کامل می کند. مراحل حل معادلات جبری به این صورت است که یک معادله خطی در یک متغیر هر دو طرف معادله را ساده کنید. برای جمع آوری جملات متغیر در یک طرف از خصوصیات جمع یا تفریق برابری استفاده کنید معادله و شرایط ثابت از سوی دیگر. از خصوصیات ضرب یا تقسیم برابری برای ایجاد ضریب متغیر استفاده کنید جمله برابر با یک. جواب خود را با جایگزینی راه حل خود در معادله اصلی بررسی کنید. توجه: اگر هنگام حل یک معادله ، متغیرها حذف می شوند تا یک جمله درست مانند سپس راه حل همه اعداد واقعی است. به این نوع معادله هویت گفته می شود. در از طرف دیگر ، اگر متغیرها حذف شوند تا یک عبارت نادرست مانند ، پس هیچ وجود ندارد راه حل.

در معادلات جبری به این نوع معادله تناقض گفته می شود. همه معادلات خطی دیگر که فقط یک دارند راه حل مشروط نامیده می شود. بیان جبری از متغیرها و ثابت ها با استفاده از شکل می گیرد عملیات مختلف جملات از جملات تشکیل شده است. یک جمله محصول عوامل است. عوامل ممکن است عددی نیز باشند جبری ضریب عامل عددی در یک جمله است. گاهی اوقات ، هر عاملی در یک جمله ضریب قسمت باقیمانده جمله نامیده می شود. جملات دارای فاکتورهای جبری یکسان جملاتی مانند جملات نامیده می شوند.  جملاتی که دارای فاکتورهای مختلف جبری هستند ، برخلاف جملات گفته نمی شوند. عبارت با یک جمله را “یک جمله ای” می نامند. عبارت با دو مورد را برخلاف جملات “دو جمله ای” می نامند. عبارت با سه جمله را برخلاف جملات سه گانه می نامند. به طور کلی ، عبارتی با یک یا چند جمله “چند جمله ای” نامیده می شود. حاصل جمع دو جمله مشابه یک جمله مشابه با ضریب است برابر با جمع ضرایب این دو جمله است. وقتی دو جمله جبری را جمع یا کسر می کنیم ، جملات مشابه اضافه می شوند و جملات ب رعکس همانطور که نوشته می شوند هستند.

برای یافتن مقدار یک عبارت در معادلات جبری ، ما مقادیر عبارت را جایگزین می کنیم متغیرها در عبارت و سپس ساده کردن. قوانین و فرمول ها در ریاضیات به صورت مختصر و شکل کلی با استفاده از عبارات جبری. یک توان سوم می تواند چند جمله ای باشد. چند جمله ای با بیش از دو جمله ، توان سوم سه گانه است. جمع x و y x + y است. مجموع ۲ و p 2p است. یک دو جمله ای بیش از دو جمله دارد. یک توان سوم دقیقاً سه جمله دارد. در جملات مشابه ، متغیرها و توان آنها یکسان است. عبارت x + y + 5x یک توان سوم است. p ضریب عددی q2 در  ۴pq2 است. ۵a و ۵b بر خلاف جملات نیستند. کم کردن یک جمله از یک عبارت معین همان جمع کردن عبارت آن است معکوس افزودنی به عبارت داده شده. تعداد کل سیارات خورشید را می توان با متغیر نشان داد n. در جملات مشابه ، ضرایب عددی نیز باید یکسان باشند. اگر یک جمله و دو جمله ای اضافه کنیم ، پاسخ هرگز نمی تواند a باشد تک سمی. اگر یک دو جمله ای را از یک دو جمله ای کم کنیم ، در این  صورت پاسخ حداقل یک است دو جمله ای.