پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲

۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..۳-۴
۲-۱- طرح و تحدید موضوع……………………………………………………………………………………………….۴
۳-۱- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………۴
۴-۱-ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….۵
۴-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۴-۱- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………..۵
فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش…………………………………………………………..۶
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۷
گفتار اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۲- پیشینه های داخلی……………………………………………………………………………………………….۸-۱۰
نقد تحقیقات داخلی ذکر شده……………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۱-۲- پیشینه های خارجی…………………………………………………………………………………………..۱۰-۱۱
نقد تحقیقات خارجی ذکر شده……………………………………………………………………………………………۱۱
گفتار دوم: رسانه ها(جدید وسنتی)……………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۲-۲- مفهوم رسانه…………………………………………………………………………………………………….۱۲-۱۴
۲-۲-۲- انواع نقش رسانه ها…………………………………………………………………………………………….۱۴-۱۵
۳-۲-۲- انواع رسانه ها………………………………………………………………………………………………………۱۵
۴-۲-۲- انواع رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………۱۶-۱۹
۵-۲-۲- رسانه های اجتماعی مجازی…………………………………………………………………………………۲۰-۲۳
۶-۲-۲- پارادایم رسانه های جدید…………………………………………………………………………………….۲۴-۲۶
۷-۲-۲- ویژگی و کارکردهای رسانه های جدید…………………………………………………………………..۲۷
۸-۲-۲-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………. ۲۸-۲۹
۹-۲-۲- ارتباطات و رسانه های سنتی……………………………………………………………………………………۳۰
۱۰-۲-۲- مهمترین ویژگی ها و کارکردهای ارتباطات سنتی…………………………………………………..۳۱-۳۲
۱۱-۲-۲- آشنایی با رسانه های سنتی دینی…………………………………………………………………………۳۲-۳۶
۱۲-۲-۲- ابعادی از الگوی ارتباطات سنتی در ایران……………………………………………………………….۳۷-۳۸
گفتار سوم: فرهنگ و دین ………………………………………………………………………………………………….۳۹
۱-۳-۲- مفهوم لغوی فرهنگ و شاخص های آن…………………………………………………………………..۳۹-۴۰
۲-۳-۲- بستر تاریخی‌مفهوم فرهنگ………………………………………………………………………………….۴۰-۴۳
۳-۳-۲- دین…………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۳-۲- تعریف فرهنگ دینی……………………………………………………………………………………………۴۵-۴۶
۵-۳-۲- سرفصل های عملی فرهنگ دینی………………………………………………………………………………۴۶
۶-۳-۲- تبلیغ سنتی و مدرن پیام های دینی رسانه………………………………………………………………………۴۷
۷-۳-۲-ویژگی تبلیغات سنتی و مدرن………………………………………………………………………………..۴۸-۴۹
۸-۳-۲- وجه پیام‌آوری رسانه برای دین…………………………………………………………………………………..۴۹
۹-۳-۲- انواع گفتمان………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۱۰-۳-۲- وجه گفتمان‌پردازی رسانه برای دین…………………………………………………………………………۵۰
۱۱-۳-۲- “دین رسانه ای ” یا ” رسانه دینی”……………………………………………………………………………۵۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.