دسترسی متن کامل – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲۳

پای بندی به اصول دین، حفظ پوشش اسلامی،رعایت حق الناس، شرکت در سخنرانی های مذهبی، تحقیق و تعمق در خصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی ….
۷-۲- سوال ها وفرضیه های پژوهش
۱-۷-۲- سوال های پژوهش
اطلاعات مربوط به فرضیه پردازی در این پژوهش شامل دو سطح اکتشافی وتوصیفی است.فرضیه پردازی در سطح اکتشافی به صورت سوال های تک متغیره ارائه می گرددودرسطح توصیفی به فرضیه پردازی پرداخته می شود.
۲-۷-۲- سوال های تک متغیره در سطح اکتشافی
جایگاه متغیر جنسیت در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر سن در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر سطح تحصیلات در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر وضعیت اشتغال در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر نوع استفاده از رسانه در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر میزان استفاده از رسانه در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر مکان استفاده از رسانه در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر فرهنگ دینی در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر ارتقاء فرهنگ دینی در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
۸-۲- فرضیه های پژوهش
۱-۸-۲- فرضیه های اصلی :
بین میزان استفاده از رسانه و ارتقاء فرهنگ دینی رابطه وجود دارد.
بین مکان استفاده از رسانه و فرهنگ دینی رابطه وجود دارد.
عضویت افراد در شبکه های اجتماعی و باورهای دینی رابطه معنی دار وجود دارد.
۲-۲-۹-۵-۲- فرضیه های فرعی :
بین جنسیت و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سن و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و میزان استفاده از رسانه ها ی جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سن و مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سن و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سن و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.