مقاله دانشگاهی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲۴

بین وضعیت تاهل و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه:
پژوهش علمی، بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی درباره پدیده های طبیعی است که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می‌‌شوند. بنابراین برای بررسی نظام یافته و کنترل شده باید روش‌هایی به کار گرفته شوند که این خصوصیات درآن ها موجود باشد تا با استفاده از آن ها بتوان به نتایج دقیق و علمی رسید.
در فصل قبل، نظریه‌ها و دیدگاه‌های اندیشمندان، سابقه تحقیقات پیشین و چارچوب نظری پژوهش ارائه شد . برای آزمون فرضیه ها و تحلیل و بحث در مورد نتایج به اطلاعاتی معتبر نیاز است که این اطلاعات توسط شیوه نظام مندی به دست می‌آید . در این فصل، فرآیندی که طی آن ، دسترسی به اطلاعات و داده های تحقیق به شیوه علمی و منظم به دست آید که به روش شناسی شهرت دارد، معرفی می شود. بنابراین در این فصل به معرفی روش تحقیق ، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ، واحد تحلیل، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ، گردآوری اطلاعات ، پردارش داده ها ، آزمون های آماری مورد استفاده و روایی و پایایی پژوهش پرداخته می‌شود.
۱-۳- نوع و روش تحقیق
این پژوهش از نوع اکتشافی-توصیفی و روش انجام آن پیمایش است این روش وسیله‌ای جهت کسب اطلاعات می‌باشد. در روش پیمایش علمی، هدف جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی نگرش افراد راجع به پدیده‌های اجتماعی است این روش کمک زیادی به محققان علوم اجتماعی جهت آزمون فرضیه های تحقیقات‌شان می‌کند.
براساس تعریف پیمایش روش رایج در تحقیقات علوم اجتماعی به شمار می‌رود که عبارت است از اجرای پرسش‌نامه‌ها روی نمونه‌ای از پاسخگویان که از میان جمعیتی انتخاب می‌شوند.
۲-۳-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
۱-۲-۳- تعریف نظری مفاهیم
رسانه: در معنایی عام بر روش یا ابزار فنی و یا مادی تغییر شکل پیام به علاماتی دلالتی می‌کند که مناسب انتقال از یک مجرایی معین هستند اما رسانه در معنای محدودتر به واسطه مادی انتقال علایم مانند هوا یا کاغذ دلالت می‌کند.
رسانه‌های جدید: مجموعه متمایزی از فناوری های ارتباطات و دارای ویژگی های مشترک دیجیتالی بودن و دسترسی گسترده شهروندان به آن برای استفاده شخصی است.
رسانه های سنتی: به آن دسته از ارتباطات انسانی گفته می‌شود که متکی بر ارتباطات چهره‌به‌چهره بوده و پیش از ظهور وسایل ارتباط جمعی نوین، ارتباطات اجتماعی را محقق ساخته است.
۲-۲-۳- تعریف نظری متغیرها
فرهنگ دینی: فرهنگ دینی به مجموعه روشها ، باورها ، رفتارها ، کردارها و اخلاق دینی یک ملّت اطلاق می‌شود . که این کنش ها و واکنشها نسبت به شرایط زمان ومکان متفاوت است. در واقع تمام رفتارها و کردارها وحتی پندارهای مردمی که از اعتقادات درونی شان منشاء گرفته می شود را فرهنگ دینی آن مردم یا آن جامعه و ملّت می نامند.
جنسیت: منظور نوع جنسیت افراد می‌باشد که بر پایه ویژگی‌های بیولوژیکی افراد به دو دسته زن و مرد تقسیم می‌شوند.
سن: منظور تعداد سال‌های کاملی که از تولد فرد گذشته باشد که بر این اساس سن تقویمی فرد برحسب سال شمسی محاسبه می‌شود.
میزان تحصیلات: در این تحقیق مراد از تحصیلات همان طی کردن دوره های آموزشی رسمی رایج در کشور مدنظر است.
وضعیت اشتغال : منظور اشتغال فرد به کاری که در ازای آن کسب درآمد کند و براین اساس افراد در دو وضعیت شاغل و غیر شاغل قرار می‌گیرند.
وضعیت تاهل: در این پژوهش شخصی را متاهل می‌شماریم که دارای سند رسمی ازدواج باشد در غیر این صورت فرد مجرد محسوب می‌شود.
نوع استفاده: نوع بهره‌گیری که یک فرد از موضوع، برنامه، وسیله یا هر چیز دیگری که انسان با آن سرکار دارد را گویند.
میزان استفاده: مقدار و میزانی است که یک فرد از موضوع، برنامه، وسیله یا هر چیز دیگری که انسان با آن سرکار دارد، استفاده می‌کند که در این پژوهش با واحد دقیقه سنجیده می‌شود.
مکان استفاده: محلی که یک فرد از یک موضوع، از موضوع، برنامه، وسیله یا هر چیز دیگری که انسان با آن سرکار دارد، استفاده می‌کند را گویند.
۲-۲-۳- تعریف عملیاتی متغیرها
۱-۲-۲-۳ تعریف عملیاتی متغیر وابسته
از آنجایی که فرهنگ دینی یک متغیر کیفی است و دارای ابعادی شامل: پای‌بندی به اصول دین، رعایت حق‌الناس، حفظ پوشش اسلامی، تحقیق و تعمق در خصوص مطالعه مطالب مذهبی و شرکت در مراسم و سخنرانی ‌های مذهبی است برای سنجش هر یک از این ابعاد نیاز به اشخاص سازی و ارائه شاخص است که در اینجا هر یک از این ابعاد را از طریق گویه های مربوط به خود و بر روی طیف ۵ درجه ای لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد. براساس طیف لیکرت با در نظر گرفتن جهت گویه‌ها، پنج مقوله پاسخ ، ۱تا۵ تعیین می‌شود (نمره۵ برای “کاملاً موافقم” برای گویه های مثبت و ” کاملاً مخالفم” برای گویه های منفی) سپس برای هر پاسخگو ۱ نمره کل تعیین می شود که معرف جمع کل نمره هایی است که او برای پاسخ به هر یک از گویه ها دریافت کرده است.
فرهنگ دینی: مجموعه‌‌ای از اعتقادات و نمادها (ارزش‌هایی که مستقیماً از آن نشات می‌گیرند) مربوط به تمایز بین واقعیت تجربی و واقعیتی متعالی و فراتجربی می‌باشد.
مقوله های فرهنگ دینی:
پای‌بندی به اصول دین
در اینجا با ۲ سوال زیر سنجیده می‌شود:
با عضویت در رسانه های جدید(فیس بوک، گوگل پلاس،…) مانعی برای به موقع انجام دادن فرایض دینی(سروقت نماز خواندن) نیست.
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
کاملاً موافقم موافقم بی نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
عضویت در رسانه های جدید( فیس بوک، یوتیوب،…) مانعی برای رفتن به اماکن مذهبی(مسجد، حسینیه)نیست.
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
کاملاً موافقم موافقم بی نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
بدین ترتیب امتیازهای مربوط به پای‌بندی به اصول دین بین ۱۰-۲ در طیف زیر قرار می‌گیرد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.