بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۴

۳-۵-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۱-۳-۵- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
۲-۳-۵- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۴-۵- امکانات موجود درانجام پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۳۴
۵-۵- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۳۵
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶-۱۳۷
فهرست منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………۱۳۸-۱۴۰
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
فهرست وب سایت…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۱۴۳
فهرست نمودار
۱-۱-۴: نمودار دایره ای متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………۸۹
۲-۱-۴: نمودار متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۴: نمودار میله ای متغیر سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………۹۱
۴-۱-۴-: نمودار دایره ای متغیر وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………….۹۲
۵-۱-۴- : نمودار دایره ای متغیر وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………۹۳
۶-۱-۴- : نمودار متغیر نوع کسب آگهی های مذهبی ازرسانه……………………………………………………………..۹۴
۷-۱-۴- : نمودارمتغیر مدت زمان استفاده از رسانه سنتی(ساعت)………………………………………………………..۹۵
۸-۱-۴- : نمودار متغیر مدت زمان استفاده از رسانه جدید(ساعت)………………………………………………………۹۶
۹-۱-۴- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………….۹۷
۱۰-۱-۴- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………………………………………….۹۸
۱۱-۱-۴- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………..۹۹
۱۲-۱-۴- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………………………….۱۰۰
۱۳-۱-۴- : نمودار متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………………………..۱۰۲
۱۴-۱-۴- : نمودار متغیر رعایت حق الناس…………………………………………………………………………………….۱۰۳
۱۵-۱-۴- : نمودار متغیر حفظ پوشش اسلامی………………………………………………………………………………..۱۰۴
۱۶-۱-۴- : نمودار متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………………………۱۰۵
۱۷-۱-۴- : نمودار متغیر شرکت درمراسم و سخنرانی‌های مذهبی………………………………………………………۱۰۶
فهرست جداول
۱-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیرجنسیت…………………………………………………………………………………۸۹
۲-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیرسن………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیرسطح تحصیلات……………………………………………………………………..۹۱
۴-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیروضعیت اشتغال……………………………………………………………………….۹۲
۵-۱-۴- جدول توزیع فراوانی جایگاه متغیروضعیت تاهل……………………………………………………………….۹۳
۶-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر کسب آگهی های مذهبی…………………………………………………………۹۴
۷-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت زمان استفاده از رسانه های سنتی(ساعت)…………………………..۹۵
۸-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت زمان استفاده از رسانه های جدید(ساعت)…………………………..۹۶
۹-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر میزان استفاده از رسانه های سنتی……………………………………………….۹۷