سامانه پژوهشی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۵

۱۰-۱-۴-جدول توزیع فراوانی متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………..۹۸
۱۱-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان استفاده از رسانه های سنتی………………………………………………۹۹
۱۲-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………۱۰۰
۱-۴ – جدول شاخص های آماری مربوط به سوالات فرهنگ دینی………………………………………………….۱۰۱
۱۳-۱-۴-جدول توزیع فراوانی متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………۱۰۲
۱۴-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر رعایت حق الناس………………………………………………………………….۱۰۳
۱۵-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر حفظ پوشش اسلامی……………………………………………………………..۱۰۴
۱۶-۱-۴-جدول توزیع فراوانی متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………۱۰۵
۱۷-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر شرکت درمراسم و سخنرانی‌های مذهبی………………………………….. ۱۰۶
۱۸-۱-۴- شاخص آماری پرسشنامه سوالات ۲۳تا۲۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۷
۱۹-۱-۴-جدول توزیع فراوانی متغیر تمایل دست یابی به شبکه های اجتماعی علارغم فیلتر شدن………….۱۰۸
۲۰-۱-۴-جدول توزیع فراوانی متغیررسانه های جدید وتغییرباورهای دینی…………………………………………۱۰۹
۲۱-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر تاثیر رسانه های سنتی بر باورهای دینی………………………………………۱۱۰
۲۲-۱-۴-جدول توزیع فراوانی متغیر تمایل به شبکه های اجتماعی در مقایسه با رسانه های سنتی…………..۱۱۱
۲۳-۱-۴- جدول توزیع فراوانی متغیر تاثیر رسانه های سنتی در مقایسه با رسانه های جدید……………………۱۱۲
۱-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی………………..۱۱۳
۲-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید و فرهنگ دینی……………………….۱۱۳
۳-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیر عضویت در رسانه های جدید و باورهای دینی………………………………۱۱۴
۴-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و مکان استفاده از رسانه های جدید…………………………………۱۱۴
۵-۲- ۴- جدول کای اسکوئر متغیر سن و مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………….۱۱۵
۶-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیرسطح تحصیلات و مکان استفاده از رسانه های جدید……………………….۱۱۵
۷-۲- ۴- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و مکان استفاده از رسانه های جدید……………………….۱۱۵
۸-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت تأهل و مکان استفاده از رسانه ها……………………………………..۱۱۶
۹-۲- ۴ – جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………….۱۱۶
۱۰-۲- ۴ – جدول اسپیرمن متغیر وضعیت سن و میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………..۱۱۷
۱۱-۲- ۴ – جدول اسپیرمن متغیر سطح تحصیلات و میزان استفاده از رسانه های جدید…………………………..۱۱۷
۱۲-۲- ۴- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و میزان استفاده از رسانه های جدید………………………۱۱۸
۱۳-۲- ۴- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت تاهل و میزان استفاده از رسانه های جدید……………………….۱۱۸
۱۴-۲-۴- جدول اسپیرمن متغیر سن و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان……………………………………………….۱۱۹
۱۵-۲-۴- جدول کای اسکوئر متغیر جنسیتو ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ………………………………….۱۱۹
۱۶-۲- ۴- جدول اسپیرمن متغیر سطح تحصیلات و ارتقاء فرهنگ دینی……………………………………………۱۲۰
۱۷-۲-۴- جدول کای اسکوئر متغییر وضعیت اشتغال و ارتقاء فرهنگ دینی………………………………………۱۲۰
۱۸-۲-۴- جدول کای اسکوئر متغییر تاهل و ارتقاء فرهنگ دینی…………………………………………………….۱۲۱
۱۹-۲-۴- جدول اسپیرمن متغییر سن و میزان فرهنگ دینی…………………………………………………………….۱۲۱
۲۰-۲-۴- جدول اسپیرمن متغییر جنسیت و میزان فرهنگ دینی………………………………………………………..۱۲۲
۲۱-۲-۴- جدول اسپیرمن متغییر سطح تحصیلات و میزان فرهنگ دینی……………………………………………۱۲۲
۲۲-۲-۴- جدول کای اسکوئر متغییر وضعیت اشتغال و میزان فرهنگ دینی……………………………………….۱۲۳
۲۳-۲-۴-جدول کای اسکوئر متغییر وضعیت تاهل و میزان فرهنگ دینی………………………………………….۱۲۳
فهرست تصاویر