مقاله – بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک …

با سهامدار شدن در صندوق بجای خرید سهام بصورت انفرادی در بازار، ریسک سرمایهگذاری شما پخش می شود. فلسفه تنوع سازی این است که سرمایهگذاری در مجموعه زیادی از اوراق بهادار باعث میشود که زیان های ناشی از سرمایهگذاری در چنداوراق بهادار با سود های حاصل از سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار حداقل شود. به عبارت دیگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زیاد باشد قدرت آسیب پذیری هر کدام از آنها به سرمایهگذاری شما حداقل میشود. صندوقهای بزرگ شامل صدها سهم از سهمهای مختلف میباشند و امکان ایجاد چنین تنوعی هرگز برای یک سرمایهگذار کوچک میسر نمیباشد.
ج) صرفهجویی در مقیاس
به خاطر اینکه صندوقها مقدار زیادی از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خرید و فروش میکنند هزینه های معاملاتی آنها بسیار پایین تر از مواردی است که فرد خود اقدام به معامله میکند.
د) نقدینگی
صندوق این امکان را به شما میدهدکه در سریعترین زمان ممکن پول خود را نقد کنید و برای فروش سهام خود با هیچ مشکلی مواجه نشوید.
ه) آسانی و سهولت
خرید و فروش سهام صندوق به آسانی صورت میگیرد. با مبلغ بسیار کمی هم میتوان در این صندوقها سرمایهگذاری کرد و بعضاً بانکها هم با تنوع و گستردگی که دارند امکان خرید و فروش سهام صندوق را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. بسیاری از شرکتها هم سیستم خرید اتوماتیک سهام را به راه انداختهاند بدینصورت که مثلاً هر ماه مبلغ ۱۰۰ دلار بصورت خود کار در صندوقی خاص سرمایهگذاری میشود. در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در صندوق مشترک آسانتر است، غالبا با کمیسیون خرید و فروش کمتر و سریعتر انجام میگیرد. بسیاری از مواقع ممکن است “کمیسیون خرید” وجود نداشته باشد ولی غالبا “حق کمیسیون فروش “کمی وجود دارد.
و) حق انتخاب و انعطاف پذیری بالا
در بدو آغاز فعالیت، این شرکتها عموماً در سهام سایر شرکتها سرمایهگذاری میکردند ولی تدریجاً و خصوصا در دهه۱۹۸۰ به اوراق بدهی نیز روی آوردند که شامل اوراق قرضه دولتی، استانها و شرکتها (کوتاه مدت و بلند مدت) است. در حال حاضر شرکتهای سرمایهگذاری انواع مختلف پورتفولیوها با اهداف متنوعی را به عموم عرضه میکنند. وجود تعداد زیاد و انواع مختلف صندوقها با دامنه وسیعی از اهداف سرمایهگذاری – از محافظهکارانه تا متهورانه – حق انتخاب و انعطافپذیری بالایی در سرمایهگذاری به سرمایهگذاران می دهند(همان منبع،۱۳۸۹).
۲-۵-۳- معایب صندوق مشترک سرمایهگذاری
الف) مدیریت حرفه ای
توجه داشته باشید که در زمان ذکر مزایای صندوق، عامل مدیریت حرفه ای را با قید حداقل در تئوری آوردیم. عدهای از سرمایهگذاران در این مورد که مدیران صندوقها بهتر از ما اوراق بهادار مناسب را تشخیص میدهند تشکیک میکنند. مدیران لغزش ناپذیر نمیباشند و در صورتی هم که صندوق زیان میکند حقوق خود را دریافت میکنند(و یا بگونه ای دیگر میتوانند مزایای لازم را کسب کرده باشند).
ب) هزینهها
صندوقهای مشترک سرمایهگذاری تنها به این علت بوجود نیامدهاند که زندگی شما را آسانتر کنند. هر صندوقی به دنبال کسب سود برای موسسان آن نیز میباشد. صنعت صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در مخفی کردن هزینهها در لابلای عبارات پیچیده استادی تمام دارند.
ج) رقیق سازی
بعلت تنوعسازی زیادی که صورت گرفته است بازدههای عالی شرکتهای مختلف صندوق در میان انبوه شرکتها گم میشود و اثر کمی بر عایدی کل صندوق دارد. رقیقسازی ممکن است حاصل فرایند بزرگ شدن صندوقهای موفق نیز باشد. به این صورت که مدیریت با پولهای زیاد و جدید سرازیر شده به صندوق مواجه میشود ولی نمیتواند زمینههای سرمایهگذاریهای موفق قبلی را پیدا کند و همان بازدهی را از پولهای جدید بدست آورد (همان منبع،۱۳۸۹ ).
د) نامناسب برای سرمایهگذاری کوتاه مدت: بدلیل کارمزد قابل توجه معاملات اوراق، چنین سرمایهگذاری برای کوتاهمدت چندان مناسب نیست و سود رضایت بخشی را برای سرمایهگذار نخواهد داشت.
ه) عدم امکان دسترسی سریع به پول: از آن جایی که طبیعت چنین سرمایهگذاریهایی، بلند مدت است، امکان نقدینگی سریع آن فراهم نیست و باز پرداخت وجه اوراق فروخته شده تا هفت روز میتواند به تعویق افتد.
و) ریسکپذیری: هرچند در مقایسه با بسیاری از سرمایهگذاریهای دیگر از ریسکپذیری کمتری برخوردار است و لیکن ریسک های زیر برای چنین اوراقی متصور است:
۱)ریسک بازار: که به واسطه نوسانات قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی و سود حاصل از آن به وجود میآید، و هیچ تضمین و بیمه ای برای آن وجود ندارد.
۲)ریسک عملیاتی: به واسطه عدم اطمینان از عملکرد مدیریت صندوق و ارکان آن به وجود می آید(موسوی، جاری، مریدی پور، ۱۳۸۸، ۱۶- ۱۵).
۲-۶- انواع صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
اگر شما سرمایهگذاری از هر نوع سرمایهگذاران باشید حتماً صندوق مشترک خاصی وجود دارد که به نیازهای شما پاسخ بدهد. برطبق آخرین آمار حدود ۱۰ هزار صندوق سرمایهگذاری مشترک فقط درآمریکای شمالی وجود دارد. این بدان معنی است که تعداد صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از تعداد سهامها ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس) بیشتر است.
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که هر صندوق مشترک سرمایهگذاری دارای ریسک و بازده مخصوص به خود میباشد. در حالت کلی بازدهی بالقوه بالا، همراه با ریسک بالقوه بالا میباشد و بالعکس. اگرچه بعضی از صندوقها از دیگر صندوقها کمریسکتر هستند اما به هر حال هیچ صندوقی بد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ون ریسک نمیباشد. با هیچ تنوعسازی نمیتوان کلاً ریسک را حذف کرد. این قانون کل سرمایهگذاریها است. هرصندوق اهداف خاصی را دنبال میکند که این اهداف نوع داراییها، منطقههای سرمایهگذاری و استراتژی سرمایهگذاری را مشخص میکنند.
– در یک طبقهبندی اساسی سه نوع صندوقهای مشترک سرمایهگذاری وجود دارد:
۱) صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در سهام شرکتها
۲) صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت[۴۵]
۳) صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در بازار پول[۴۶]
هر طبقهبندی دیگری در صندوقهای مشترک سرمایهگذاری به نوعی در طبقهبندیهای بالا جای خواهد گرفت. بعنوان مثال آن دسته از صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در سهام شرکتها که در شرکتهای در حال رشد سریع سرمایهگذاری میکنند به صندوقهای در حال رشد معروف شدهاند و همان صندوقها اگر در سهام شرکتهای یک منطقه خاص سرمایهگذاری بکنند به نام صندوقهای مشترک منطقه ای خوانده میشوند.
در بررسی انواع صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از کمریسکترین آنها شروع و به مرور پرریسکترین آنها خواهیم رسید.
۱- صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در بازار پول
بازار پول شامل ابزار کوتاهمدت بدهی نظیر اوراق خزانه میباشد. اینجا برای پارک کردن پول شما مکان امنی است. اگر چه ممکن است بازدهی بالایی بدست نیاورید اما هیچ نگرانی از بابت از دست دادن اصل پول خود نیز نخواهید داشت.
۲- صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نامگذاری این صندوقها به صندوقهای درآمدی نامگذاری با مسمایی است. هدف این صندوقها ایجاد درآمد پیوسته و ثابت برای سرمایهگذارانشان میباشد و عمده سرمایهگذاران این صندوقها سرمایهگذاران محافظهکار و افراد بازنشسته میباشند. اگرچه این صندوقها بازدهی بالاتر از گواهی سپرده و سرمایهگذاری در صندوقهای بازار پول دارند اما بدون ریسک هم نمیباشند. علت ریسکدار بودن آنها این است که انواع مختلفی از اوراق قرضه وجود دارد که دارای درجات ریسک مختلفی میباشند و ریسک آنها به صندوق سرمایهگذاری هم سرایت میکند. از دلایل ریسک دار بودن اوراق قرضه نوسانات نرخ بهره است که ارزش آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
۳- صندوقهای مشترک سرمایهگذاری متوازن[۴۷]
هدف این صندوقها بوجود آوردن ترکیبی از اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکتها میباشد. بعنوان نمونه یک صندوق مشترک سرمایهگذاری میتواند ترکیبی از ۶۰درصد سرمایهگذاری در سهام و ۴۰ درصد سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد. ممکن است مدیر شرکت در انتخاب استراتژیهای سرمایهگذاری به درصد های حداقل و حداکثری محدود شده باشد ولی دامنه عمل محدودی را در اختیار وی بگذارند تا در شرایط مختلف اقتصادی تغییرات لازم را در درصدهای سرمایهگذاری انجام بدهد.
۴- صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در سهام شرکتها
صندوقهای مشترکی که در سهام شرکتها سرمایهگذاری میکنند دامنه وسیعی از صندوقها را شامل می شوند. معمولاً هدف عمده این صندوقهای سرمایهگذاری بلند مدت برای کسب بازده سرمایهای و درآمدهای نقدی اندک میباشد.
۵- صندوقهای مشترک سرمایهگذاری بین المللی / جهانی[۴۸]
صندوقهای مشترک سرمایهگذاری بین المللی تنها در خارج از کشور مربوطه و صندوقهای مشترک جهانی در خارج و داخل کشور سرمایهگذاری میکنند. اینکه این صندوقها امنتر یا پرریسکتر از سایر صندوقها هستند مطلب قابل بحثی میباشد. از یک طرف به این علت که شامل ریسک سیاسی نیز میشوند پر ریسکترند ولی از طرف دیگر به علت ایجاد مزیت تنوعسازی گسترده کم ریسکتر و ایمنتر میباشند و این نکته را هم باید در نظر داشت که با مرور زمان اقتصادهای کشورهای مختلف همبستگی بیشتری باهم پیدا میکنند. البته صندوق های بین المللی چند نوع هستند که عبارتند از:
۱- صندوقهای جهانی: این صندوقها هم در سهام شرکتهای آمریکایی و هم در سهام بینالمللی سرمایه گذاری مینمایند.