بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار …

۶- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
۷- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
۸- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
۹- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۰- بین نتایج حاصل ازمعیار های ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
۳-۵- متغیرهای تحقیق
انجام هر تحقیقی مستلزم تعیین و تعریف هر یک از متغیرها میباشد. متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند به دو دسته متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل به وسیله محقق اندازه گیری میشود، دستکاری یا انتخاب میشود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیرهای دیگر معین شود. متغیر وابسته نیز مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص گردد. متغیر مستقل و وابسته این تحقیق به شرح زیر میباشد :
۳-۵-۱- متغیرهای مستقل
نرخ بازده دارایی (Ri)، نرخ بازده بدون ریسک (Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار (MAR)، واریانس پرتفوی () ، ریسک سیستماتیک پرتفوی ( ، ریسک نامطلوب (Downside risk)، بازده بازار (Rm ).
 
۳-۵-۲- متغیرهای وابسته
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی(نسبت شارپ (SR) ، نسبت ترینر (TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی (نسبت پتانسیل مطلوب(UPR) ، نسبت سورتینو و نسبت امگا).
۳-۶- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش)
قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بشرح ذیل میباشد:
۳-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
۳-۶-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش کلیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک اعم ازصندوقهای سهام(اعم از با اندازه کوچک و با اندازه بزرگ) فعال در بازار اوراق بهادار تهران میباشد.
۳-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از زمان تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در سهام (۱۳۸۷) در بازار سرمایه ایران تا پایان سال۱۳۹۰است.
۳-۷- روش و ابزارهای گردآوری دادهها و اطلاعات
گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن ، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری دادهها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافتههای میدانی وکتابخانهای را گردآوری میکند و سپس به خلاصه سازی یافتهها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه وتحلیل آن ها میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت نتیجهگیری میکند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها مییابد به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای دادههای گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف میکند. بنابراین، اعتبار دادهها اهمیت بسیاری دارد، زیرا دادههای غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت میگردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمیشود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده های گردآوری شده، پژوهشگر باید دادههای صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا،۱۳۸۵، ۱۶۲).
در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش میشود و سپس دادههای مورد نیاز بر اساس گزارشهای مالی مربوط به فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایتهای مرتبط با صندوقها منتشر میشود جمعآوری خواهد شد. دادهها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانکهای اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارشهای منتشره توسط نهادها و سایتهای ذیربط جمعآوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۳-۸- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفتهای متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی، همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در عین حال، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید(سرمد،بازرگان و حجازی، ۱۳۸۴، ۱۷۷).
جامعه آماری این پژوهش کلیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک اعم از صندوقهای سهام (اعم از با اندازه کوچک و بزرگ)، صندوقها با درآمد ثابت ، صندوق شاخصی وصندوقهای سرمایهگذاری مختلط در بازار اوراق بهادار تهران میباشد که تعداد آنها ۸۹ صندوق میباشد.
۳-۹- حجم نمونهگیری
چون حجم اکثر جامعهها بزرگ است، امکان انجام محاسبههای آماری بر اساس کل اعضای جامعه در عمل غیر ممکن است. در چنین شرایطی گاهی گزینه نمونه را انتخاب میکنیم. در واقع نماینده باید طوری برآورد وگزینه گردد که نماینده کل جامعه باشد. از آن جایی که پژوه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

شگر در این پژوهشگر در این پژوهش با جامعه آماری محدود سروکار دارد.
از بین جامعه آماری صندوق هایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب میشوند :
شرایط نمونه بر اساس ایجاد محدودیت:
۱- صندوقهایی که اطلاعات مالی آن ها در این بازه زمانی به طور کامل در دسترس باشند.
۲- صندوقهایی که مجوز فعالیت در بازار اوراق بهادار را داشته باشند.
۳- صندوقهای سهام(با اندازه کوچک و بزرگ) در نظر گرفته می شود.
۴- صندوقهای سرمایهگذاری که تاریخ آغاز فعالیت آنها بین سالهای ۱۳۸۷ تا سه ماهه پایان سال ۱۳۹۰ باشد.
نمونه آماری موردنظر صندوقهای سهام (با اندازه کوچک و بزرگ) در سری زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ می باشد که تعداد نمونه آماری ما شامل ۵۸ صندوق سرمایهگذاری در سهام (با اندازه کوچک و بزرگ) می باشد .
۳-۱۰- آزمون نرمال بودن دادهها
به منظور اجرای آزمون فرضیه تحقیق اطمینان از نرمال بودن دادهها ضروری است. در این راستا از آزمون ناپارامتریک کولموگروف اسمیرنف استفاده شده است.
۳-۱۱- آزمون برابری میانگینها
برای بررسی برابری میانگین دو جامعه از آماره t – استیودنت به صورت زیر و در دو حالت استفاده میشود :
الف- در حالت برابر بودن واریانس دو جامعه :
فرمول(۳-۱)