بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق …

که،
فرمول(۳-۲)
و درجه آزادی برابر است با:
فرمول(۳-۳)
ب- در حالت عدم برابری واریانس دو جامعه :
فرمول(۳-۴)
و درجه آزادی برابر است با:
فرمول(۳-۵)
در نرم افزار آماری مورد استفاده، قبل از بررسی برابری میانگین ها برابری واریانسها مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی؛
فرمول(۳-۶)
و برای این آزمون از آزمون لوین و آماره F استفاده میشود.
خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح کامل آن در فصل چهارم این تحقیق ارائه شده است.
۳-۱۲- تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات
پس از آن که پژوهش گر دادهها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرآیند پژوهش، که به مرحله تجزیه وتحلیل دادهها معروف است ، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشاندهنده تلاشها واهمیت فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله تجزیهوتحلیل ، آن چه مهم است این است که پژوهشگر باید اطلاعات ودادهها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخگویی به سؤالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیههای پژوهش خود، مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد(حافظ نیا ، ۱۳۸۵ ،۲۳۱ ).
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه، نتایج معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در دوسطح مدرن و فرامدرن با استفاده از اطلاعات مربوطه استخراج و سپس این نتایج بر اساس نرمال بودن یا نبودن دو جامعه و بر اساس آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و با بهکارگیری هر یک از توزیع های zیا tبر حسب نیاز استفاده می شود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از جمع آوری داده ها و پردازش آن ها در نرمافزار EXEL، وارد برنامه رایانه ایspss گردیده و در پایان با استفاده از دستورات موجود در آن و به اقتضای نوع متغیر ها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر توسط آزمونهای فوق الذکر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته سپس اطلاعات بدست آمده با کمک مشاور آماری تفسیر گردیده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه
یکی از مهمترین مراحل تحقیق، تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده است، زیرا محقق در این مرحله از لحاظ آماری روابط موجود و پیشبینی شده میان متغیرها را مورد بررسی قرار خواهد داد که برای تعیین نتیجه تحقیق حائز اهمیت است .
در این فصل اطلاعات مربوط به ۵۸ صندوق سرمایهگذاری در سهام فعال در بازار اوراق بهادار تهران که نمونه آماری را تشکیل میدهند در بازه زمانی سال های ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته تا رابطه میان متغیرها برای آزمون فرضیهها بررسی شود. با استفاده از نرم افزار اکسل دادههای جمعآوری شده پردازش مقدماتی شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ فرایند تجزیهوتحلیل و ترسیم نمودارها انجام گرفته است. در ادامه فصل آمارههای توصیفی، استنباطی و روشهای تحلیل دادهها و اثبات فرضیهها به ترتیب ارائه خواهد شد.
۴-۲- آمار توصیفی
زمانی که انبوهی از اطلاعات کمی به منظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند، باید آنها را بصورت روشن و قابل فهم سازماندهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازماندهی داده‌ها، مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است. مثلا از بزرگ به کوچک مرتب نمودن داده‌ها در ادامه پژوهشگر علاقمند است تا ویژگیهای یک دسته از داده‌ها را بصورت دقیق بیان کند و برای این کار از یک سری شاخص‌های عددی استفاده میکند که تحت عنوان کلی شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نام دارند. آمار توصیفی مکانیزمی است که از طریق آن میتوان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگیهای داده‌های جمع آوری شده استفاده میشود.
جدول ۴-۱ توصیف شاخصهای مرکزی وپراکندگی دادههای متغیر تحقیق صندوقهای سهام

شاخصها ترینر جنسن امگا سورتینو شارپ پتانسیل مطلوب
تعداد ۵۸ ۵۸ ۵۸ ۵۸ ۵۸
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.