بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در …

۵-۷- پیشنهادها ۱۱۴
۵-۷-۱- پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش ۱۱۴
۵-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی ۱۱۴
۵-۷-۳- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۱۱۵
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
پیوستها
چکیده انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول۴-۱ توصیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی دادههای متغیر تحقیق صندوقهای سهام ۸۳
جدول۴-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای نرمالسنجی متغیرهای بخش صندوقهای سهام.……………….۸۶
جدول۴-۳ توصیف آزمون t برای مقایسه نسبتهای مدرن و فرامدرن ۸۷
جدول۴-۴ آزمون t برای مقایسه نسبتهای مدرن و فرا مدرن ۸۸
جدول۴-۵ توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت شارپ و پتانسیل مطلوب ۸۹
جدول۴-۶ آزمون t برای مقایسه نسبت شارپ و پتانسیل مطلوب ۸۹
جدول۴-۷ توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت شارپ و سورتینو ۹۰
جدول۴-۸ آزمون t برای مقایسه نسبت شارپ و سوریتنو ۹۰
جدول۴-۹ توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت شارپ و امگا ۹۱
جدول۴-۱۰ آزمون t برای مقایسه نسبت شارپ و امگا ۹۲
جدول۴-۱۱ توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب ۹۳
جدول۴-۱۲ آزمون t برای مقایسه نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب ۹۳
جدول۴-۱۳ توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت ترینر و سورتینو ۹۴
جدول۴-۱۴ آزمون t برای مقایسه نسبت ترینر و سورتینو ۹۴
جدول۴-۱۵ توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت ترینر و نسبت امگا ۹۵
جدول۴-۱۶ آزمون t برای مقایسه نسبت نسبت ترینر و نسبت امگا ۹۶
جدول۴-۱۷ توصیف آزمون t برای مقایسه دو معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب ۹۷
جدول۴-۱۸ آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب ۹۷
جدول۴-۱۹ توصیف آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن ونسبت سورتینو ۹۸
جدول۴-۲۰ آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت سورتینو ۹۸
جدول۴-۲۱ توصیف آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت امگا ۹۹
ادامه فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول۴-۲۲ آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت امگا ۱۰۰
جدول۴-۲۳ آزمون تجزیه واریانس(ANOVA) برای مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد صندوقهای سهام ۱۰۱
جدول۴-۲۴ ازمون تعقیبی دانکن برای مقایسه میانگینها ۱۰۱
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار ۴-۱ هیستوگرام و نرمالسنجی متغیر نسبت ترینر برای صندوقهای سهام ۸۳
نمودار ۴-۲ هیستوگرام و نرمالسنجی متغیرمعیار بازده تفاوت جنسن برای صندوقهای سهام ۸۴

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.