بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار …

نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی() ، ریسک سیستماتیک پرتفوی( ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده بازار (Rm ).
 
۱-۷-۲- متغیر وابسته
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی (نسبت شارپ(SR)، نسبت ترینر(TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی(نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)، نسبت سورتینو، نسبت امگا).
۱-۸- روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش جزء تحقیقهای همبستگی میباشد در پژوهشهای همبستگی تلاش محقق برای کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر تمرکز دارد. در واقع هدف این روش مطالعه حدود تغییرهای یک یا چند متغیر با حدود تغییرهای یک یاچند متغیر دیگر است واز نظر هدف این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن میتواند برای سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید باشد و از نظر نوع بررسیهای پس رویدادی که بر اساس دادههای مالی گذشته به بررسی فرضیهها میپردازد.
۱-۹- روش جمعآوری اطلاعات و ابزار اندازهگیری
در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش میشود و سپس دادههای مورد نیاز بر اساس گزارشهای مالی مربوط به فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایتهای مرتبط با صندوقها منتشر میشود جمعآوری خواهد شد. دادهها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانکهای اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارشهای منتشره توسط نهادها و سایتهای ذیربط جمعآوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۱-۱۰- قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بشرح ذیل میباشد:
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش کلیه صندوقهای سرمایهگذاری در سهام (با اندازه کوچک و با اندازه بزرگ) فعال در بازار اوراق بهادار تهران میباشد .
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از زمان تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در سهام در بازار سرمایه ایران (۱۳۸۷) تا پایان سال ۱۳۹۰ است.
۱-۱۱- استفادهکنندگان پژوهش حاضر
۱- سازمان بورس اوراق بهادار
۲- شرکتهای سرمایهگذاری
۳- دانشجویان کارشناسی ارشد
۴- تحلیلگران مالی[۱۴] که بر اساس اطلاعات پژوهش حاضر تصمیمگیری میکنند.
۵- سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل که اطلاعات مالی شرکتها به نحوی بر تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد.
۱-۱۲- محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهای اساسی در این پژوهش جمعآوری معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی موجود در ادبیات سرمایهگذاری میباشد. زیرا منبع یا مرجعی که تمام معیارها و مدلهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در مدرن و فرامدرن را به صورت جامع داشته باشد، وجود نداشته و یا در صورت وجود، در اختیار ما نبوده است. دیگر محدودیت عدم دسترسی راحت به اطلاعات هر یک از صندوقها میباشد.
۱-۱۳- تعریف واژهها و اصطلاحها
۱- سبدسهام (پرتفولیو): ترکیبی از سهام شرکتها که توسط یک سرمایهگذار، به شکل سبد سهام نگهداری میشود. یا به عبارت دیگر سرمایهگذاری در قالب مجموعه سهام که دارای ریسک مشابهاند.
۲- بازده: بازده پاداشی است که سرمایهگذار در سرمایهگذاری بدست میآورد ویا به طور کلی عواید حاصل از نگه داری یک دارایی در طول یک دوره بازدهی دوره نگهداری نامیده میشود. بازده صندوق از رابطه زیر بدست
میآید:
= فرمول(۱-۱)
: بازده صندوقi در دوره زمانی . t
[۱۵] :خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانی . t
: خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانیt-1 .
۳- بازده بدون ریسک: بازده بدون ریسک عبارتست از متوسط نرخ بازدهی که سرمایهگذاران انتظار دارند بدون تحمل ریسک، کسب نمایند. (اسلامی، ۱۳۸۶، ۲۵).
۴- بازده بازار: عبارتست از میانگین بازده واقعی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی محاسبه میگردد. برای محاسبه بازده بازار از فرمول زیر استفاده میشود.
فرمول(۱-۲)
: عدد شاخص در زمان t .
: عدد شاخص در زمانt-1 .
۵- ریسک: عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیشبینی شده. یا میتوان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی میباشد البته بر اساس تعاریف جدید ریسک احتمال زیان تعریف میشود یعنی فقط تغییرات نامطلوب به عنوان ریسک محسوب میشوند. به اعتقاد (گیلب[۱۶]، ۲۰۰۲) ریسک، هر پدیدهای است که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایهگذار انتظار دارد را منحرف سازد.
۶- صرف ریسک پرتفوی[۱۷]: عبارتست از سهمی از مازاد بازده بازار (مازاد بازده بازار نسبت به بازده بدون ریسک ) که انتظار میرود با توجه به ریسک تحمل شده در پرتفوی، نصیب شرکت گردد.( اسلامی، ۱۳۸۶، ۱۰۶).
۷- ریسک پرتفوی: عبارتست از احتمال خطر این که متوسط بازده پرتفوی بورسی شرکت سرمایهگذاری از بازده مورد انتظار آن متفاوت باشد. منظور از ریسک پرتفوی در این جا ریسک سیستماتیک است که با ضریب بتا سنجیده می شود . ضریب بتای پرتفوی طبق تعریف عبارتست از میانگین موزو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ن ضرایب بتای تک تک اوراق بهادار تشکیل دهنده آن. ضرایب بتای هر یک از اوراق بهادار با فرمول زیر محاسبه میشود(اسلامی،۱۳۸۶، ۱۰۵). ریسک سیستماتیک به علت وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را با تأثیر قرار میدهند، ایجاد می شود(هارینگتون و دیانا[۱۸]، ۱۹۸۷).
فرمول(۱-۳)