بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک …

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد همدان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
در بازار اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر داود جعفری سرشت
استاد مشاور:
دکتر مرضیه بیات
نگارش:
علی جاویدی اطهر
زمستان۹۱
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب علی جاویدی اطهر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان ” بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران ” با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه/ رساله قبلاً ” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پائین تریا بالاتر) درسایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
علی جاویدی اطهر
تاریخ و امضاء:
تقدیم به :
(( پدر و مادر عزیزم که توفیق خود را نتیجه راهنمایی ها، زحمات، فداکاری ها و دعای خیر ایشان می دانم و همچنین برادر و خواهرانم که با صبر و حوصله مرا در تهیه و تنظیم این رساله یاری دادند. باشد که قطره ای از دریای بیکران محبت هایشان را سپاس گفته باشم.))
سپاسگزاری:
از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به درآید
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات وسختی ها یاری نمود تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنماییها و مساعدتهای اساتید و دوستان عزیزی بهرهبردهام که در این جا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشم. از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر جعفری سرشت وخانم دکتر بیات و همچنین از مدیر گروه محترم جناب آقای ملیحی به خاطر زحمات فراونی که متحمل شدهاند تشکرو قدردانی میکنم و همچنین از دوستان گرامیام جناب آقای مهندس رضا اسکندرزاده و جناب آقای وحید کامرانی که در زمینه نگارش پایاننامه من را یاری کردهاند تشکر و قدردانی میکنم.
چکیده:
صندوق سرمایهگذاری مشترک یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایهگذاران اجازه میدهد که پولهای خود را را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایهگذاری نمایند. در این تحقیق به بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مقایسه آن با معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بازار اوراق بهادار تهران میپردازیم. جامعه آماری مورد نظر شامل صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره سه ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ میباشد. معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن شامل: نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن شامل: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا میباشد. نتیجه آزمایش فرضیه تحقیق نشان میدهد که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایهگذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
کلماتکلیدی: صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن، معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- عنوان تحقیق ۶
۱-۳- تشریح و بیان موضوع ۶
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.