بعد زمان در برنامه ریزی-پایان نامه مدل استراتژيک برای جاذبه گردشگری

دانلود پایان نامه

ابعاد برنامه ریزی

چون سازمان ها می توانند دارای هزاران برنامه با درجه اهمیت های مختلف باشند، باید روشی برای طبقه بندی برنامه بوجود آید. می توان برنامه ها را در سه بعد طبقه بندی نمود.

2-8-1-بعد زمان در برنامه ریزی

از همه اجزای فرآیند برنامه ریزی، زمان مهمترین عامل و در عین حال عاملی است که بیشتر مورد غفلت و سوء استفاده قرار گرفته است، وقتی که از ابراهام لینکن، نامزد سیاسی 6 فوت و 4اینچی، در مورد اینکه پاهای یک مرد باید چا اندازه باشد سوال کردند، جواب داد: ” به اندازه کافی بلند باشد که به زمین برسد” برنامه ریزی نیز به همین طریق باید در نظر گرفته شود. به اندازه ای زمان آینده را در بر می گیرد که مسائل مورد نظر را پوشش دهد. از بعد زمان برنامه ها را می توان به 3 دسته تقسیم نمود:

  • برنامه ریزی بلند مدت: این نوع برنامه ریزی زمان 5 سال یا بیشتر را می پوشاند.
  • برنامه ریزی میان مدت: زمان 1 تا 5 سال را می پوشاند.
  • برنمه ریزی کوتاه مدت: زمان 1 سال یا کمتر را پوشش می دهد.

جدول2-1- انواع برنامه ریزی بر اساس زمان، کاربرد و وسعت

     بعد برنامه ریزی                                  نوع برنامه ریزی
            زمان                              برنامه ریزی بلند مدت

برنامه ریزی میان مدت

برنامه ریزی کوتاه مدت

          کاربرد             برنامه ریزی تک کاربردی(برنامه، پروژه و بودجه)
دیدگاه (وسعت)                         برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی تاکتیکی

برنامه ریزی عملیاتی

ماًخذ: رضائیان، 1379

 

2-8-2- بعد کاربرد در برنامه ریزی

برنامه ها را بر اساس کاربرد می توان به دو مقوله عمده تقسیم کرد:

2-8-2-1- برنامه های تک کاربردی[1]: برنامه های از پیش تعیین شده ای هستند که برای موقعیت های نسبتاٌ غیر تکراری و منحصر بفرد ایجاد می شوند. سه نوع اساسی برنامه های تک کاربردی عبارتند از برنامه ها، پروژه ها و بودجه ها. برنامه، طرح وسیعی است که شامل فعالیت های بهم پیوسته فراوانی است. پروژه، یک برنامه تک کاربردی است که جزیی از یک برنامه  و یا درجه پایین تری از یک برنامه است. بودجه ها، برنامه هایی هستند که مقدار درآمد و مخارج ارزیابی شده برای یک دوره را نشان می دهند.

2-8-2-2- برنامه های دائمی[2]: مسیرهای عملیاتی از پیش تعیین شده ای هستند که برای موقعیت های تکراری ایجاد شده اند. سه نوع اساسی برنامه های دائمی عبارتند از خط مشی ها، رویه ها و مقررات. خط مشی ها، راهنایی های کلی برای تصمیم گیری هستند. رویه ها، راهنمای فعالیت ها هستند که طریق به انجام رساندن فعالیت ها را به طور مفصل مشخص می کنند. مقررات، ساده ترین نوع برنامه های دائمی هستند. مقررات بیان فعالیت هایی هستند که در یک موقعیت مشخص بایدانجام شود و یا نشود.

[1] single- use plans

[2] standing plan

دانلود پایان نامه