بهسازی منابع انسانی،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

آموزش و بهسازی منابع انسانی:

آموزش و بهسازی کارکنان موضوع بسیار مهم استراتژیک برای سازمانها محسوب می شود و به مثابه ابزاری به شمار می آید که از طریق آن، سازمانها گستره ای را تعیین می کند که در آن دارایی انسانی آنها سرمایه های پایدار تلقی می شوند بدلیل اینکه، سنجش بازده سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه بخصوص در کوتاه مدت ممکن است بسیار دشوار باشد، سازمانهای اثر بخش می کوشند دیدگاهی جامع در مورد آموزش و بهسازی داشته باشند. این دیدگاه بویژه به نوع کارکنان ، مهارتها و مبانی دانش آنان برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان توجه می کند تغییر در نحوه کار و زمینه های سازمانی که در آن کارها انجام می پذیرد سازمانها را ملزم می سازد به عنوان پیش نیاز موفقیت مستمر طرحهای ابتکاری آموزش و بهسازی استراتژیک مشخصی رااجرا  کنند.

آموزش و بهسازی به تلاش برنامه ریزی شده ای اشاره می کند که به وسیله یک سازمان برای تسهیل یادگیری رفتار مرتبط با شغل بر روی بخشی از کارکنان اعمال می شود. اصطلاح رفتار در معنای وسیعی به کار می رود تا هر دانش و مهارت اکتسابی را به وسیله کارکنان نشان دهد. هدف کلی آموزش و بهسازی شامل تحصیل دانش و مهارت است( عباس پور، 1382)

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد اجرای برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند بنابراین آموزش و بهسازی ، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است.به عقیده صاحب نظران علم مدیریت، سازمان باید برای وفق با تغییرات محیطی، رشد و توسعه سازمانی، بطور مداوم و مستمر اقدام به توسعه و بهسازی بر چهار متغیر: نیروی انسانی ، تجهیزات و تکنولوژی ، قوانین و مقررات و جو و فرهنگ  سازمان نماید. مهم ترین فعالیت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می شود به عبارت دیگر مدیران مسئولیت دارند برای این که کارکنان بتوانند از عهده خواسته های جدید، مسائل و دشواری های تازه بر آیند و در میدان مبارزه موفق باشند انگیزه های آموزشی وفرصت های پیشرفت کارمندان خود را به گونه ای که آنان بتوانند از تمام استعدادهای خود بهره گیری کنند فراهم سازند کلیه سازمانها اعم از کوچک و بزرگ همه ساله مبالغ قابل ملاحظه ای را به آموزش و بهسازی نیروی انسانی اختصاص می دهند.

دانشمندان تا حدودی بر این تعریف بهسازی سازمانی اتفاق نظر دارند که آموزش و بهسازی عبارت است از یک راه و روش نظام گونه ، یکپارچه و طراحی شده برای بالا بردن اثر بخشی گروههای انسانی و تمامی سازمان بهسازی سازمانی از روشهای فنی گوناگونی برای شناختن و حل مسائل سازمانی بهره گیری می کند و بر این پایه بهسازی سازمانی به تمامی افراد سازمان عنایت دارد( دعائی، 1374)

2-6-2-1جایگاه آموزش و بهسازی منابع انسانی:

امروزه آموزش منابع انسانی به عنوان گامی موثر در جهت بهسازی و نوسازی توانمندی کارکنان مورد تأکید سازمانها خصوصا سازمانهای یادگیرنده و پویا می باشد از سوی دیگر روند تغییرات در فناوری جدید بر زندگی ، کار و امور رفاهی مردم اثر چشمگیری داشته است به طوری که این فناوری جدید و در حال حاضر فرایند آموزش، یادگیری سنتی و روش های مدیریت آموزش را به چالش کشانده است فناوری اطلاعات نه تنها در زمینه های تخصصی اش رشد معجزه آسایی داشته بلکه تقریبا بر همه حوزه های علمی و رنامه ریزی آن تأثیر نهاده است. ارتباطات گسترده جهانی موجب شده است که متقاضیان اطلاعات، به سرعت و بی درنگ به زنجیره ای از اطلاعات ارزشمند دسترسی پیدا کنند. ارتباطات برق آسا، تسهیل دسترسی  به فناوری اطلاعات (IT) در منزل، محل کار و مراکز آموزشی ، حاصل این پیام است که آموزش در طول دوره زندگی با افراد همراه خواهد بود . همین آموزش است که سبب می شود افراد خود را با روند تغییرات علمی و فناوری هماهنگ و منطبق سازد. آموزش و بهسازی نقش و تأثیر اساسی در افزایش دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آنها نسبت به سازمان و وظایف و فعالیتهای شغلی شان دارد( حقیقی، 1390)

2-6-2-2 اهداف و عوامل موثر بر آموزش و بهسازی سازمان:

آموزش و بهسازی کارکنان با اهداف خاصی انجام می شود و عوامل مختلفی بر آن موثرند در جدول زیر این اهداف و عوامل ذکر شده است( دعائی، 1374)

دانلود پایان نامه