بیمه:/پایان نامه درباره تجارت الكترونيك و بیمه

دانلود پایان نامه

بیمه:

بیمه برای ترمیم عواقب و آثار زیانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده است. اهمیت اقتصادی بیمه های بازگانی در جبران خسارت ها، جلب پس اندازها و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری ها، تحصیل، درآمد ارزی و پیشگیری از وقوع خسارت ها و افزایش سطح اشتغال آشکار می شود)صالحی،1381) تعریف علمی و فنی بیمه:  بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف)بیمه گر) اشخاصی) بیمه گذاران یا بیمه شدگان) را که در معرض خطر یا خطرهای معینی هستند جهت جبران متقابل زیان احتمالی یا پرداخت وجهی معین)سرمایه بیمه) در ازای دریافت مبلغی)حق بیمه یا وجه اشتراک) گردآوری می کند و مجموعه خطرهایی را مطابق اصول و موازین آماری به عهده می گیرد.

نهاد بیمه در معنا و مفهوم و مکانیسم امروزی خود دربرگیرنده تضمین و تعهد جبران پیامدهای مالی خطرهای

موضوع بیمه است.  بدین معنا که، شرکت های بیمه با گردآوری اشخاص در معرض خطر و سامانگری تعاون و مشارکت آنان طبق ضابطه های آماری، پشتوانه مالی توانمندی را که بتواند پاسخگوی خسارت های احتمالی باشد سروسامان می دهد.)صالحی1381).

2-14 ) مدل های بلوغ الکترونیکی:

در جدول 2-2 به اختصار به مدل های مختلفی اشاره می کنیم که در زمینه بلوغ تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی مطرح شده است و سپس به تشریح مدل های بلوغ دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی گارتنر گروپ می پردازیم.

جدول2-2) مدل های بلوغ الکترونیکی(حقیقی و سیحون،1387).

نام مدل مراحل منبع
مدل بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر اطلاع رسانی، تعامل(اندرکنش)،تبادل(تراکنش) و تغییر شکل Gartner Group, 2002
مدل بلوغ تجارت الکترونیکی گارتنر جضور اولیه،پیشروی،یکپارچگی کسب و کار،تغییر شکل کسب و کار Gartner Group, 2002
مدل دلویت و تاچ انتشار اطلاعات، مبادلات رسمی دو طرفه، پورتال های چند منظوره، شخصی کردن پورتال ها، دسته بندی کردن خدمات عمومی، یکپارچگی کامل و تغییر شکل کل سازمان Turban,2002
مدل میسرا و دینگرا بسته، مراحل نخستین، مرحله برنامه ریزی شده، مرحله تحقق یافتن، نهادینه شدن، بهینه کردن Misra&Dhingra,2002
 UNمدل ظهور اولیه توسعه، تعامل، تبادل، بدون درز United Nation,2002
مدل شش مرحله ای برای کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه راه اندازی یک سیستم پست الکترونیکی و یک شبکه داخلی، فراهم آوردن و امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات، امکان ارتباط دو طرفه، امکان تبادل ارزش، دموکراسی دیجیتالی، دولت یکپارچه Wescott,2001
 

ادامه جدول2-2) مدل های بلوغ الکترونیکی(حقیقی و سیحون،1387).

 

مدل دولت انگلیس انتشار، تعامل، تبادل  
مدل برنا- بلوغ توانمندی ها وب سایت ساده،دولت بهنگام،دولت یکپارچه،دولت تغییر شکل یافته Windley,2000
مدل مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان ابتدایی،بسط و توسعه،کنترل،یکپارچه سازی،مدیریت داده ها،بلوغ McFarlan,Nolan,1973
مدل نقشه راه تجارت الکترونیکی فاقد قابلیت،دسترسی،ایسنا،تعاملی،مبادله ای،یکپارچه <http://www.mepcenters.nist.gov>
مدل دموکراسی الکترونیکی دسترسی،سواد،محتوا، خلق نمودن،تسهیم و انتشار Williamson,2003
مدل بلوغ دو بعدی ترکیب دو مدل UN و مدل میسرا و دینگرا Chasemzadeh,2003
مراحل رشد تجارت الکترونیک B2B شروع تجارت الکترونیک،اقدامات متمرکز تجارت الکترونیک، در پی کسب منافع،تجارت الکترونیک یکپارچه Chan,Swatman,2004
مراحل رشد دولت الکترونیکی اطلاعاتی،مبادله ای،یکپارچگی درونی، یکپارچگی خارجی، دموکراسی الکترونیکی، بلوغ Pearce,2004
مدل چهار مرحله ای رشد دولت الکترونیک فهرست کردن، فراهم شدن امکان مبادلات، یکپارچگی عمومی، یکپارچگی افقی Layne,Lee,2001
مدل Moon انتشار اطلاعات، ارتباطات دو طرفه، خدمات و مبادلات مالی، یکپارچگی عمودی و افقی، مشارکت سیاسی Moon,2002
دانلود پایان نامه