دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- قسمت …

استوارت اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه مشتری ، دانش موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش است.همچنین چن و همکارانش سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می کند.
۱-۷-۷- تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که دربرگیرنده پایگاه های داده ، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است. به عبارت روشن تر ، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از ((هر آنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند )) .
۱-۷-۸- تعریف عملیاتی عنصر ساختاری
عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی ، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.مهمترین جنبه های این عنصر عبارت است از روابط شبکه ای بین افراد ، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
۱-۷-۹- تعریف مفهومی روابط شبکه ای
پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع ) مثل دانش ( را فراهم می سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کانالهای اطلاعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز برای گردآوری اطلاعات را کاهش می دهند ( قلیچلی و مشبکی ، ۱۳۸۸ )
۱-۷-۱۰- تعریف عملیاتی پیکربندی روابط شبکه ای
پیکربندی کلی روابط شبکه ای یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می دهد که می تواند بر توسعه سرمایه فکری تاثیر بگذارد. برای مثال سه ویژگی ساختار شبکه : تراکم ، پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تاثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضا شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطلاعات می شوند.
۱-۷-۱۱- تعریف عملیاتی سازمان مناسب
سرمایه اجتماعی ایجاد شده از جمله روابط و پیوندها، هنجارها و اعتماد در یک محیط خاص ، اغلب می تواند از یک محیط اجتماعی به محیط اجتماعی دیگر انتقال داده شود و بدین ترتیب بر الگوی تبادل اجتماعی تاثیر گذارد.سازمان های اجتماعی مناسب می توانند یک شبکه بالقوه به افراد و منابع شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند.
۱-۷-۱۲- تعریف عملیاتی عنصر شناختی
این عنصر اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است.مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک.
۱-۷-۱۳- تعریف عملیاتی زبان و کدهای مشترک
به دلایل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تاثیر می گذارد. اول اینکه ، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، چرا که ابزاری است که افراد از طریق آن با یکدیگر بحث می کنند، اطلاعات را مبادله می کنند، از یکدیگر سوال می پرسند و در جامعه امور تجاری انجام می دهند. دوم اینکه، زبان بر ادراکات مان تاثیر می گذارد. کدها همچنین یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می کنند. سوم اینکه، زبان مشترک قابلیت ترکیب اطلاعات را افزایش می دهد.
۱-۷-۱۴- تعریف عملیاتی حکایات مشترک
اسطوره ها، داستان ها و استعاره ها ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد، تبادل و نگهداری مجموعه های معانی فراهم می کند.ظهور حکایت های مشترک در یک اجتماع باعث خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها می شوند .
۱-۷-۱۵- تعریف عملیاتی عنصررابطه ای
این عنصر توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنند.مهمترین ا جزای این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از : اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات، هویت
۱-۷-۱۶- تعریف مفهومی اعتماد
اعتماد به زبان فارسی به معنای تکیه کردن، متکی شدن به کسی، کاری را بی گمان به او سپردن و واگذاشتن کاربه کسی می باشد ( عمید ، ۱۳۶۹ : ۲۰۱ ) . کلمن اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در تصمیم برای کنش با دیگران می داند و اعتماد را با مخاطره در ارتباط می داند.
اعتماد تامین کننده ارتباطات و گفتمان است. بنتیس همچنین مطرح می کند که اعتماد می تواند ایجاد سرمایه فکری را تسهیل کند ( پرندی ، ۱۳۸۸ ) .
۱-۷-۱۷- تعریف مفهومی الزامات و انتظارات
الزامات نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است. کلمن الزامات را از هنجارهای عمومی شده متمایز می سازد و آن را به عنوان انتظارات ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می گیرد ( قلیچلی و مشبکی ، ۱۳۸۵ ) .
۱-۷-۱۸- تعریف مفهومی هویت
هویت فرایندی است که در آن افراد احساس می کنند با فردی یا گروهی از افراد دیگر عضو یک گروه واحد هستند. کرامر و همکارانش دریافتند که احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع ، نگرانی درباره فرایندها و نتایج جمعی را افزایش می دهد و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزایش می یابد ( پرندی ، ۱۳۸۸ ) .
۱-۸- قلمرو پژوهش
۱-۸-۱- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش شامل اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان می باشد .
۱-۸-۲- قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش از لحاظ زمان و تاریخ اجرا درسال ۹۳-۱۳۹۲ انجام شده

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

است .
مدل مفهومی پژوهش
یک مدل، دستگاهی است متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند. با توجه به مطالعات انجام شده مدل مفهومی زیر ارائه میشود: که در این مدل از مدل سرمایه فکری بنتیس ومدل سرمایه اجتماعی گوشال وناهاپیت استفاده شده است
 
۱-۹- جمع بندی و نتیجه گیری
به طور کلی مقوله بسیار مهم سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی و مشکلات و مسائل و تنگناهای موجود در این زمینه به لحاظ نوپا بودن در کشور ما موجب گردیده تا پژوهش حاضر در واقع با پرداختن به گوشه ای از مسائل و چالش های ظریف مرتبط با این امر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کاشان شرح و توضیح داده شود.کلیه مطالب ارائه شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش مسیر کلی پژوهش حاضر نیز مشخص ساخته است که در فصل های بعدی با توجه به نوع مباحث مطرح شده در این فصل هدف پژوهش دنبال می گرد.
فصل دوم :