دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان …

یکی از طرق اندازه گیری روابط افراد جامعه از طریق بررسی عضویت و همکاری آنها با نهادهای خیریه و داوطلبانه است. این همکاری می تواند به صورت یاری های مالی انجام شود مانند کمک مالی به کمیته امداد، شیرخوارگاه ها…. و یا از طریق اختصاص وقت باشد مانند شرکت در جلسه های مربوط به انجمن های توسعه شهری و یا حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاه ها.
۲-۱۰-۲-۶- مشارکت مذهبی
مذهب و دین نقش خیلی مهمی در سرمایه اجتماعی ایفا می کند، افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشا مشارکت باشند مانند حضور و فعالیت در امور مساجد، تکایا، کلاسا ها و اماکن مذهبی و زیارتی.
۲-۱۰-۲-۷- عدالت و مشارکت مدنی
در برخی جوامع تمایل به سوی افراد متمکن، تحصیلات عالیه و نژاد خاصی است و بالعکس در برخی جوامع دیگر افراد فقیر و دارای پایگاه اجتماعی پایین تر در اولویت قرار دارند. از آن جایی که این عوامل در سلامتی جامعه مهم هستند، لذا اندازه گیری میزان تساوی افراد مختلف در مشارکت های اجتماعی حائز اهمیت است. می توان این بعد را با عواملی از قبیل نژاد، درآمد، تحصیلات مورد بررسی قرار داد.
۲-۱۰-۲-۸- تنوع معاشرت ها و دوستی ها
اشاره به معاشرت و رفاقت فرد با طبقات مختلف اجتماعی، نژادها و اقوام و مذاهب و ادیان مختلف دارد. به عبارتی هر چه فرد با افراد طبقات و گروه های متعلق به نژادها و مذاهب مختلف در ارتباط بوده و با آنها حالت دوستی ایجاد کرده باشد موجب فزونی سرمایه اجتماعی شده است.
۲-۱۰-۲-۹- بعد ساختاری
الف – پیوندهای موجود در شبکه : شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه می باشد.
ب – شکل و ترکیب شبکه : شامل سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکهمی باشد.
ج – تناسب سازمانی : تا چه انداشبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف دیگراستفاده شود.
۲-۱۱۳-۲-۱۰- بعد شناختی
الف – زبان و علایم مشترک
ب – روایت های مشترک
۲-۱۰-۲-۱۱- بعد ارتباطی
الف – اعتماد
ب – هنجارها
ج – تعهدات و روابط متقابل
د – تعیین هویت مشترک
مفاهیم و متغیرهای مربوط به دو بعد ساختاری و ارتباطی در قسمت های قبلی بررسی شد. بعد شناختی با استفاده از زبان مشترک، بینش مشترکی از اهداف و ارزش ها را برای اعضا شبکه فراهم نموده و مقدمه فعالیت بهینه آنان را در سیستم اجتماعی فراهم می نماید. در سطح سازمانی و مخصوصاً در سازمان های بزرگ، ایجاد بینش مشترک در میان اعضا و نزدیک نمودن افکار و دیدگاه های آنان به همدیگر روش هایی برای توسعه بعدشناختی محسوب می شوند.
جدول ۲-۵- ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بعضی صاحبنظران

نظریه پرداز ابعاد
کلمن اندازه گروهی شبکه
حجم سرمایه که هرکدام از اعضای شبکه
بوردیو تعهدات، انتظارات و اعتماد متقابل
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.