پژوهش – تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- …

در انتهای سال ۱۹۹۰ ، نویسندگان متعددی مانند بروکینگ ( ۱۹۹۶ ) ، ادوینسون و مالون ( ۱۹۹۷ ) ، استیوارت ( ۱۹۹۷ ) اسویبی ( ۱۹۹۸ ) شروع به ارائه چهارچوب هایی کردند که به ما در درک سرمایه های فکری و به همان اندازه در اجرای آسانتر مباحث مربوط به IC (مانند اندازه گیری، افشاء و گزارش دهی ) کمک می کرد. با آنکه اختلاف کوچکی در میان چهارچوبها مشاهده می شود، اما همین نوسان باعث ایجاد انحرافها زیادی در زمینه مباحث سرمایه های فکری گردیده است. همین مطالعات صورت گرفته در رابطه با IC در سطوح مختلفی قرار می گیرد (فردی، دورن سازمانی و برون سازمانی ) در نتیجه IC محدود به دانش در دسترس افراد نمی شود، بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه داده های سازمانی، فرایندهای کسب و کار و ارتباطان نیز می گردد ( عالم تبریزی ، ۱۳۸۸ : ۹۷-۹۶ ).
۲-۱۳-۱- مدل ادوینسون و مالون
۲-۱۳-۲- مدل بروکینگ
۲-۱۳-۳- مدل روس و همکاران
۲-۱۳-۴- مدل استیوارت
۲-۱۳-۵- مدل سالیوان
۲-۱۳-۶- مدل بونفرر
۲-۱۳-۷ مدل بنتیس
بنتیس در سال ۱۹۹۸ و به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی دانست .
از منظر وی بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارتهای تجاربی هستند که براحتی نمی توان آنها را بصورت بند به بند اذعان کرد. بونتیس عقیده دارد که سرمایه انسانی دارای اهمیت بسیار زیادی است چرا که منبع اصلی خلاقیت و نوآوری محسوب می شود.
وی سرمایه ساختاری را شامل مکانیزم ها و ساختارهای سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیموم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم های اطلاعاتی ، R&D ، فرایندها امور جاری و کارایی هر یک از آنها می داند.
سرمایه مشتری نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال های بازار یابی و دانش ارتباط با مشتریان است که هر یک از این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند. علاوه بر این وی جنبه های دیگری مانند ارتباط با رقبا و تأمین کنندگان را از اجزاء مهم این سرمایه برشمرده است (بولن ۲۰۰۵ ،به نقل از عالم تبریزی ، ۱۳۸۸ )
۲-۱۳-۸- مدل هانس و لاواندال
۲-۱۳-۹ مدل لین
۲-۱۴- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
در قسمت های قبل به تفصیل در مورد مدل های ارائه شده توسط صاحب نظران در مورد سرمایه فکری پرداخته شد و ابعاد سرمایه فکری متناسب با هر مدل نیز ذکر گردید.از بین مدل های ارائه شده ما قصد داریم تا از مدل سرمایه فکری (( بنتیس )) استفاده نماییم. بنتیس در مدل سرمایه فکری خود ، به سه مولفه سرمایه انسانی، سرمایه مشتری ) ارتباطی ( و سرمایه ساختاری اشاره نموده است.در زیر مجددا مدل سرمایه فکری بنتیس نشان داده شده است.
۲-۱۷- مدل سرمایه فکری بنتیس
همان گونه که از شکل پیدا است بنتیس برای سرمایه فکری سه مولفه را ذکر نموده است. از دلایل انتخاب مدل بنتیس در این پژوهش می توان به مواردی اشاره نمود از جمله :
تناسب مدل با عنوان پژوهش.
کاربردی بودن این مدل با توجه به هدف اصلی پژوهش.
این مدل نسبت به دیگر مدل ها کامل تر بوده ابعاد سرمایه فکری را بهتر تشریح نموده است.
۲-۱۵- مدل های ارائه شده برای اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری
دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغییرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی کمی، یا مالی تمرکز دارد. در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهم غیر مالی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در بر می گیرد. تفاوت های بین این دو رویکرد معنادار هستند: در حالی که حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر است. اندازه گیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم)کیفیت ها( را در بر می گیرد، در حالی که حسابداری مالی واقعیت های سخت )کمیت ها( را اندازه گیری می کند. اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالی که حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس می سازد. به تدریج مشخص شده است که اندازه گیری نالی سنتی در هدایت تصمیم گیری راهبردی ناکافی است. آن باید با اندازه یگری سرمایه فکری تکمیل یا حتی جایگزین شود. در این صورت، مدیران به خوبی می توانند از وضعیت موجود)نقاط قوت و ضعف( مدیران سرمایه فکری شان مطلع شوند. بنابراین چون شناسایی سرمایه فکری یک مسأله راهبردی کلیدی است، در نتیجه وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیأت مدیره گزارش داده شود. بر اساس گزارشات ارائه شده، یک تعداد از شرکت ها شروع به پیگری، ارزش گذاری و ایجاد ابزارهای برای حمایت از سرمایه فکرشان کرده اند. با این وجود، شاید هنوز نیمی از مدیران کسب و کارهای برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند. اند ازه گیری سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۹۰ یک حوزه تحقیقاتی برای پژوهشگران و دست اندرکاران سازمان ها شده است. هر دو گروه تلاش های زیادی برای اندازه گیری و ارزشیابی سرمایه فکری انجام داده اند. طبق نظر بنتیس و همکاران معروفترین و مؤثرترین مدل های اندازه گیری سرمایه فکری در میان دست اندرکاران عبارتند از: حسابدری منابع انسانی، ارزش افزوده اقتصادی، کارت امتیازدهی متوازن و سرمایه فکری. به طور کلی، همه ر

این مطلب را هم بخوانید :  جستجوی مقالات فارسی - مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

وش های اندازه گیری فوق تا حد زیادی در اندازه گیری سرمایه فکری از نقطه نظرات مختلف سهم داشته اند. هر یک از این ابزاره دارای ویزگی ها، نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند که در جدول ۱، به صورت مختصر به آنها شاره شده است. در ادبیات سرمایه فکری، مدل های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنها مدل های خاصی هستند که در یک شرکت خاص طراحی و اجرا شده اند. برخی دیگر صرفاً مدل های نظری هستند که در یک شرکت خاص طر احی و اجرا شده اند. برخی دیگر صرفاً مدل های نظری هستند که بیشتر آنها به عنوان یک مدل اندازه گیر سرمایه فکری پذیرفته شده و معتبر مطرح نیستند. به عبارت دیگر، هیچ هیچ یک از مدل ها به طور نظام مند برای اندازه گیری سرمایه فکری در سطح ملی و بین المللی به کار برده نمی شوند. از طرف دیگر اثر شرکت های که سرمایه فکریشان را اندازه گیری می کنند، همچنین بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری هایشان گزارش سرمایه فکری شان را تهیه می کنند. همان طور که در بالا مطرح شد، تاکنون هیچ رهنمودی برای گزارش های سرمایه فکری پذیرفته شده توسط شرکت ها های یک کشور یا در سطح بین المللی وجود ندارد. برخی از شرکت های پیشرو شروع به انتشار این گزارش ها کرده اند، بیسار از آنها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص های جدید، سرمایه فرکشان را اندازه گیری می کنند. این شرکت ها گزارش های سرمایه فکریشان را در پرتو تجربیاتشان در زمنیه مدیریت دانش و نیز اندازه گیری سرمایه فکری یا تجربه سایرین، تهیه می کنند )قلیچلی، هجاری، رحمان پور، حبیب پور،یزدانی ، ۱۳۸۸ ) .
جدول۲-۷- مدل هایی جهت اندازه گیری سرمایه فکری

این مطلب را هم بخوانید :  سامانه پژوهشی - بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته ...

ابزار منطق اصلی مزایا معایب
حسابداری منابع انسانی مطابق اصطلاحات مالی ارزش سرمایه انسانی بایستی در ترازنامه یک قلم سرمایه محسوبشود، نه یک قلم هزینه محاسبه با اصلاحات
مالی؛ استفاده داخلی