پژوهش – تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- قسمت …

افزایی یک شرکت ناشی
از نتابع ناملموس است، و
بنابراین این منابع باید
مثل منابع فیزیکی پی
گیری شوند.

انعطاف پذیری؛
مدل پویا؛
تا حدی امکان مقایسه
بیرونی؛ قابل کاربرد
برای شرکت های
دولتی)غیر انتفاعی(

ادبیات پیچیده/ مبهم؛
توسعه شاخص های
کمی هنوز در مراحل
اولیه است؛
تمرکز بسیار زیاد بر
ذخایر، به عوض جریان
ها.

۲-۱۶- چهارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب مفهومی، الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان عوامل و متغیرهای اثرگذار بر موضوع پژوهش می باشد.متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش که برگرفته از ادبیات تحقیق است، عبارتند از : سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سرمایه اجتماعی، شامل سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی بوده و سرمایه فکری نیز شامل سه مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش، به بررسی رابطه دو متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری پرداخته شده است.
بدین منظور از ابعاد (( گوشال و ناهاپیت )) برای سرمایه اجتمای و مدل بنتیس برای سرمایه فکری استفاده شده است .
بر اساس مطالعات نظری این پژوهش که بر اساس نظریات بنتیس و هم چنین نظریه گوشال و ناهاپیت در باره سرمایه اجتماعی بوده است، مدل مفهومی پژوهش که نشان دهنده رابطه سرمایه اجتماعی با سه عنصر سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای است، طراحی شده است. بر اساس این مدل فرضیات پژوهش تدوین شده اند.
شکل ۲-۱۸- مدل مفهومی پژوهش
۲-۱۷-۱ -پیشینه سرمایه اجتماعی
۲-۱۷-۱-۱- پژوهش های داخلی
سمیعی( ۱۳۷۹ ) در پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهراء به بررسی تاثیر سرمایه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی خانواده بر روی موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران پرداخته است . نتایج بدست آمده در بعد سرمایه اجتماعی نشان می دهد که قابلیت ارتباط پذیری پاسخگویان در سط ح پایینی است، همچنین در بعد مقبولیت در گروه های داوطلبانه و غیر رسمی ضعیف هستند که در مجموع از لحاظ سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند. سرمایه اجتماعی مردان بیشتر از زنان است و شاغلین بیشتر از بیکاران سرمایه اجتماعی دارند. در خانواده هایی که مادر شاغل است سرمایه اجتماعی بیشتری وجود دارد و سرمایه اجتماعی با شغل پدر و موفقیت تحصیلی رابطه معنی داری ندارد. با افزایش میزان سرمایه اجتماعی موفقیت شغلی فرزندان بیشتر خواهد شد و متغیر سرمایه اجتماعی با تحصیلات پدر رابطه معنادار دارد. با افزایش در سرمایه فرهنگی بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده می شود و با افزایش در سرمایه اجتماعی بر میزان سرمایه اقتصادی افزوده خواهد شد.
میرزاخانی( ۱۳۷۹ ) در پایان نامه خود به بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با نگرش به رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی پرداخته است. جامعه آماری این پ ژوهش دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز در سال ۸۰ – ۷۹ هستند که با شیوه نمونه گیری طبق ه ای متناسب ۳۷۸ نقد دانشجو به عنوان پاسخگو انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی پاسخگویان و عملکرد تحصیلی آنها رابطه معنی دار مثبت و متوسط به پایین وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی یک مفهوم چند بعدی است که چهار بعد میزان فعالیت اجتماعی، میزان روابط اجتماعی با خانواده، میزان روابط اجتماعی با دوستان و همسایگان و میزان اعتماد اجتماعی ابعاد اصلی آن هستنددر این پژوهش میانگین سرمایه اجتماعی در بینرشته های تحصیلی مختلف با همدیگر تفاوت معنی داری دارند.پست حصیل دررشته های مختلف تفاوت در میزان سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. بدین معنی که دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی بیشترین میزان و دانشجویان ریاضی کمترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند.
ازجمله پژوهشگرین دیگری که در حوزه سرمایه اجتماعی کار می کند شارع پور ( ۱۳۷۹ ) است . ایشان در این مقاله ((فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن )) به بررسی روند سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته است. او به بررسی تئوری سرمایه اجتماعی می پردازد. در بررسی ادبیات پژوهش او نشان م ی دهد که این سرمایه دارای دو جزء پیوندهای عینی بین افراد و پیوندهای ذهنی است، پیوندهای ذهنی (( اعتماد )) و پیوندهای عینی (( روابط )) است که به شکل رسمی و غیر رسمی است. پژوهشگر در ادامه به بررسی کارکردهای سرمایه اجتماعی می پردازد. شارع پور معتقد است در طی چند دهه گذشته، فرسایش شدیدی در سرمایه اجتماعی موجود برای جوانان، هم در درون خانواده و هم در بیرون از آن روی داده است. در درون خانواده رشد سرمایه انسای بسیار زیاد شده، بطوریکه سطح تحصیلات دائما در حال افزایش است ولی به موازات رشد سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگان در خانواده و میزان گفتگو در مورد موضوعات اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان کاهش یافته است. در اجتماع، میزان فرسایش و نابودی سرمایه به مراتب بیشتر بوده است.
پژوهشی نیز با عنوان ((بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان دراستان گلستان )) در سال ۱۳۸۱ توسط ملاحسنی به انجام رسیده است که تاکید اصلی بر حوزه جامعه شناسی دین و مسائل دینی دانش آمو زان می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، بعد ساختار روابط اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دینداری سنتی دارد. این بدان معنی است که با افزایش روابط اجتماعی میزان دینداری سنتی نیز افزایش می یابد. همچنین بین میزان سرمایه اجتماعی و دینداری تکثرگرا رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه اصلی پژوهش رد شده است.
قانعی راد ( ۱۳۸۵ ) در پژوهشی به بررسی نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی پرداخته است. نتایج نشان داد که روابط دانشجویان با اساتید حود در حد پایینی قرار دارد. متغیر های زمینه ای دانشجویان بر میزان روابط آنها یا اساتید تاثیر دارد. افزایش ارتباطات دانشجویان با اساتید به افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان می انجامد و افزایش روابط با اساتید بر میزان اثر بخشی دانشجویان می افزاید.
فیضی ( ۱۳۸۵ ) پژوهشی در طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور انجام داده است. این پژوهش به آزمون مدل سرمایه اجتماعی )ناهاپیت و گوشال( پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات و اعتماد متقابل رابطه مستقیم با سرمایه اجتماعی دانشگاه دارند.متغیر های بیرونی و عناصر رابطه ای )هنجارهای سازمانی و احساس تکلیف( و متمرکز شبکه )عناصر ساختاری( از طریق عوامل قانونی بر سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارند.از هفت متغیر تشکیل دهنده عوامل رابطه ای، تاثیر چهار متغیر ارتباطات و اعتماد متقابل )به طور مستقیم( و هنجارهای سازمانی و احساس تکلیف )به طور غیر مستقیم( بر سرمایه اجتماعی دانشگاه به اثبات رسید. عوامل فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نیز از طریق متغیر اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذار است.
تسلیمی، منوریان و آشنا ( ۱۳۸۵ ) در پژوهشی تحت عنوان (( بررسی رابطه کارآفرینی درون سازمانی و سرمایه اجتماعی در یک شرکت صنعتی )) به این نتایج دست یافتند که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شناختی و ساختاری( با کارافرینی درو سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد به عبارتی روشنتر ، با افزایش سرمایه اجتماعی کارافرینی درون سازمانی افزایش می یابد.
۲-۱۷-۲- پژوهش های خارجی
در پژوهشی که رابرت پاتنام در طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ در ارتباط با نقش سرمایه اجتماعی بر موفقیت و کامیابی نهادهای حکومتی شمال و جنوب ایتالیا انجام داد سوال اصلی این بود که چه عاملی موجب تمایز میان مناطق موفق شمال نسبت به مناطق ناموفق جنوب می شود. در این ارتباط تاثیر مدرنیته و وجود جامعه مدنی یعنی الگوهای مشارکت و همبستگی اجتماعی مورد توجه بوده است. پاتنام سرمایه اجتماعی را شامل اعتماد ، هنجارها و شبکه های روابط در نظر گرفته بودکه از طریق تسهیل اقدامات هماهنگ موجب افزایش کارایی جامعه می گردد. وی بر اساس یافته های حاصل از پژوهش فوق نتیجه گرفت که انباشت مداوم سرمایه اجتماعی موجب دست یابی به جامعه مدنی و موفقیت حکومت ها خواهد شد. این پژوهش در توسعه تئوری سرمایه اجتماعی نقش به سزایی داشته است.