تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش و پرورش شهرستان کاشان- …

گلیزر ( ۲۰۰۱ ) در مطالعه خود جهت تعیین مدلی از مولفه های سرمایه اجتماعی ، تحقیقی کاربردی انجام داد. مطابق نتایج این تحقیق آگاهی اجتماعی یک عنصر کلیدی در سرمایه اجتماعی محسوب می شود و دیگر عوامل نیز جهت تعیین میزان سرمایه اجتماعی تایید می شود. ویژگی های فردی اثرگذار در راستای سرمایه اجتماعی و همچنین عملکرد افراد نیز شامل سن ، جنس ، درآمد ، تاثیرات گروه های همسالان و مالکیت فردی و اجتماعی در افراد است.
کروزو همکارانش ( ۲۰۰۶ ) ، در بررسی تعیین مولفه های سرمایه اجتماعی اثرگذار بر عملکرد شرکت های آمریکایی، سرمایه شناختی )آگاهی اجتماعی( مشارکت اجتماعی ، انسجام اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی را بر بهبود عملکرد )بهبود درآمد، کیفیت فعالیت و ارائه محصول و پیچیدگی کار ( شرکت ها اثربخش معرفی کرده است.علاوه براین، پژوهشگران پیشنهاد کردندکه روابط و تعاملات اجتماعی اثرگذار بایستی متناسب با عملکرد مورد انتظار شرکت ها تنظیم شوند.
نتایج پژوهش ژانگ ( ۲۰۰۷ ) ، در بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت های خصوصی در چین نشان داد که رابطه معنی داری بین تنوع عضویت افراد در سازمان های مختل ف و عملکرد شرکت های خصوصی آن ها وجود ندارد. همچنین سرمایه گذلری کوتاه مدت بر روی تقویت سرمایه اجتماعی اعضای شرکت های خصوصی بر عماکرد این شرکت ها بسیار اثرگذار خواهد بود. مولفه های سرمایه اجتماعی مورد نظر در این تحقیق شامل مشارکت اجتماعی، اعتماد، انسجام و آگاهی اجتماعی بوده است.
سانو ( ۲۰۰۸ ) ، نقش سرمایه اجتماعی را در مدیریت تولیدی در مناطق ساحلی فیجی مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق متغیرهای سرمایه اجتماعی افراد، شامل هنجارها و انسجام اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، اتحاد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت گروه های اقتصادی اثرگذار بوده اند. در میان متغیرهای فوق، فقدان مشارکت اجتماعی در افراد و یا اعضای گروه های اقتصادی بیشترین اثر را بر مدیریت اقتصادی در مناطق ساحلی گذاشته است.
۲-۱۷-۲- پیشینه سرمایه فکری
۲-۱۷-۲-۱- پژوهش های داخلی
بهنام شهانی و احمد علی خائف الهی ( ۱۳۸۸ ) تحقیقی را تحت عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران انجام دادند که نتایج آن از تاثیر مثبت اجزای سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک مزبور خبر داده است.و در اینمیان ، بیشترین تاثیرگذاری به سرمایه مشتری اختصاص دا رد و سرمایه های ساختاری و انسانی در جایگاه های بعدی قرار دارند. به علاوه، به عنوان مهم ترین سهم علمی پزوهش، مشخص شده است که سرمایه مشتری، نقش میانجی در رابطه سرمایه های ساختاری و انسانی با عملکرد سازمانی ایفا می کنند.
مهرداد مدهوشی و مهدی اصغر نژاد امیری ( ۱۳۸۷ ) در تحقیقی تحت عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها به این نتیجه رسید که رابطه معنادار مثبتی بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ویدا مجتهدزاده، سید حسین علوی طبری و مهرناز مهدی زاده ( ۱۳۸۸ ) تحقیقی را تحت عنوان رابطه سرمایه فکری و عملکرد صنعت بیمه انجام دادند که نتایج آن حاکی از آن است که سرمایه های فکری ، انسانی، مشتری و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر ، با عملکرد رابطه معناداری دارند؛ در حالی که در بررسی هم زمانصرفا رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار بوده است.
مصطفی آشنا، حمیدرضا یوسفی و فرزانه صادقی ( ۱۳۸۸ ) در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه فکری ، سرمایه ای ارزشمند برای سازمان امور مالیاتی کشور به این نتیجه رسیدند که موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت دارایی های نامشهود بستگی دارد و سرمایه فکری را سرمایه ای ارزشمند برای سازمان ها می دانند.
۲-۱۷-۲-۲- تحقیقات خارجی
گارسیا و مارتینز ( ۲۰۰۷ ) در یک مطالعه تجربی به بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های اسپانیایی پرداختند.
۲-۱۷-۳- پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری
۲-۱۷-۳-۱- پژوهش های داخلی
اصغر مشبکی و بهروز قلیچ لی ( ۱۳۸۵ ) در تحقیقی به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در دو شرکت خودروسازی پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی برسرمایه فکری به طور کلی و همچنین هر یک از عناصر آن شامل سرمایه انسانی،سرمایه رابطه ای و سرمایه ساخ تاری در دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی دو شرکت مورد مطالعه در افزایش سرمایه رابطه ای آنها تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در حالی که، سرمایه ساختاری تأثیر معنی داری بر سرمایه رابطه ای ندارد. بعلاوه، می توان ادعا کرد که سرمایه انسانی دو شرکت مورد مطالعه در افزایش سرمایه ساختاری انها تأثیر مثبت و معنی دار دارد.در حالی که سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر سرمایه ساختاری ندارد.
۲-۱۸- جمع بندی و نتیجه گیری
در اینجا به صورت خلاصه مطالب مربوط به ادبیات پژوهش و نتیجه گیری ذکر میگردد.
-۱ سرمایه اجتماعی مختص رشته ای خاص نیست و در واقع موضوعی بین رشته ای است وامروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های رشد و توسعه در هر جامعه ای مطرح است و شرط لازم برای توسعه علمی ، اقتصا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

دی و سیاسی در جوامع گوناگون وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی است. اصولا سرمایه اجتماعی پیش درآمد هرگونه تغییرات مثبت و ضروری در سطح خرد یعنی سازمان ها و در سطح کلان یعنی ملی و بین الملی است. بنابراین در این راستا لازم است به شناخت عوامل آسیب زا و کاهش دهنده سرمایه اجتماعی و نیز عوامل قوام دهنده همبستگی اجتماعی همت گماشت و در جهت تضعیف عوامل آسیب زا و تقویت عوامل مثبت و افزایش دهنده سرمایه اجتماعی حرکت کرد.
-۲ امروزه برای فراهم کردن حداکثر شرایط لازم برای دست یابی به اهداف و استراتژی ها ، سازمان ها نه تنها باید دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه می بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی ها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقای خود را با خطر از دست دادن و فنای خود ، مبادله خواهند کرد. با توجه به ادبیات پژوهش پرواضح است که سازمان ها ماهیتی به طور کلی ماهیتی انسانی، اجتماعی دارند و دانش و به طور کلی سرمایه فکری پدیده ای اجتماعی، فرهنگی است و با تعاملات انسانی و در بستر فرهنگ محیطی یا سازمانی به وقوع می پیوندد. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های مهم در بحث ارتباطات و تعاملات اجتماعی و انسانی است.برابر پژوهش های انجام شده، گسترش سرمایه اجتماعی موجب بهبود و توسعه سرمایه فکری می شود اما تاکنون پژوهش های اندکی پیرامون این موضوع در داخل کشور انجام شده است و پژوهش قلیچلی و مشبکی ( ۱۳۸۵ ) نیز که مورد اشاره قرار گرفت تاثیر سرمایه اجتماعی را بر هر یک از مولفه های سرمایه فکری مورد بررسی قرار داده است که ایراداتی به آن وارد است. بدین معنا که آنان به تاثیر هر کدام از ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری نپرداخته اند چراکه با اطلاع یافتن از اهمیت هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری می توان گام های موثرتری در توسعه سرمایه فکری در سازمان ها برداشت.
بنا بر این ایرادات در پژوهش انجام شده پژوهش گر می خواهد با انجام این پژوهش به تعیین رابطه بین هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بپردازد و نقش هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی را در ایجاد سرمایه فکری مورد بررسی قرار دهد تا بتوان گام های استواری در جهت توسعه سرمایه فکری و همچنین سرمایه اجتماعی برداشت.
فصل سوم :
روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه
در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق، انتخاب جامعه آماری، شیوه نمونه گیری، ویژگی های نمونه مورد بررسی و همچنین ابزارهای گردآوری داده ها و ویژگی های آن ها از نظر روایی و پایایی پرداخته می شود. همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده و گروه های آزمودنی مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۲- روش پژوهش
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع روش تحقیق تصمیم گیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد ( نادری و سیف نراقی ، ۱۳۷۶ به نقل ز پرندی ،۱۳۸۸ ) .
این تحقیق به شناسایی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان در ۹۳-۱۳۹۲ پرداخته است .
بنابراین تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در آموزش و پرورش بکار گرفته می شود.از آن جهت توصیفی است که متغیر ها دستکاری نمی شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می شود.از آن که ارتباط دو متغیر مورد سنجش قرار می گیرد تحقیق از نوع همبستگی می باشد.تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است ( دلاور ، ۱۳۷۱ به نقل از پرندی ،۱۳۸۸ ) .
۳-۳- فرایند پژوهش
در این پژوهش پس از مشخص شدن جامعه آماری پژوهشگر اقدام به انتخاب نمونه به روش تصادفی نمود. با انتخاب نمونه، پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان به اجرا درآمد و به صورتی که در فصل بعدی می آید تجزیه و تحلیل و نگاشته شد.
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک می باشند. در یک پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اتلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آن ها صورت می گیرد. در هر پژوهش ، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه می باشد ( دلاور ، ۱۳۷۱ به نقل از پرندی ،۱۳۸۸ ) .
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان می باشد. که بر اساس آمار و اطلاعات منتشره توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان در سال ۹۳-۱۳۹۲ برابر ۱۱۰ نفر می باشد که دریک منطقه آموزشی مشغول به کار می باشند .
۳-۵- روش نمونه گیری
با توجه به اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است ، بنابراین اندازه گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب و اندازه گیری نمونه ای از جامعه و برآورد در مورد کل جامعه بر اساس یافته های نمونه کافی است. نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می شود و معرف آن می باشد ( دلاور
، ۱۳۸۰ به نقل از پرندی ،۱۳۸۸ ) .
روش نمونه‌گیری با استفاده از توزیع۵۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارمندان آموزش و پرورش می‌باشد.
۳-۶- ابزار گردآوری