دسترسی متن کامل – تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از …

۱٫۳٫ روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بوده و طرح تحقیق علی-مقایسهای ( از نوع پیشآزمون،
پسآزمون) خواهد بود.
۲٫۳٫ جامعه آماری
زنان ۳۰ تا ۴۰ سال سالم ساکن منطقه ۴ تهران که در باشگاه ورزشی جشنواره ثبت نام کردهاند که تعداد آنها جمعا ۵۰۰ نفر میباشد.
۳٫۳٫ نمونه آماری و روش نمونه گیری
پس از اخذ رضایت و آگاهی کامل شرکت کنندگان، از درون جامعه آماری ۳۶ نفر (۱۲ نفر گروه یوگا، ۱۲ نفر گروه ایروبیک و ۱۲ نفر گروه کنترل) با روش نمونه در دسترس به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت داشتند.
۴٫۳٫ ابزار اندازه گیری
ترازو(مدلSOEHNLE ساخت کشور آلمان)،
متر نواری(ساخت کشور چین)،
تخته انعطاف پذیری( ساخت کشور ایران)
سوت(ساخت کشورچین)،
کورنومتر(ساخت کشور چین)،
پرسشنامه ویژگیهای فردی وسابقه آسیب
فرم رضایت نامه فردی
۵٫۳٫ ملاحظات اخلاقی
قبل از شروع آزمایشات آزمودنیها کاملا در جریان تحقیق و هدف از آن قرار گرفتند و پس از اخذ رضایت در تحقیق شرکت داده شدند. کلیه اطلاعات شخصی آنها بصورت محرمانه نگهداری خواهد شد.
۶٫۳٫ متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل:
هشت هفته تمرینات یوگا و ایروبیک
متغیر وابسته:
پارامترهای بیومکانیکی: تعادل (ایستا، پویا)، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی و چابکی
۷٫۳٫ روش جمع آوری اطلاعات
ابتدا به هر یک از آزمودنیها فرم رضایتنامه وپرسشنامه ویژگیهای فردی و سابقه آسیب داده خواهد شد. از هر سه گروه قبل از شروع پروتکل تمرینی پیش آزمون شامل تستهای تعادل
(پویا، ایستا)، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی و اندازههای آنتروپومتری اندازه گیری شد. همین آزمونها در پایان دوره تمرینی به عنوان پسآزمون اندازهگیری شد.
روش اندازهگیری ویژگیهای آنتروپومتریکی
وزنبا استفاده از ترازو اندازهگیری میشود.
شکل ۱٫۳٫ ترازو برای اندازهگیری وزن
قد: فاصله عمودی از سطح زمین تا نوک (تاج) سر (در حالت ایستاده) منظور از تاج سر بالاترین بخش جمجمه است.
شکل ۲٫۳٫ قد سنج دیواری
روش اندازهگیریهای پارامترهای بیومکانیکی
تعادل:
تست لک لک: به منظور اندازهگیری تعادل ایستا استفاده میشود. آزمودنی بدون کفش روی سطح صافی میایستد، دستها را از پهلو باز یا به کمر گرفته، سپس پای غیر تکیه گاه (پای برتر) را مجاور زانوی پای تکیهگاه (پای غیر برتر) قرار میدهد. آزمودنی مدتی را در این وضعیت تمرین میکند. سپس پاشنه را بلند کرده تا تعادل را روی انگشتان پا برقرار سازد. از زمانی که آزمودنی پاشنه را از روی زمین بلند کند، کورنومتر شروع به کار میکند. مدت زمانی که آزمودنی بتواند این حالت را حفظ کند، به عنوان امتیاز او محاسبه میشود. این آزمون سه مرتبه با فواصل استراحتی یک دقیقه بین هر بار اجرای آزمون انجام میشود و بهترین رکورد به عنوان امتیاز فرد ثبت میگردد. با هر کدام از خطاهای زیر کورنومتر متوقف میشود: ۱- دستها از روی ران برداشته شوند. ۲-پای تکیهگاه نوسان کند. ۳- پای غیر تکیهگاه تماسش را با زانو از دست بدهد. ۴- پاشنه پای تکیهگاه زمین را لمس کند.
شکل ۳٫۳٫ نحوه اجرای تست لک لک
تست راه رفتن تاندمهدف از این تست اندازهگیری تعادل پویاست. از آزمودنی خواسته
میشودمسیر متقیم را بصورت راه رفتن پاشنه پنجه (بصورت بازی گردو-شکستم)راه میرود. از فرد خواسته میشود ۶۰ ثانیه در این وضعیت گام بردارد. هر خطا یک امتیاز است. تعداد خطاها از مدت زمان راه رفتن کسر میشود. خطاها شامل تاب خوردن، از دست دادن تعادل و انحراف از مسیر اصلی است.
شکل ۴٫۳٫ نحوه اجرای تست تاندم

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.