تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی …

چابکی
هدف از این تست اندازه گیری چابکی آزمون شوند در دو و تغییر مسیر بود، که از آزمون دو ۹×۴ متر استفاده شد. آزمون شونده با فرمان رو مسیر ۹ متر را با سرعت میدود و شیای را که در انتهای مسیر است را برداشته، دوباره با سرعت برمی گردد و آن را در ابتدای مسیر میگذارد سپس دوباره مسیر را میدود و شی دوم را برداشته و با سرعت از خط پایان میگذرد. زمان توسط کرنومتر گرفته شده و ثبت میگردد.
شکل۵٫۳٫ نحوه اجرای تست چابکی
توان عضلانی
هدف اندازه گیری توان عضلات پا بود. آزمون شونده پشت خط شروع به صورت آماده قرار
میگیرد، طوریکه پاها کاملا پشت خط باشند سپس با یک حرکت جهشی و با استفاده از دستها خود را به سمت جلو و بالا پرتاب میکند تا بیشترین مسافت ممکن را با پرشی مناسب طی کرده و سپس با تعادل فرود آید. این عمل را دو بار انجام میدهد. فاصله که پریده شده ثبت میشود.
شکل ۶٫۳٫ نحوه اجرای پرش به لحاظ ارزیابی توان عمودی
انعطاف پذیریبرای اندازهگیری انعطافپذیری از تخته انعطاف پذیری استفاده شد. هدف از اجرای این آزنون بررسی انعطافپذیری ناحیه پشت و مفاصل ران و تنه است. از آزمودنی خواسته میشود کنار دیوار بنشیند، در شرایطی که پاها کاملا کشیده است و نوک انگشتان به سمت بالا قرار دارد. یک جعبه به ارتفاع ۳۰-۵۰ سانتیمتر را درمقابل پای آزمودنی قرار داده و خط کش مدرجی را در حالیکه نقطه صفر آن به سمت آزمودنی استروی جعبه نصب کنید و نقطه صفر چوب مدرج را به نوک انگشت سبابه آزمودنی برسانید. دستها کاملا کشیده و شانهها به دیوار تکیه دارد. از آزمودنی میخواهید تا آنجا که میتواند بدن خود را به سمت جلو کشش دهد. فاصلهای را که دستها در طول خطکش مدرج طی میکند اندازهگیری و ثبت میشود.
شکل ۷٫۳٫ نحوه بکارگیری تخته انعطاف پذیری
استقامت عضلانی
برای اندازهگیری استقامت از تست دراز نشست در مدت یک دقیقه استفاده شد. آزمودنی در وضعیت خوابیده به پشت و با زانوی خم ۹۰ درجه قرار میگیرد. پاها در حالت جفت و یا نهایتا به اندازه عرض شانه از هم قرار میگیرند. یک نفر پای آزمون شونده را با دستهای خود محکم نگه میدارد. پاهای آزمون شونده باید همواره در تماس با زمین باشد. دستهای آزمون شونده باید قفل شده و پشت سر قرار گیرد. ورزشکار با اعلام شروع استارت میکند در برگشت تا جایی پایین میآید که دست، بازو و آرنج با زمین در تماس نباشد. تعداد حرکات صحیح ظرف یک دقیقه شمارش و ثبت میشود. موارد خطا شامل بالا نیامدن کامل آزمودنی، قفل نکردن دستها، زاویه زانو بیش از ۹۰ درجه و ایجاد قوس در کمر و بلند کردن باسن در اجرای حرکت است.
شکل ۸٫۳٫ نحوه اجرای دراز نشست
۸٫۳٫ برنامه تمرینی
در حوزه ایروبیک:

گرم کردن راه رفتن و نرم دویدن(۵ دقیقه)
کشش ایستا و کشش پویا برای عضلات به ترتیب از بالاتنه تا مچ پا(۵ دقیقه)
۱۰ دقیقه
بدنه اصلی ساختن زنجیره با انواع حرکات ایروبیک(۳۰ دقیقه)
انجام حرکات دیواری یا انجام حرکات زمینی(۱۰ دقیقه)
۴۰ دقیقه
سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه پیاده روی آهسته(۵)
شامل کششهای ایستا زمینی(۴ دقیقه)
حرکات تنفسی(۱ دقیقه)
۱۰ دقیقه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.