دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی …

۴٫۱٫ فرضیات تحقیق
فرض کلی:
هشت هفته تمرین منتخب یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی تعادل
(ایستا، پویا)، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی وچابکی زنان ۳۰ تا ۴۰ سال تاثیرگذار است.
فرضیات اختصاصی:
هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی تعادل(ایستا، پویا)، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی وچابکی زنان ۳۰ تا ۴۰ سال تاثیرگذار است.
هشت هفته تمرین منتخب ایروبیک بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی تعادل (ایستا، پویا)، استقامت zعضلانی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی وچابکی زنان ۳۰ تا ۴۰ سال تاثیرگذار است.
۳- میزان تاثیرگذاری هشت هفته تمرین منتخب یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی تعادل(ایستا، پویا)، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی وچابکی زنان ۳۰ تا ۴۰ سال یکسان است.
۵٫۱٫ پیشفرضهای تحقیق
آزمودنیها از خواب، استراحت و تغذیه مناسب برخوردار بودند.
همه آزمودنیها در شرایط یکسانی مورد آزمایش قرار گرفتند.
همه آزمودنیها سالم و بیماری خاصی نداشتند.
۶٫۱٫ قلمرو تحقیق
۱٫۶٫۱٫ محدوده تحت کنترل محقق
آزمودنیهای زن و مبتدی (غیر ورزشکار)
دامنه سنی آزمودنیها ۳۰ تا ۴۰ سال
۲٫۶٫۱٫ محدوده خارج از کنترل محقق:
نقش وراثت بر شاخصهای مورد اندازهگیری
میزان خواب و خستگی شرکت کنندگان
شیوه زندگی و عادات حرکتی شرکت کنندگان
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آزمودنیها
۷٫۱٫ واژهها و اصطلاحات: (۱- تعاریف مفهومی، ۲- تعاریف عملیاتی)
یوگا:
مفهومییوگا ترکیبی است از واژه یوگ به معنی اتحاد و بههم پیوستن و در اصطلاح معنوی به زبان سانسکریت عبارتست از پیوند آگاهی خالص فردی با روح کیهانی. یوگا ایجاد کننده هماهنگی و توازن بین جسم، روان است. (ساتیانانداساراسواتی سوامی، ۱۳۸۷).
عملیاتی: دراین تحقیق منظور از یوگا یک سری حرکات کششی به همراه تمرکز و تنظیم تنفس است.
ایروبیک:
مفهومیتمرینات هوازی ( Aerobics) تمریناتی هستند که از چربی به عنوان منبع انرژی تمرین استفاده میکنند. این تمرینات باعث میشوند که گلیکوژن عضله و کبد با آهنگ کندتری استفاده (ویسی، ۱۳۸۸).
عملیاتی: دراین تحقیق منظور از تمرین ایروبیک یک سیستم تمرینی هوازی به صورت حرکات موزون به همراه موزیک. اجرا بصورت ترکیب حرکات منفرد و ایجاد یک زنجیره حرکات
پارامترهای بیومکانیکی
مفهومیکلمه بیومکانیک از دو واژه “bio” به معنای موجود زنده و”mechanic” به معنای مکانیک تشکیل شده است. بیومکانیک یکی از شاخههای علوم بشری است که انسان را در درک و شناخت قوانین فیزیکی حاکم بر عملکرد جسمانی موجودات زنده در وضعیتهای پویا و ایستا یاری میکند. (صادقی، ۱۳۸۵)
عملیاتیدر این تحقیق منظور از پارامترهای بیومکانیکی اندازه گیریهای مربوط به انعطاف پذیری، استقامت عضلانی، تعادل( ایستا- پویا)، توان بی هوازی و چابکی است.
انعطاف پذیری:
مفهومیحرکت آزادانه مفصل در سراسر دامنه حرکتی اش میباشد در واقع به دامنه حرکتی در یک یا چند مفصل گفته میشود. انعطاف پذیری به دو صورت ایستا(اندازه گیری کلی دامنه حرکتی در مفصل) و پویا(سنجش گشتاور یا مقاومت در برابر حرکت) میباشد(هادوی، ۱۳۸۳).
عملیاتیدر این تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی یکسان است و از آزمون ولز
(تخته انعطاف پذیری) برای اندازه گیری انعطاف پذیری استفاده خواهد شد.
استقامت عضلانی:
مفهومیآمادگی یک عضله یا گروهی از عضلات برای تکرار انقباضهای معین یا نگهداری یک انقباض در مدت زمان طولانی را استقامت عضلانی مینامند. (هادوی، ۱۳۸۳).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.