تاریخچه آمیخته بازاریابی،پایان نامه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پایان نامه

             تاریخچه آمیخته بازاریابی

 

نخستین تلاش­ها در حوزه آمیخته بازاریابی را مرکز پژوهش دانشکده هاروارد[1] در سال 1929 با هدف شناسایی روابط میان فعالیت­ها و وظایف بازاریابی انجام داد. این تحقیق بر روی نمونه­ای از شرکت­های صنایع غذایی انجام گرفت که نتایج قابل توجهی از آن حاصل نشد(عطایی فر، 1387). در دهه بعد، جیمز کالیتون[2] با نمونه­ای آماری بزرگ­تر و طبقه­بندی شرکت­ها به نتایج تحقیقاتی جالبی دست یافت. در نتایج این تحقیق، او مدیران بازاریابی را با عناوینی چون تصمیم­گیرنده، هنرمند و آمیزنده عناصر خطاب کرد(عطایی فر، 1387). اما اولین کسی که از اصطلاح آمیخته بازاریابی استفاده کرد، بردن بود. او این اصطلاح را در سال 1950(گرون روس، 1994) و از تعریفی که کالیتون از مدیر اجرایی یک کسب و کار کرد، الهام گرفت(رفیق، احمد، 1995؛ عطایی فر، 1387؛ گوی، 2009) بعد از آن، پارادایم مدیریت آمیخته بازاریابی به یک موضوع مهم در بازاریابی تبدیل شد(گرون روس، 1994؛ گوی، 2009) و محققان نظریات متفاوتی در مورد عناصر و اجزای آن ارائه داده­اند(رفیق، احمد، 1995). در میان همه این نظریات، مک کارتی در سال 1964 معروف­ترین و پرطرفدارترین چارچوب آمیخته بازاریابی را با اصطلاح P4 (قیمت، محصول، ترفیع، مکان) ارائه داد(پیزام[3]، 2011؛ رفیق، احمد، 1995؛ گوی، 2009؛ ویگنالی، دیویس، 1994)که در واقع خلاصه شده آمیخته بردن بود(گرون روس، 1994). لذا با توجه به توسعه چشم اندازهای تجاری و تغییر در دیدگاه مشتریان و سازمان­ها، در چند دهه گذشته(1940 تا به امروز) – همان طور که در جدول زیر مشاهده می­شود- از سوی محققان پیشنهاد­هایی برای توسعه حوزه مفهوم آمیخته بازاریابی بیان شده است(گوی، 2009).

 

 

جدول ‏2‑10- خلاصه ای از عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی

محقق/سال* عناصر پیشنهادی
فری(1961) به دو بخش کلی (بخشی که ارائه می شود مثل محصول، بسته بندی، نام و مشان تجاری، قیمت و خدمات دهی و بخشی کهبه عنوان روش ها و ابزار به کار می رود مثل کانال های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، ترفیع فروش)
مک کارتی (1964) قیمت، محصول، ترفیع، مکان(به کار بردن اصطلاح 4P برای اولین بار)
بوردن(1965) 12 عنصر    (برنامه ریزی برای محصول، قیمت گذاری، نام و نشان تجاری، کانال های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، ترفبعات، بسته بندی، ارائه، خدمات دهی، دارایی های فیزیکی و واقعیت ها، یافته ها و تحلیل ها)( به کار برده شدن واژه آمیخته برای این مفهوم)
لیزر و کلی

(1973)

3 عنصر را برای آمیخته بازاریابی پیشنهاد دادند.  آمیخته محصول و خدمات، آمیخته توزیع و آمیخته ارتباطات
نیکلس، جولسون(1976) بسته بندی + 4p مک کارتی
بومز و بیتنر(1981) 4p مک کارتی + فرانید، شواهد فیزیکی و شرکا (اساسی برای بازاریابی خدمات)
مینداک و فاین(1981) روابط عمومی + 4p مک کارتی
کوول(1984) شرکا + 4p مک کارتی(اضافه شدن عامل انسانی به بازاربی خدمات)
ماگرات(1986) کارکنان، تسهیلات فیزیکی و مدیریت فرایند + 4p مک کارتی
کاتلر( 1986) نیروهای سیاسی و نظرات عمومی + 4p مک کارتی
جود( 1987) مردم+  4p مک کارتی
فری یار(1991) تماس با مشتری+ 4p مک کارتی
پین و بالانتین(1991) مردم، فرایند و خدمات دهی به مشتری + 4p مک کارتی(مدیریت تعاملی)
گارتنر(1991) مفهوم 15P را ارائه داد
هیول(1993) پرسنل+ 4p مک کارتی
اینگلیش(2000)

بیکویت(2001)

روایط+ 4p مک کارتی

* منابع مورد استفاده (پیزام، 2011؛ رفیق،احمد، 1995؛ گوی، 2009)

[1] . Harvard University

[2]. Culliton

[3] . Pizam

دانلود پایان نامه