پژوهش – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

انتخاب[۳۲]: در این عمل از هر جمعیت تعدادی کروموزوم برای تولید نسل بعدی انتخاب می شوند که به آنها والدین میگویند. بدیهی است که شانس انتخاب افرادی که مسأله به ازای آنها تابع هدف بهتری دارد، بیشتر است.
ترکیب[۳۳]: در این عمل با ترکیب دو کروموزوم والد یک یا چند کروموزوم فرزند تولید میگردد، بدین ترتیب که مثلاً با انتخاب تصادفی یکی از ژنها و تعویض ژنهای بعد از آن بین دو کروموزوم والد میتوان به دو کروموزوم جدید رسید.
جهش: با استفاده از این عملیات میتوان با تغییر تصادفی در یک و یا چند ژن از یک کروموزوم والد به یک کروموزوم جدید دست یافت.
در این قسمت این سئوال پیش آید که با این سه عمل، ممکن است بعضی از افرادی که پاسخ به نسبت بهتری برای مسأله هستند از بین بروند. بنابراین در الگوریتم ژنتیک یک عمل فرعی برای جلوگیری از این امر پیش بینی شده است:
گلچین[۳۴]: در این عمل یک یا چند فرد نخبه از جمعیت فعلی به طور مستقیم به نسل بعدی منتقل میشوند. با استفاده از این چهار عمل، نسل پاسخهای ما به سمت پاسخ بهینه میرود و در حقیقت تابع هدف (مینیممسازی) مسأله به نقطه‌ی مینیمم خود خواهد رسید.
برای اجرایی کردن استفاده از الگوریتم ژنتیک، نیاز به یک طرح کلی از نحوه‌ی عملیاتی کردن این الگوریتم داریم. این طرح معمولاً برحسب نوع مسألهای که با آن سروکار داریم ریخته می شود. در هر مسأله قبل از آنکه بتوان الگوریتم ژنتیک را برای یافتن یک پاسخ به کار برد، به دو عنصر نیاز است: اول، روشی برای نمایش جواب به شکلی که الگوریتم ژنتیک بتواند روی آن عمل کند لازم است. دوم، روشی که بتواند کیفیت هر جواب پیشنهاد شده را محاسبه نماید و این روال تا ارضای معیار همگرایی ادامه دهد. سپس با فراخوانی عملگرهای الگوریتم ژنتیک از جمله ترکیب، جهش و انتخاب نسلهای بعدی شکل میگیرد و به جواب بهینه همگرا میشوند.
بصورت متداول سه معیار به‌عنوان معیار توقف شمرده می‌شود: ۱. زمان اجرای الگوریتم ۲. تعداد نسلهایی که ایجاد می‌شوند ۳. همگرایی معیار خطا.
مراحل استفاده از الگوریتم ژنتیک
در حل مدل به کمک الگوریتم ژنتیک باید به ترتیب ۵ مرحلهی زیر انجام شوند:
۱- مشخص کردن ترتیب در ساخت کروموزوم ۲- تعریف تابع تناسب ۳- مشخص کردن عملگرهای الگوریتم ژنتیک ۴- تعیین مسیر جستوجو ۵- مشخص کردن مجموعه پارامترهای ورودی و خروجی.
مشخص کردن ترتیب در ساخت کروموزوم
همانطور که ذکر شد، بسته به نوع کدسازی مسأله که با توجه به خصوصیات مسأله تعیین میشود کروموزومها میتوانند به صورت ماتریسی از اعداد حقیقی (کدسازی حقیقی)، یک رشته از بیتهای صفر و یک (کدسازی باینری) و غیره مطرح باشند و هر کدام از ژنها که اجزای کروموزومها هستند، میتوانند نشانگر یک عدد حقیقی، یک بیت و غیره باشند.
در این تحقیق کروموزومها بهشکل یک رشتهی N خانهای در نظر گرفته شدهاند و با توجه به اینکه کار کردن با متغیرهای صفر و یک سادهتر است، عددی که در هر خانه قرار میگیرد به مبنای ۲ برده میشود و هر خانه نمایندهی یک رشتهی باینری n خانهای است (از n ژن تشکیل شده است).
متغیر n با توجه به بزرگی اعداد حقیقی تعریف میشود. بهعنوان مثال فرض میکنیم که جوابهای مسأله باید حداکثر برابر با ۹ باشند:
(۲) ۱ ۰ ۰ ۱= (۱۰) ۹
که در مبنای ۲ عددی چهار رقمی خواهد بود بنابراین،۴ = n خواهد بود.
n gens
تبدیل به مبنای ۱۰
تبدیل به مبنای ۲

…….

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.