پژوهش – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر- …

برای اطمینان از مناسب بودن جواب عدد بزرگی در نظر گرفته شده است.
MR= 7/0 همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، اگر عدد تصادفی مقداری بین ۷/۰- ۰ داشته باشد ترکیب رخ میدهد و بین ۱- ۷/۰ جهش رخ میدهد و احتمال وقوع ترکیب بیشتر است.
V= 10 (به ازای ۱۰ بار تکرار عملیات تولید مثل و بهوجود نیامدن یک جواب قابل قبول، والدین جدیدی انتخاب میشود)
جواب های به دست آمده به وسیله الگوریتم ژنتیک در جدول ۵-۵ آمده است.
جواب مسأله پس از استفاده از الگوریتم ژنتیک

Q BAC SSAC ASCT
۱/۰ ۵۵/۰ ۴۵/۰ ۴۰۸ ۶۸۳۴۵ ۴۷۷۸۲ ۱۱۶۱۲۷

با توجه به اینکه تابع هدف مسأله محدب است مشخص است که جواب بهدست آمده از الگوریتم ژنتیک با جواب حاصل از Lingo خیلی نزدیک و برابر خواهد بود. در الگوریتم ژنتیک سرعت رسیدن به جواب افزایش یافته است و بنابراین برای مسائلی با داده های بزرگتر استفاده از آن ضروری میشود.
نمودار رسیدن به جواب در الگوریتم ژنتیک
در نمودار بالا به ازای هر تکرار الگوریتم ژنتیک جوابی بدست می آید که در نمودار بالا آمده است و بعد از ۲۰۰ تکرار همانطور که در شرایط مسئله مطرح شد به جواب بهینه رسیده ایم.
نتایج
در یک زنجیره تأمین اگر خریداران تنها به منافع خود بیندیشند نمی توانند انتظار روابط بلند مدت و رشد دهنده ای با تأمین کنندگان داشته باشند و لزوم توجه به منافع کل اعضای زنجیره تأمین و تمرکز روی سیاست برنده- برنده برای سازمانها و تأمین کنندگان ضروری است. در این تحقیق ما مدلی را ارائه دادیم که بهطور همزمان منافع خریدار و تأمینکننده را مدنظر قرار دهد و تصمیم گیری در مورد درصدی از قطعات دریافت شده از تأمین کنندگان از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند که این اقلام نقش تعیین کننده ای روی هزینه های دو طرف و روابط آینده آن ها خواهد داشت.
در ضمن این مسأله را در حالی که هزینههای خریدار و تأمین کنندگان به صورت جداگانه محاسبه شدهاند نیز حل نمودیم نتیجه در شکل زیر قابل مشاهده است:
مقایسه جوابها در حالت در نظر گرفتن همزمان و جداگانه هزینههای خریدار و تأمینکنندگان
همانطور که مشخص است با در نظر گرفتن همزمان منافع خریدار و تأمینکننده، مجموع هزینهها نسبت به حالتی که تنها منافع خریدار را در نظر میگیریم کمتر شده است.
همانطور که اشاره شد برای برخورد با قطعات معیوب سه حالت را در نظر گرفتیم. برای اینکه ببینیم چه ترکیبی از این حالتها هزینه کمتری به سیستم تحمیل میکند برای ترکیبهای مختلف α,β و δ مسأله نسبت به هم مسأله را حل نمودیم. نتایج در جدول ۵-۶ آمده است.
مقادیر تابع هدف به ازای ترکیبهای مختلف α,β و δ

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است