دسترسی متن کامل – ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه مقدّمۀ تحلیلی۸۸- …

سه
۱/ج. تاثیرات دیگر دانشمندان بر پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………..۲۶
۲/ج. جایگاه فان در لیو در پدیدارشناسی دین………………………………………………………………۲۸
۳/ج. آرای فان در لیو در پدیدارشناسی دین…………………………………………………………………۲۹
۴/ج. تحلیل پدیدارشناسی فان در لیو از نگاه ژاک واردنبرگ…………………………………………..۳۳
۱/۴/ج. تجزیه و تحلیل پدیده……………………………………………………………………………..۳۴
۲/۴/ج. هفت مرحلۀ ضروری برای شناخت پدیده………………………………………………..۳۷
۳/۴/ج. امکان شناخت دین به عنوان یک پدیده……………………………………………………..۴۳
۴/۴/ج. تعیین مرزهای پدیدارشناسی دین با سایر رشته های مرتبط با دین…………………۴۵
د. کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………………………………………………………..۴۸
۱/د. جایگاه کتاب از نگاه دانشمندان و نویسندگان………………………………………………………..۴۸
۲/د. گزارشی از محتوای کتاب……………………………………………………………………………………۵۱
بخش سوم: مقدمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………۶۷-۵۴
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
آثار عمومی مورد استناد نویسنده…………………………………………………………………………………………..۷۰
چهار
فهرست مطالب ترجمه
بخش اول: موضوع دین………………………………………………………………………………………………۱۹۰-۷۳
فصل اول: قدرت…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فصل دوم: نظریه پردازی دربارۀ قدرت……………………………………………………………………………….. ۸۲
فصل سوم: اشیا و قدرت…………………………………………………………………………………………………. ۹۲
فصل چهارم: نیرو، هیبت، تابو………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
فصل پنجم: محیط مقدس : سنگ ها و درختان مقدس………………………………………………………. ۱۱۲
فصل ششم: محیط مقدس : آب و آتش مقدس………………………………………………………………….. ۱۲۲
فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
فصل هشتم: “جهان به هم پیوستۀ” مقدس.حیوانات…………………………………………………………… ۱۴۲
فصل نهم: اراده و صورت……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
فصل دهم: صورت مادر………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱
فصل یازدهم: قدرت، اراده، نجات……………………………………………………………………………………. ۱۷۴
فصل دوازدهم: منجی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰
چکیدۀ لاتین (Abstract)……………………………………………………………………………………………… 191
پنج
پیش گفتار
پدیدارشناسی دین گرچه در غرب همچنان رشته ای جدید در مطالعات دینی قلمداد می شود، اما با این حال، چندین دهه از پیدایش رشته ای خاص در مطالعات مربوط به ادیان به نام پدیدارشناسی دین می گذرد. با این همه، این رشته در کشور ما ایران، آن چنان که باید و شاید، شناخته شده نیست و آثار پدیدارشناسان مشهور دنیا کمتر به فارسی برگردانده شده و تالیفات در این زمینه نیز اندک است.
کتاب ذات و تجلّی دین به باور بسیاری از دانشمندان حوزۀ مطالعات ادیان، اثری کلاسیک در زمینۀ پدیدارشناسی دین است و مولّف آن، فان در لیو، یک اثر پدیدارشناسانۀ تمام عیار را ارائه کرده است.
رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست این کتاب ارزشمند به همراه مقدّمه ای تحلیلی که درآن، پدیدارشناسی دین، مولّفه ها و نقدهای آن به صورت مختصر، معرفی و در ادامه ضمن معرّفی فان در لیو و آثار اش، دیدگاه های وی در حوزۀ پدیدارشناسی دین ارائه و جایگاه برجستۀ کتاب ذات و تجلّی دین در این حوزه به تصویر کشیده شده است. بخش پایانی مقدّمه نیز ترجمۀ مقدّمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید این کتاب است.
مقدّمه
بخش اول: پدیدارشناسی دین
بخش دوم: گراردوس فان در لیو

این مطلب را هم بخوانید :  تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.