فایل دانشگاهی – ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه …

بخش سوم: مقدّمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین
بخش اول: پدیدارشناسی دین
الف. پدیدارشناسی
واژه پدیدارشناسى را نخستین بار در سال ۱۷۶۴م یوهان هاینریش لمبرت[۱] به‏کار برد. به‏نظر لمبرت، پدیدارشناسى عبارت است از تحلیل پدیدارها، و با تحلیل پدیدارها مى‏توان به تشخیص دقیق حقیقت یا خطا راه یافت؛ این روش در سنّت فلسفه آلمانى از طریق کانت و به ویژه هگل و ایده‏آلیسم آلمانى مورد استفاده قرار گرفت. در ۱۷۹۸ جان رابینسون[۲] این واژه را در دائره‏المعارف بریتانیکا به‏کار برد و آن‏را روش فلسفه دانست و بر این اساس، فلسفه را علم «مطالعه پدیدارهاى عالم» خواند. پدیدارشناسى از این نگاه روش کشف قوانینِ کلّى حاکم بر قواى جواهر طبیعى است. با این همه، آن‏چه را امروزه پدیدارشناسى مى‏نامیم و از آن همچون روش یا مکتب در تفکّر معاصر غربى یاد مى‏کنیم، دستاورد ادموند هوسرل[۳] است.[۴]
طرح پدیدارشناسى براى هوسرل، در اصل کوششى براى رهایى از بحران فلسفۀ جدید در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. مسأله اصلىِ فلسفه جدید آگاهى، و آرمان آن، علمى سخن گفتن است. تعبیرى که هوسرل در پدیدارشناسى خود به‏کار برده، «به سوی خود پدیدار»[۵] است؛ بازگشت به داده‏هایى که در تجربه یا آگاهى به ما داده شده‏اند، و نه تجربه خارجى از عالم بلکه همین پدیدارهاى آگاهى. ویژگى اصلى آگاهى «نسبت» است. آگاهى همواره آگاهى از چیزى است و این نسبت ماهیت التفاتى آگاهى را نشان مى‏دهد. التفاتى بودن آگاهی بیانگر نوعى بازتاب و رؤیت درونى در آگاهى است که بنا بر آن، ما نه به خود موضوع، بلکه به تجربۀ آن دست مى‏یابیم. موضوعات در این تجربه همچون داده پدیدار مى‏شوند.[۶]
هوسرل در پدیدارشناسی خود درصدد آن برمی آید تا اساس و پایۀ استواری برای همه دانشها خصوصا فلسفه فراهم آورد. مراد او از پدیدارشناسی فلسفه ای بود که همچون علم بر اصولی کاملا متقین استوار باشد. اما چنین فلسفه ای هنوز صورت حصول پیدا نکرده و حوزه فلسفه صرفا محل تفرقه آراء و تفاوت نظریات بود و بالنتیجه نمی توانست مبنای استواری برای علوم مختلف فراهم آورد. پس همه این فلسفه ها را می بایست به کناری نهاد و فقط به عین اشیاء توجه کرد و این است مراد هوسرل از تأویلی که در حوزه فلسفه می بایست صورت پذیرد. در این تأویل با کنار نهادن همه نظام های فلسفی و با روی آوردن به عین اشیاء می بایست در صدد دستیابی به معرفتی برآمد که در آن حجّیت و سندیت هیچ اندیشه فلسفی از پیش پذیرفته نشده و نسبت به هیچ چیز از پیش داوری نمی شود بلکه صرفا حکم عقل در تشخیص حقیقت معتبر گرفته می شود. در نیل به این معرفت از هر گونه سبق ذهن و باصطلاح پیش داوری در تفکر پرهیز می شود و صرفا بر آنچه که کاملا یقینی و از هر حیث تردیدناپذیر است، توجه می شود.[۷]
ب. تاریخچۀ پدیدارشناسی دین
دکتر محمود خاتمی در کتاب پدیدارشناسی دین، دربارۀ پیشینۀ این تعبیر می نویسد:
” در نیمه دوم قرن نوزدهم همراه با رشد و توسعه مطالعات تطبیقى ادیان که همچون یک علمِ میان‏رشته‏اى از علوم و معارف گوناگون نظیر زبان‏شناسى، باستان‏شناسى، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى، تاریخ ادیان و فلسفه دین بهره مى‏برد، روش نوى براى بررسى پدیدارهاى دینى و دستیابى به مشترکات (و احیانا وحدت) ادیان ظهور کرد که آن‏را «پدیدارشناسى دین» خواندند. تعبیر پدیدارشناسى دین، نخست به‏وسیله شنتپى دولاسوسایه[۸] در کتاب درسنامه تاریخ ادیان[۹] (۱۸۸۶) به‏کار رفت. در این کتاب، هدف، درک ذات و وحدت صورت‏هاى متکثّر ادیان بود؛ از این رو وى کوشید تا پدیدارشناسى دینى را در ادیان گوناگون با یکدیگر مطابقت دهد تا سرانجام، وحدت ذاتى نهفته در پس این پدیدارها برملا شود:
در وهله اوّل، پدیدارشناسى دین در ابتدایى‏ترین صورت خود، رقیب تاریخ دین است؛ یعنى روشى براى تطبیق فرهنگى عناصرِ سازنده اعتقادات و افعال دینى است.[۱۰]
به‏نظر سوساى، روش وصف منظّم پدیدارهاى دینى به‏منظور دستیابى به ماهیّت و ذات وحدانى نهفته در آن‏ها، دستور کار پدیدارشناسى دین شد.”[۱۱]
پدیدارشناسی شنتپیه، ویژگی های قابل مشاهدۀ دین را فهرست کرد درست مانند یک جانورشناس که حیوانات را طبقه بندی می کند یا یک حشره که حشرات را طبقه بندی می کند. شنتپی‌دولاسوسایه هیچ کجا نگفته و قصد هم نداشته تا بگوید که در حال ایجاد یک روش علمی جدید است. همه کاری که او انجام می‌دهد این است که دسته‌های پدیدار دینی را یکجا جمع می‌کند. ظاهراً پدیدار‌‌شناسی دین در شکل اولیه‌اش جز به معنی یک رونوشت روشمند برای تاریخ دین نبوده است. یعنی یک روش مقدماتی مقایسه میان فرهنگی مؤلفه‌های پدیدآورنده باورها و اعمال دینی.[۱۲] اریک شارپ پدیدارشناسی شنتپی‌دولاسوسایه را پدیدارشناسی توصیفی می‌نامد و آن را از روش‌های دیگری که باز از همین اصطلاح استفاده می‌کنند متمایز می‌کند. شنتپی‌دولاسوسایه درصدد بود بخشی کامل از کتاب خود را در چاپ دوم به پدیدار‌‌شناسی دین اختصاص دهد؛ همان بخشی که متأسفانه هیچگاه تألیف نشد. از پاره‌ای توجیهات او، اریک شارپ حدس می‌زند که شنتپی‌دولاسوسایه در درجه نخست یک متأله بود نه یک فیلسوف. روش او هم عمدتاً روش مبتنی بر توصیف روشمند و نظام‌مند است.[۱۳]
با این حال، به باور بعضی از محققان، مبانی استفاده از پدیدارشناسی در بحث های دینی ریشه در کتاب گفتارهایی در باب دین[۱۴] (۱۷۹۹م) اثر اشلایر ماخر دارد که در آن وی به خردگرایی فراگیر در تحقیقات دینی عصر خود واکنش نشان داد اما پدیدارشناسی دین به عنوان یک رشته، تا اواخر دهۀ ۱۸۸۰م، بسط پیدا نکرد. در این زمان بود که شنتپیه دولاسوسایه (که گاهی او را پایه گذار پدیدارشناسی دین می دانند) در کتاب درسنامۀ تاریخ ادیان (۱۸۸۷م)، پیشنهاد کرد که وضعیت مطالعۀ تاریخی سنت های دینی نیازمند پیشرفت به سمت مطالعۀ پدیدارشناختی ماهیت درونی تجربۀ دینی است. کار فان در لیو[۱۵] به خصوص کتاب ذات و تجلی دین (۱۹۳۸م)، نقشی اساسی در تثبیت پدیدارشناسی دین به عنوان یک رشتۀ رسمی پذیرفته شده ایفا کرد. علاوه بر فان در لیو و یواخیم واخ[۱۶]، دیگر دانشمندان مشهور در پدیدارشناسی دین عبارتند از رافائل پتازونی[۱۷]، ویلیام برد کریستنسن[۱۸]، ردولف اوتو[۱۹]، فردریش هایلر[۲۰]، ناتان سدربلوم[۲۱]، ژوکو بلیکر[۲۲] و میرچا الیاده[۲۳].[۲۴]
ج. تعریف پدیدارشناسی دین
پدیدارشناسی دین به عنوان یک رشته را غالبا رشته ای تخصصی در چارچوب پارامترهای گستردۀ مطالعات دینی تطبیقی یا تاریخی می دانند. این واژه صرفا در قرن بیستم بود که در بحث های علمی ناظر به دین در سطح گسترده ای به کار رفت. بنابراین، پدیدارشناسی دین در مقام یک رشتۀ علمی رشته ای جدید است و حتی عالمان دین همگی اصطلاح پدیدارشناسی را به یک معنا به کار نمی برند. از نگاه بعضی، پدیدارشناسی دین، به رهیافتی در پدیده های دینی یا مطالعۀ این پدیده ها در گسترده ترین معنا اشاره می کند. از نظر دیگران، این تعبیر به مطالعۀ میان فرهنگی تجلیات دینی و طبقه بندی آن ها اشاره دارد. از نگاه گروهی دیگر، پدیدارشناسی دین بیان کنندۀ نوعی تعهد به روش تخصصی تحقیق دربارۀ نمودهای دینی است. هرچند ارائۀ تعریفی که همگان بر آن توافق داشته باشند ممکن نیست،عموما پدیدارشناسان از تمام انواعشان (فلسفی ، روان شناختی، جامعه شناختی، لغت شناختی و مانند آن) به آگاهی مومنان نسبت به تجلیات زندگی و اینکه این تجلیات چگونه بیان کنندۀ آن آگاهی هستند و بهترین شیوۀ فهم این نمودها چیست می پردازند.[۲۵] بعضی از پدیدارشناسان فلسفی (مانند مکس شلر، اوتو گراندلر[۲۶]، یواخیم واخ، گراردوس فان در لیو) خود را وقف مطالعۀ دین کرده اند. این معنا نیز معنای دیگری است که ممکن است “پدیدارشناسی دین” در آن به کار رود.[۲۷]
کریستنسن پدیدارشناسى دین را بحث منظّم (سیستماتیک) درباره تاریخ دین دانسته است؛ یعنى وظیفه آن طبقه‏بندى و دسته‏بندى کردن داده‏هاى متعدّد و به‏طور گسترده دور از هم است به شیوه‏اى که بتوان چشم‏اندازى کلّى درباره محتواى دینى آن‏ها و ارزش‏هاى دینى‏اى که دربر دارند به‏دست آورد.[۲۸] به‏نظر او، این چشم‏انداز کلّى، همان چشم‏اندازِ تاریخ ادیان نیست؛ بلکه با آن متفاوت است؛ چراکه «تاریخ ادیان فقط به ملاحظه جزئیات مى‏انجامد؛[۲۹] حال آن که دین، چشم‏انداز مطلوب کلّى است و این چشم‏انداز کلّى را پدیدارشناسى دین مى‏کوشد تا فراهم آورد».[۳۰] به‏نظر او، پدیدارشناسى دین یک علم نظام‏مند (سیستماتیک) است.[۳۱]
فان درلیو نیز پدیدارشناسى دین را بحث منظّم درباره آن‏چه پدیدار دین نامیده مى‏شود تلقّى مى‏کند.[۳۲] به‏نظر او، هرچند پدیدارشناسى دین با علم دین، تاریخ دین و الاهیّات در ارتباط است، امّا از آن‏ها جدا است؛ از این رو پدیدارشناسى دین در نظر فان درلیو همچون یک نظرّیه روش به‏کار مى‏رود. شرح گسترده و منحصر به فردى که فان درلیو از پدیدارشناسى دین همچون یک روش نظرى ارائه داده است، نقطه عطف در تاریخ پدیدارشناسى دین به شمار مى‏رود.[۳۳] کریستنسن بر آن بود که پدیدارشناسى دین یک روش علمىِ مستقل است که البّته از حوزه‏هاى معرفتى دیگر نیز بهره‏مند مى‏شود. او به ویژه پدیدارشناسى دین را با دو حوزه تخصّصى مرتبط مى‏داند: از یک سو با تاریخ دین، و از سوى دیگر با فلسفه دین. به‏نظر کریستنسن پدیدارشناسى دین و تاریخ دین لازم و ملزوم یکدیگرند؛[۳۴] امّا پدیدارشناسى دین از تاریخ دین فراتر مى‏رود؛ زیرا تاریخ ادیان در پى کشف ذات نهفته درپس پدیدارهاى دینى برنمى‏آید. این تحقیق فلسفى است که به ذات و ذاتى مى‏پردازد.[۳۵]
د. جایگاه و نقش هوسرل و پدیدارشناسی فلسفی در پدیدارشناسی دین
با ظهور هوسرل پدیدارشناسى همچون یک روش عام براى تأسیس علم کلّى عرضه شد. هوسرل گرچه خود روش پدیدارشناسى را در حوزه دین به‏کار نبرده، به لحاظ نظرى، ابزار فلسفى توانمندى را در اختیار معرفت‏شناسان دین و دین‏پژوهان قرار داده است. نتیجه حاصل از کاربرد روش پدیدارشناسى هوسرلى در حوزه دین و دین‏پژوهى، عبارت بود از یک نظریه روش که به لحاظ ابتکارى بودن و قابلیت استفاده از ابزارها و روش‏هاى جزئى‏تر مى‏توانست علم دین و دین‏پژوهى را به‏کار آید. پدیدارشناسى دین از این حیث نظرّیه روش، و فلسفى است و مى‏توان درباره آن به طور مستقل به بحث پرداخت؛ امّا هنگام کاربرد آن در حوزه تاریخ ادیان، بدیهى است که به ابزارها و روش‏هاى جزئى و حوزه‏هاى معرفتى دیگر (نظیر جامعه‏شناسى، زبان‏شناسى و غیر آن) نیاز مى‏افتد.[۳۶]
به باور بعضی دیگر از محققان، تأثیر هوسرل و مکتب پدیدار‌‌شناسی فلسفی او هرچند رواج یافت، در فرایند پدیدار‌‌شناسی دین سوای رویکرد کلی‌اش، این تأثیر چندان قابل ملاحظه نبود. معدود مورخان ادیان در صدد بودند و یا اینکه می‌توانستند در پس کرانه‌های نامعلوم تفکرات‌شان از پدیدار‌شناسان فلسفی پیروی کنند. در این میان فان درلیو تا حدودی یک استثنا بود، هرچند حتی در این مورد هم به سختی می‌توان از میزان تأثیر هوسرل بر او اطمینان خاطر پیدا کرد. با این همه هوسرل، برای پدیدار‌شناسان بعدی دین، دو مفهوم مهم بر جای گذاشت: تعلیق[۳۷] و شهود ذات[۳۸] [۳۹] که در ادامه توضیح آن ها خواهد آمد.
پدیدارشناسی فلسفی، ویژگی های مهمی دارد که برای پدیدارشناسی دین حایز اهمیتند. شعار این رشته یعنی “Ze den Sachen!” (“به خود اشیا! یا “به خود داده ها!”) مبنای تحقیقات پدیدارشناختی در تمام رشته های تحقیقی است. این عبارت دربردارندۀ هم ترغیب است و هم محتوا. ترغیب نسبت به دست به کار شدن است و محتوای تحقیق ما عبارت است از اشیا آن گونه که در تجربۀ مستقیم و بلاواسطۀ ما آشکار می شوند.
ویژگی اساسی دیگری که هوسرل آن را بسط داد این است که تمام آگاهی ها عبارت است از آگاهی از چیزی یا دربارۀ آن؛ آگاهی همواره متوجه موضوع آن است. این ویژگی آگاهی را “حیث التفاتی”[۴۰] می خوانند. تا آن جا که به فهم ما از آگاهی مربوط می شود، اهمیتی ندارد که آیا “موضوع” اندیشۀ ما حقیقی است یا نه و از این روست که ما در مطالعۀ پدیده ها، مسایل مربوط به حقیقت غایی را در پرانتز می گذاریم یا به حال تعلیق در می آوریم. پدیدارشناسان نیز با تعبیر اپوخه[۴۱] (مشتق از فعل یونانی epecho به معنای “عقب ایستادن”) یا تحویل[۴۲]، به این تعلیق داوری اشاره می کنند اما نباید این را با تحویل گرایی خلط کرد.
آخرین ویژگی فلسفۀ پدیدارشناختی عبارت است از اتکا بر احساس ذات کلی یا “چیستی” اشیا که شهود ذات[۴۳] یا تحویل ذات[۴۴] خوانده می شود. پدیدارشناسان دین، از تمام این ویژگی های فلسفی استفاده نمی کنند اما تقریبا همۀ آن ها

این مطلب را هم بخوانید :  تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع ...

  1. از رهیافت های توصیفی استفاده می کنند
  2. با تحویل گرایی و فروکاهش مخالفند
  3. مسایل مربوط به صدق و حقیقت را در پرانتز می گذارند و

در جستجوی بینش شهودی نسبت به ذات پدیده ها هستند.[۴۵]
با این حال، به باور بعضی، میان محققان بر سر اینکه دو اصطلاح پدیدارشناسی فلسفی و پدیدارشناسی دین که هر دو در اصطلاح پدیدارشناسی با هم مشترکاند، اختلاف نظر وجود دارد که ایا این اشتراک صرفاً یک پیشامد زبانی است یا اشاره به چیزی بیش از آن دارد؟ اگر جواب مثبت است باید حد و اندازه این فزونی را مشخص کرد. اینکه میان این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد نزد برخی محققان به این معنی نیست که آنها به کلی مستقل و بیارتباط با یکدیگر هستند چرا که پدیدارشناسی دین اساساً به پدیدارشناسی فلسفی متکی و وابسته است؛ اما بدیهی و آشکار است که این وابستگی به رغم اینکه یک طرفه است مستلزم تبعیت و سرسپردگی محض نیست. علاوه بر این، میزان و ماهیت این وابستگی به لحاظ زمانی و منطقی محل بحث و گفتگوست؛ به عبارت دیگر میزان و ماهیت این وابستگی، تاریخی و فلسفی است. پدیدارشناسی فلسفی و پدیدارشناسی دین به زعم آرویند شارما[۴۶] دست در دست هم دارند.[۴۷]
از طرف دیگر برخی محققان معتقدند که میان پدیدار‌‌شناسی فلسفی و پدیدارشناسی دین هیچ ارتباطی جز در اسم و عنوان وجود ندارد. هانس پنر[۴۸] مطرح‌ترین طرفدار نظریه فوق است. او ضمن مقایسه هوسرل به عنوان نماینده پدیدار‌‌شناسی فلسفی و فان درلیو در حوزه پدیدار‌‌شناسی دین، این مسأله را به خوبی تبیین کرده است. او معتقد بود اصطلاح تعلیق که در آثار فان درلیو یافت می‌شود به همان معنی اصیل آن در اصطلاح فلسفی آلمانی نیست.[۴۹] پنر بر آن بود که تاریخ و پدیدار‌‌شناسی دین را تا حدودی می‌توانیم به عنوان الهیات مسیحی که با قصد و منظوری غیر از آن انجام گرفته، توصیف کنیم. تفاوت میان پدیدار‌‌شناسی فلسفی و پدیدار‌‌شناسی دین بسیار بنیادین و مهم است که فقط در کلام و لفظ خلاصه نمی‌شود. پدیدار‌‌شناسی فلسفی و پدیدار‌‌شناسی دین را باید به مثابه دو حوزه گفتمانی جدا از هم مورد بررسی قرار داد.[۵۰]بررسی آثار پدیدارشناسانه دهه ۳۰ و بعد از آن در حوزه علم دین، نشانههای چندانی از تأثیرات پدیدارشناسی فلسفی هوسرل را نشان نمیدهد. البته تأثیرات فلسفه هوسرل در رویکردهای عام و کلی دیده میشود و محققان حوزه مطالعات ادیان هم با خطوط کلی و مفاهیم اصلی تفکر هوسرل بیگانه نبودهاند. به عنوان مثال فان در لیو هر چند به صورت مستقیم از هوسرل مطلبی نقل نمیکند اما کاملاً آشکار است که او اندیشههای اساسی این فیلسوف برجسته حوزه پدیدار شناسی فلسفی را میشناخته است.[۵۱]
ژوکوبلیکر، بر خلاف هانس پنر، فان درلیو را عمیقاً متأثر از پدیدار‌‌شناسی فلسفی می‌داند. او به این اتهام توجه دارد که پدیدار‌شناسان دین از اصول پدیدار‌‌شناسی فلسفی مثل تعلیق و شهود ذات به شیوه‌ای نادرست و غیر موجه استفاده می‌کنند. او بر این نکته پافشاری می‌کند که پدیدار‌‌شناسی دین، اصول پدیدار‌‌شناسی فلسفی نظیر تعلیق و شهود ذات را در معنایی تمثیلی و نمادین مورد استفاده قرار می‌دهد[۵۲].
به گفتۀ شارما، میان پدیدارشناسی فلسفی و پدیدارشناسی دین پیوندهای روش شناختی و تاریخی محکمی وجود دارد اما با وجود شباهتهای ظاهری میان آنها، به نظر نمیرسد که از یک خانواده باشند. پدیدارشناسی دین سرشتی مقایسهای دارد و خاستگاه آن هم مطالعات تطبیقی ادیان بوده است در حالی که این مطلب در مورد پدیدارشناسی فلسفی صادق نیست. پدیدارشناسی فلسفی با جهان به مثابه «دیگری» روبرو میشود اما پدیدارشناسی دین با «دیگری» به مثابه جهان خودش مواجهه دارد. پدیدارشناسی دین میکوشد تا نه فقط جهان را آنگونه که برای ما آشکار شده بفهمد بلکه خواهان فهم زیست جهان مؤمنان دیگر سنتهای دینی، درست آن گونه که بر خودشان آشکار شده میباشد. پدیدارشناسی فلسفی بر تنوعات و دگرگونیهای ذهنی اما پدیدارشناسی دین بر دادههای عینی مبتنی است تا از رهگذر آن بتواند در هسته ثابت پدیدارها راه یابد.[۵۳]
ه. مؤلفه‌های مهم پدیدار‌شناسی دین
پدیدارشناسی دین، مشخصات متعددی دارد. اولا توصیفی محور است. پدیدارشناسان به دنبال داوری های ارزش گذارانه نیستند؛ داوری هایی که قلمروی فلسفۀ دین قلمداد می شوند بلکه آن ها به دنبال توصیفات و تفسیرهای صحیح و مناسب از پدیده های دینیند. این پدیده ها شامل شعایر، نمادها، دعاها و نمازها، مراسم ها، الهیات (مکتوب یا شفاهی)، اشخاص مقدس، هنر، اعتقادات، و دیگر اعمال دینی جه جمعی باشند یا فردی، عمومی باشند یا خصوصی می شوند. در وضع ایده آل، رهیافت پدیدارشناختی، رهیافتی ثمربخش تر است که در آن، هدف محقق، این است که اجازه دهد پدیده های مورد بررسی به تعبیری خودشان حرف خود را بزنند و موضوعات دارای اعتبار برونی، موقتا به حال تعلیق در می آیند. یکی از اهداف پدیدارشناسان، حفظ نگرش توصیفی در جمع آوری، غربال گری، مقایسه و تجزیه و تحلیل داده های مطالعاتشان است. مهم تر از همه این است که در رهیافت پدیدارشناسانه فرد تلاش می کند که پدیده های مورد ملاحظه را به دقیق ترین شیوۀ ممکن توصیف کند که البته این پدیده ها علاوه بر حوادثی که اتفاق می افتند شامل انگیزه هایی که ورای این حوادث وجود دارند نیز می شود. مشکل تبیین (آن چنان که غالبا در علوم تجربی وجود دارد) این است که در فرایند تبیین (و سپس پیش بینی) ممکن است خود حوادث حقیقی از بین بروند. رهیافت پدیدارشناسی متوجه حل این مشکل نیست بلکه متوجه توصیف همدلانه است. بنابراین، این رهیافت خود حوادث را به عنوان محور حفظ می کند. افزون بر این، روش پدیدارشناختی در جستجوی توصیف پدیده ها از چشم اندازی خاص است که در حلقه های انسان شناسی به توصیف درونی (یا درون نگر) معروف است. چنانکه اسمارت خاطر نشان ساخته در گذشتن از مرزهای دینی ما همزمان غالبا در حال عبور از مرزهای فرهنگی نیز هستیم و بر این اساس یک رهیافت میان فرهنگی صحیح برای روش پدیدارشناختی مناسب ذاتا ضروری است.[۵۴]
مطالعۀ پدیدارشناسانۀ دین، تطبیقی است اما نه صرفا در معنایی محدود. به دلیل تاکید پدیدارشناسی بر داده ها، هر چه داده های بیشتری وارد شود مطالعه اهمیت و ارزش بالقوۀ بیشتری خواهد داشت. شاید با استفاده از روش های تطبیقی بتوان به بهترین نحو معنا را در داده ها یافت اما پدیدارشناس به دنبال فهرست یا توصیف کردن کارهای مشابه در میان سنت های دینی مختلف به منظور ارزیابی آن ها از بهترین تا بدترین نیست. پدیدارشناسان پس از جدا کردن خود از رهیافت تکاملی به بسط دینی در اوایل قرن بیستم و پس از در پرانتز گذاشتن مسایل مربوط به حقیقت و صدق، دوست ندارند به شکلی از مقایسه بازگردند؛ مقایسه ای که ممکن است مستلزم برتری یا مادونی یک گونه از تجربه در درون یک سنت دینی در مقابل عملی مشابه در دینی دیگر باشد. از آن جا که بهترین حالت کارا بودن رویکرد تطبیقی زمانی است که گونه ها و مقادیر مهمی از داده ها را تحت کنترل در می آورد، مطالعۀ پدیدارشناسانۀ دین نیز در رهیافت خود نظام ند است. بهترین حالت فهمیدن تک تک پدیده ها، فهم آن ها به صورت امور وابسته به یک نظام پیچیده از تجربه ها (که همگی به هم وابسته اند) می باشد نه به صورت تصاویر جدا از هم افتاده. بنابراین شاخصۀ روش شناسی پدیدارشناسانه عبارت است از نوعی رهیافت به دین به عنوان یک نظام.[۵۵]
پدیدارشناسی دین به تبعیت از پدیدارشناسی فلسفی، از تحویل گرایی اجتناب می ورزد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نقد نگرش های تحویل گرا در مطالعۀ دین،حجم زیادی از آثار پدیدارشناسانه را اشغال کرده است. از نگاه پدیدارشناس، تلاش برای تحویل پدیده های دینی به تعابیر صرفا جامعه شناختی، روان شناختی، انسان شناختی، اقتصادی یا محیطی، اشتباهی بنیادین است. این گونه تحویل ها، پیچیدگی تجربۀ بشری را نادیده می گیرد و ارزش های اجتماعی را بر موضوعات ما فوق تجربه تحمیل می کند و حیث التفاتی بی نظیر شریک دینی را مورد غفلت قرار می دهد.[۵۶]
۱/ه. پنج مشخصه پدیدارشناسی دین از نگاه الن‌داگلاس
به‌زعم الن داگلاس، پنج مشخصه پدیدارشناسی فلسفی که با پدیدارشناسی دین هم ارتباط خاص دارد عبارت‌اند از:

این مطلب را هم بخوانید :  پژوهش دانشگاهی - ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو به همراه ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.