تسهیل تجارت:”پایان نامه درمورد تسهیل تجارت قانونی”

دانلود پایان نامه

روابط تجاری بین المللی شامل توسعه روابط تجاری دوستانه با دیگر کشورها برای حفظ منافع تجاری کشور و جهت حصول اطمینان از دسترسی به بازار برای ارائه محصولات و خدماتش می شود. روابط تجاری بین المللی همچنین شامل موضوعاتی درباره چگونگی واکنش به موانع موجود بر سر راه محصولات بوسیله کشورهای وارد کننده است. روابط تجاری معمولا در سطح برقرار می شوند که عبارت اند از:

  • دوجانبه: روابط تجاری کشور با کشور
  • منطقه ای: یعنی توافقات تجاری منطقه ای، به عنوان نمونه، منطقه آزاد تجاری (ASEAN)
  • چند جانبه: یعنی، سازمان تجارت جهانی (WTO)

ترویج تجارت شامل برنامه ها و فعالیت هایی با هدف ترویج و توسعه تجارت با دیگر کشورها است. ترویج تجارت شامل شاخص هایی است که به افزایش و رشد مشارکت کشور، یا شرکت در نمایشگاه های تجاری، ماموریت های تجاری و عملیات سخت تبلیغاتی، همانند فراهم آوردن اطلاعات و توصیه ها درباره دورنمای خارجی بازار، تماس ها و دسترسی کمک می کند. بخصوص، ترویج تجارت شامل این موضوع است که چگونه یک کشور به صادر کنندگانش برای ورود به داخل و گسترش در بازارهای خارجی کمک می کند و چگونه محصولاتش را رقابتی می کند.

توسعه زیرساخت برای ممکن ساختن معامله حجم تجاری بیشتر و افزایش تنوع کالاها و خدمات تجارت شده امری ضروری است. توسعه زیرساخت شامل فراهم آوردن خدمات شهری پایه ای نظیر آب و برق است ولی همچنین توسعه زیرساخت انبار کردن، حمل و نقل، ترابری و فناوری اطلاعات و برپایی ارگانها و سیستم های اداری مرتبط را در بر می گیرد.

تسهیل تجارت نیز در کل استراتژی توسعه تجارت، از طریق حداکثر استفاده از زیر ساخت تجاری و تکمیل تلاش های ترویج تجارت از طریق بهسازی چهره کشور به عنوان یک مرکز تجاری کارا و موثر است. تسهیل تجارت همچنین توسعه و مدیریت روابط تجاری را از طریق واضح کردن بیشتر رویه ها و مقررات تجاری و هماهنگی با کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی تسهیل می کند. در واقع، تسهیل تجارت از طریق زیر اثر زیادی روی سه قسمت دیگر استراتژی توسعه تجارت دارد:

  • بهینه سازی استفاده از زیرساخت تجارت
  • تکمیل ترویج تجارت
  • توسعه و مدیریت روابط تجاری

در ادامه به بسط وسیع تر مفهوم تسهیل تجارت خواهیم پرداخت.

 

2-2-3 تسهیل تجارت

تسهیل تجاري براي اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاري از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاري بوده است. از آنجا که برداشت هاي مختلفی از واژة تسهیل تجاري وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معناي برقراري شفافیت، استانداردسازي، برقراري هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه اي، تقویت فضاي قانونی و حرکت به طرف حرفه اي سازي نهادهاي تجاري است (مراد حاصل، 1387: 45).

از سوي دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوي نهادهاي ذي ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردي دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه[1] و سازمان تجارت جهانی[2] منظور از تسهیل تجاري: آسان سازي و یکسان سازي رویه هاي تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوري، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهاي تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردي دارد که معمولاً نهادهاي مذکور نیز در توصیه هاي خود به کشورها، تسهیل تجاري را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، 1387: 49). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، 1390: 36). بعلاوه در این باره می توان  به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه[3] نیز اشاره کرد، که 6 محور کلیدي را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاري عنوان نموده است و عبارتند از :

مستندسازي و فرآیندسازي مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهاي گمرکی، قانونمندي(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه هاي تجاري و گمرکی، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهاي تأمین مالی تجاري. ماهیت محورهاي فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO  ماهیتی اجرایی و عملکردي دارد (مراد حاصل، 1387).

[1]  Organization of Economic Cooperation Developmant (OECD)

[2]  World Trade Organization (WTO)

[3]   Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

دانلود پایان نامه