تعاریف تعهد سازمانی:/پایان نامه در مورد فرهنگ و تعهد سازماني

دانلود پایان نامه

تعهد سازمانی

سازمان ها نیازمند کارکنان متعهد هستند تا با رقابت اقتصادی جهانی مواجه شوند. در حقیقت، برخی محققان پی برده اند که تعهد سازمانی، تابعی از چندین متغیر مثل رضایت شغلی، انگیزش، تصمیم گیری، حمایت سازمانی، پاداش و ارتباطات و سبک های رهبری است.

مفهوم”سازمانی” بطور گسترده ای در مدیریت و ادبیات موضوع رفتار سازمانی به شیوه ای که یکی از عوامل کلیدی در رابطه با افراد و سازمان است، بکار رفته است. پس، تعهد سازمانی، مفهومی است که اغلب برای توضیح رابطه یا وفاداری کارکنان به سازمان بکار می رود و افراد و سازمان را به هم مرتبط می سازد (Adeoye & Torubelli,2011).

بالفور و وشلر(1996) تعهد سازمانی را تحت عنوان باور کارکنان به ارزش های سازمان و تمایل آن ها در سازمان تعریف می کنند (صادقیان و همکاران، 2011).  شول (1981) بیان می کند کارکنانی با تعهد سازمانی بیشتر، بیشتر در جهت اهداف سازمان و احساس بیگانگی با این اهداف تلاش می کنند. در حقیقت، کارکنانی با تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر، توجه بیشتری به مقررات در کارشان داشته، بیشتر در سازمان مانده و بیشتر کار می کنند (همان).

بر اساس نظر تِلا و سایرین(2007)، تعهد سازمانی، قوی ترین انگیزاننده ای است که به میزان زیادی بر افراد اثر می گذاردتا کارشان را بخوبی انجام دهند، کارایی او را افزایش داده و مهارتش را بهبود می دهد. تعهد سازمانی برای سازمان ها حائز اهمیت است زیرا پیش بینی کننده ی خوبی از اهداف و آمال سازمان، بهره وری، نرخ غیبت از کار و جابه جایی نیروی کار است (Bushra,2011).

برای درک بهتر مفهوم تعهد سازمانی در ذیل تعارفی که صاحب نظران مختلف ارائه داده اند گردآوری گردیده است.

2-2-4 تعاریف تعهد سازمانی

فانگ( 2001) بیان می کند تعهد سازمانی حالتی است که یک کارمند به سازمان متبوعش، احساس وفاداری کرده، اهداف و ارزش های سازمان را پذیرفته و آن ها را برای خود، درونی ساخته و خود را در سازمان، شریک می داند (Sulu et al,2010).

مودی و همکاران(1979) در تعریف تعهد بیان می کنند که : تعهد عبارت است از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمانش احساس می کند (بهاری فر و همکاران،1390).

لوتانز(2007،ص 147)، تعهد سازمانی را اینگونه تعریف نمود : نگرشی که منعکس کننده ی وفاداری کارکنان به سازمان است و فرایندی پیوسته است که از طریق آن، مشارکت کنندگان سازمانی، توجه و نگرانی خود را برای سازمان و موفقیت و بهبود پیوسته آن، ابراز می کنند (Bushra,2011).

پورتر و همكاران (1974) تعهد سازمانی را  به عنوان نیرویی است که باعث می شود ، افراد و هویت فردی آن ها به سازمان پیوند بخورد تعریف کرده اند (نادی و مشفقی، 1388).

آلن و میر(1995) تعهد سازمانی را به طور کلی نوعی اتصال عاطفی یا احساسی به سازمان تعریف می کنند (Adeoye & Torubelli,2011).

تعریف پورتر و سایرین(1974،ص 604) از تعهد به این شکل است: ” میزان شناخت کارکنان از یک سازمان خاص و میزان مشارکت آن ها در آن سازمان” (Rowden,2000).

تعهد نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان ، شغل یا گروه است که در قضاوت‌ها ، عملکردها و وفاداری فرد نسبت به سازمان ، تاثیر گذارمی باشد (نادي ومشفقي، 1388).

کانتر تعهد سازمانی را به عنوان تمایل کارکنان به اختصاص انرژی و وفاداری به یک سازمان می‌بیند (Kanchana & Panchanatham,2011).

تعهد سازمانی نوعی وابستگی و انضمام به سازمان است که به صورت پذیرش ارزش های سازمان و تمایل به باقی ماندن در سازمان تظاهر می کند(سامرز به نقل از مرتضوی و مهربان، 1383).

هِنکین و مارکیوری(2003)،   تعهد سازمانی را به عنوان احساسی در کارکنان که سبب می شود آن ها جزئی از سازمانشان شوند و اهداف، ارزش ها، هنجارها و استانداردهای اخلاقی سازمان را بشناسند، تعریف نموده اند(Bushra,2011).

یوکسل (2000) تعهد سازمانی را به عنوان فرایندی شامل وفاداری کارکنان و تلاش و کوشش به منظور نیل به اهداف و موفقیت سازمان تعریف کرده است (نادی و مشفقی، 1388).

از دیدگاه رابینز(1993) تعهد سازمانی حالتی است که در آن فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن باقی بماند(پارسائیان و اعرابی به نقل از پوریوسف، 1389).

تعهد سازمانی، باوری قوی به اهداف و ارزش های سازمانی و مقبولیت آن ها است. نوعی تمایل به انجام تلاش های قابل توجه به نمایندگی از شرکت و تمایل قوی به ماندن در سازمان است (Adeoye & Torubelli,2011).

بوچانن بر این باور است که تعهد سازمانی میزان تعلق احساسی و عاطفی طرفداران سازمان نسبت به اهداف و ارزش های سازمانی، نسبت به نقش خود در ارتباط با این اهداف و ارزش ها، و نسبت به سازمان به خاطر وجود خود سازمان که تا اندازه ای به علت منفعتی است که سازمان برای آن ها دارد. (امیرکبیری و همکاران، 1385).

بر اساس نظر پورتر و همکاران، تعهد سازمان، شدت نسبی شناخت افراد از یک سازمان خاص و میزان مشارکت آن ها در آن سازمان است.

وجه اشتراک این تعاریف آن است که همگی آن را نوعی پیوستگی و ارتباط با سازمان دانسته اند (مرتضوی و مهربان، 1383). در اصل می توان گفت جنبه ی بین بخشی بین تمام این تعاریف در مورد تعهد سازمانی، رابطه ی وابستگی و رابطه با سازمان است. بطور کلی، تعهد سازمانی می تواند در این سه عامل خلاصه شود :

  1. باور قوی شخص در مورد سازمان و پذیرش اهداف آن.
  2. تلاش زیاد و مشتاقانه به منظور نیل به اهداف سازمان.
  3. تمایل کامل به ماندن در سازمان (et al,1987 Luthans).

به نظر مِیِر  و آلن ( 1997) عوامل بسیاری بر تعهد کارکنان مؤثرند که می توانند شامل تعهد به مدیر، تعهد به شغل، تعهد به حرفه یا تعهد به موفقیت شغلی باشند که در اصل تعهد سازمانی، متمرکز بر تعهد کارکنان به سازمان است (سیدی و طاهری، 2011). در توضیح اهمیت تعهد سازمانی، مِیِر و آلن(1992) به تعریف مارو و مک اِلروی(1993) اشاره کردند مبنی بر اینکه : تعهد سازمانی، توسعه یافته ترین شکل انواع ساختهای تعهد کاری به شیوه ی بالغانه است (همان).

تعهد سازمانی می تواند برای پیش بینی فعالیت ها و رفتار شغلی حرفه ای بکار رود(مِیِر و سایرین،1993)، زیرا تعهد سازمانی منعکس‌کننده‌ی نگرش مثبت کارکنان به سازمان است. این نگرش، به شخص انگیزه می دهد تا بطور مثبتی عمل کرده، در کار، نظم داشته باشد، از مقررات و خط مشی های سازمان اطاعت نموده، رابطه ی خوبی با همکاران داشته و سطح موفقیت خو را بهبود دهد. در این شیوه، دانش و درک تعهد سازمانی می تواند به عنوان مبنایی برای پیش بینی رفتار شغلی فرد، بکار رود (Sahertian & Soetjipto,2011).

سازمان ها نیازمند کارکنان متعهد هستند تا با رقابت اقتصادی جهانی مواجه شوند. در حقیقت، برخی محققان پی برده اند که تعهد سازمانی، تابعی از چندین متغیر مثل رضایت شغلی، انگیزش، تصمیم گیری، حمایت سازمانی، پاداش و ارتباطات و سبک های رهبری است.

مفهوم”سازمانی” بطور گسترده ای در مدیریت و ادبیات موضوع رفتار سازمانی به شیوه ای که یکی از عوامل کلیدی در رابطه با افراد و سازمان است، بکار رفته است. پس، تعهد سازمانی، مفهومی است که اغلب برای توضیح رابطه یا وفاداری کارکنان به سازمان بکار می رود و افراد و سازمان را به هم مرتبط می سازد (Adeoye & Torubelli,2011).

بالفور و وشلر(1996) تعهد سازمانی را تحت عنوان باور کارکنان به ارزش های سازمان و تمایل آن ها در سازمان تعریف می کنند (صادقیان و همکاران، 2011).  شول (1981) بیان می کند کارکنانی با تعهد سازمانی بیشتر، بیشتر در جهت اهداف سازمان و احساس بیگانگی با این اهداف تلاش می کنند. در حقیقت، کارکنانی با تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر، توجه بیشتری به مقررات در کارشان داشته، بیشتر در سازمان مانده و بیشتر کار می کنند (همان).

بر اساس نظر تِلا و سایرین(2007)، تعهد سازمانی، قوی ترین انگیزاننده ای است که به میزان زیادی بر افراد اثر می گذاردتا کارشان را بخوبی انجام دهند، کارایی او را افزایش داده و مهارتش را بهبود می دهد. تعهد سازمانی برای سازمان ها حائز اهمیت است زیرا پیش بینی کننده ی خوبی از اهداف و آمال سازمان، بهره وری، نرخ غیبت از کار و جابه جایی نیروی کار است (Bushra,2011).

برای درک بهتر مفهوم تعهد سازمانی در ذیل تعارفی که صاحب نظران مختلف ارائه داده اند گردآوری گردیده است.

2-2-4 تعاریف تعهد سازمانی

فانگ( 2001) بیان می کند تعهد سازمانی حالتی است که یک کارمند به سازمان متبوعش، احساس وفاداری کرده، اهداف و ارزش های سازمان را پذیرفته و آن ها را برای خود، درونی ساخته و خود را در سازمان، شریک می داند (Sulu et al,2010).

مودی و همکاران(1979) در تعریف تعهد بیان می کنند که : تعهد عبارت است از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمانش احساس می کند (بهاری فر و همکاران،1390).

لوتانز(2007،ص 147)، تعهد سازمانی را اینگونه تعریف نمود : نگرشی که منعکس کننده ی وفاداری کارکنان به سازمان است و فرایندی پیوسته است که از طریق آن، مشارکت کنندگان سازمانی، توجه و نگرانی خود را برای سازمان و موفقیت و بهبود پیوسته آن، ابراز می کنند (Bushra,2011).

پورتر و همكاران (1974) تعهد سازمانی را  به عنوان نیرویی است که باعث می شود ، افراد و هویت فردی آن ها به سازمان پیوند بخورد تعریف کرده اند (نادی و مشفقی، 1388).

آلن و میر(1995) تعهد سازمانی را به طور کلی نوعی اتصال عاطفی یا احساسی به سازمان تعریف می کنند (Adeoye & Torubelli,2011).

تعریف پورتر و سایرین(1974،ص 604) از تعهد به این شکل است: ” میزان شناخت کارکنان از یک سازمان خاص و میزان مشارکت آن ها در آن سازمان” (Rowden,2000).

تعهد نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان ، شغل یا گروه است که در قضاوت‌ها ، عملکردها و وفاداری فرد نسبت به سازمان ، تاثیر گذارمی باشد (نادي ومشفقي، 1388).

کانتر تعهد سازمانی را به عنوان تمایل کارکنان به اختصاص انرژی و وفاداری به یک سازمان می‌بیند (Kanchana & Panchanatham,2011).

تعهد سازمانی نوعی وابستگی و انضمام به سازمان است که به صورت پذیرش ارزش های سازمان و تمایل به باقی ماندن در سازمان تظاهر می کند(سامرز به نقل از مرتضوی و مهربان، 1383).

هِنکین و مارکیوری(2003)،   تعهد سازمانی را به عنوان احساسی در کارکنان که سبب می شود آن ها جزئی از سازمانشان شوند و اهداف، ارزش ها، هنجارها و استانداردهای اخلاقی سازمان را بشناسند، تعریف نموده اند(Bushra,2011).

یوکسل (2000) تعهد سازمانی را به عنوان فرایندی شامل وفاداری کارکنان و تلاش و کوشش به منظور نیل به اهداف و موفقیت سازمان تعریف کرده است (نادی و مشفقی، 1388).

از دیدگاه رابینز(1993) تعهد سازمانی حالتی است که در آن فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن باقی بماند(پارسائیان و اعرابی به نقل از پوریوسف، 1389).

تعهد سازمانی، باوری قوی به اهداف و ارزش های سازمانی و مقبولیت آن ها است. نوعی تمایل به انجام تلاش های قابل توجه به نمایندگی از شرکت و تمایل قوی به ماندن در سازمان است (Adeoye & Torubelli,2011).

بوچانن بر این باور است که تعهد سازمانی میزان تعلق احساسی و عاطفی طرفداران سازمان نسبت به اهداف و ارزش های سازمانی، نسبت به نقش خود در ارتباط با این اهداف و ارزش ها، و نسبت به سازمان به خاطر وجود خود سازمان که تا اندازه ای به علت منفعتی است که سازمان برای آن ها دارد. (امیرکبیری و همکاران، 1385).

بر اساس نظر پورتر و همکاران، تعهد سازمان، شدت نسبی شناخت افراد از یک سازمان خاص و میزان مشارکت آن ها در آن سازمان است.

وجه اشتراک این تعاریف آن است که همگی آن را نوعی پیوستگی و ارتباط با سازمان دانسته اند (مرتضوی و مهربان، 1383). در اصل می توان گفت جنبه ی بین بخشی بین تمام این تعاریف در مورد تعهد سازمانی، رابطه ی وابستگی و رابطه با سازمان است. بطور کلی، تعهد سازمانی می تواند در این سه عامل خلاصه شود :

  1. باور قوی شخص در مورد سازمان و پذیرش اهداف آن.
  2. تلاش زیاد و مشتاقانه به منظور نیل به اهداف سازمان.
  3. تمایل کامل به ماندن در سازمان (et al,1987 Luthans).

به نظر مِیِر  و آلن ( 1997) عوامل بسیاری بر تعهد کارکنان مؤثرند که می توانند شامل تعهد به مدیر، تعهد به شغل، تعهد به حرفه یا تعهد به موفقیت شغلی باشند که در اصل تعهد سازمانی، متمرکز بر تعهد کارکنان به سازمان است (سیدی و طاهری، 2011). در توضیح اهمیت تعهد سازمانی، مِیِر و آلن(1992) به تعریف مارو و مک اِلروی(1993) اشاره کردند مبنی بر اینکه : تعهد سازمانی، توسعه یافته ترین شکل انواع ساختهای تعهد کاری به شیوه ی بالغانه است (همان).

تعهد سازمانی می تواند برای پیش بینی فعالیت ها و رفتار شغلی حرفه ای بکار رود(مِیِر و سایرین،1993)، زیرا تعهد سازمانی منعکس‌کننده‌ی نگرش مثبت کارکنان به سازمان است. این نگرش، به شخص انگیزه می دهد تا بطور مثبتی عمل کرده، در کار، نظم داشته باشد، از مقررات و خط مشی های سازمان اطاعت نموده، رابطه ی خوبی با همکاران داشته و سطح موفقیت خو را بهبود دهد. در این شیوه، دانش و درک تعهد سازمانی می تواند به عنوان مبنایی برای پیش بینی رفتار شغلی فرد، بکار رود (Sahertian & Soetjipto,2011).

دانلود پایان نامه