تغییر در سازمان :پایان نامه درباره تنوع تیم مدیران عالی

دانلود پایان نامه

تغییر در سازمان ها :

2-6-1- عوامل تعیین کننده تغییر:

چگونه سازمان ضرورت تغییر را درک می کند؟ممکن است وقتی مدیریت فرصتی را تشخیص می دهدکه خواهان سرمایه گذاری در آن است،ضرورت تغییر را احساس کند،گاهی اوقات پیش بینی  و یا واکنش به یک مسئله لزوم تغییر را موجب می شود .این فرصت ها و مسایل ممکن است در درون یا بیرون سازمان و یا هر دو ،بوجود آیند.

عواملی که تغییر ساختاری را موجب می شوند،بی شمارند.این امر ما را بر آن می دارد تا طبقاتی چند ایجاد کنیم که بیشتر عوامل تغییر در آن جا می گیرند،چنین تلاشهایی دلالت بر این دارد که محرک ایجاد تغییر می تواند از هر جایی نمود پیدا کند.یکی از بهترین روش ها این است که فهرستی از دلایل مشهود که مورد توجه یک سازمان برای ایجاد تغییر در ساختار خود است،تهیه کنیم: (استیفن رابینز؛1386، 338-334)

1.تغییر در اهداف

2.خرید تجهیزات جدید

3.کمیابی نیروی کار

4.استقرار یک سیستم پیشرفته پردازش اطلاعات

5.مقررات دولتی

6.اقتصاد

7.اتحادیه گرایی

8.افزایش فشار گروه های حمایت از مصرف کننده

9.ادغام یا تملک

10.تغییرات سریع در قیمت یا در دسترس بودن مواد اولیه

11.اقدامات رقبا

12.کاهش روحیه کارکنان

13.افزایش ترک خدمت

14.خصومت ناگهانی داخلی یا خارجی

15.کمبود نیروهای بالقوه برای پست های مدیریت اجرائی درون سازمانی

16.کاهش شدید در سود

در زمان کنونی سازمان ها بصورت فزاینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با این عوامل محیطی سازگار نمایند.شش عامل موثر که موجب ایجاد تغییر می شوند عبارتند از (مبانی رفتار سازمانی،389،1389):

1.ماهیت نیروی انسانی

2.تکنولوژی

3.ضربه های اقتصادی

4.رقابت

5.روند اجتماعی

6.سیاست های جهانی

دانلود پایان نامه