توانمندسازی:”\پایان نامه درباره ارتقای عملکرد نیروی کار”

دانلود پایان نامه

توانمندسازی

مديريت امروزه بدين نتيجه رسيده است كه بايد نيروي محركه را از برون انسان به درون او منتقل كرد و به او آگاهي داد ، اهداف كار را براي او روشن ساخت و براي او حق انتخاب قائل شد . به جاي اينكه به افراد بگويند كه چه انجام بدهند و چگونه و كي انجام بدهند ، بايد به آنان توانايي ببخشند كه خود مشكلات خود را حل كنند و براي خود تصميم بگيرند ، احساس اعتماد به نفس پيدا كنند و مسئوليتهاي مديريت را خود به عهده گيرند . همه اين موارد توانمند شدن ناميده مي شود.

امروزه توانمند سازي[1] به يكي از مهمترين موضوعات روز مديريت مبدل شده و تعاريف زيادي توسط كارشناسان براي آن بيان گرديده است كه در ذيل به تعدادي از اين تعاريف اشاره مي كنيم.

  • توانمند سازي بيانگر اجراها و شرايطي است كه كاركنان خود را بر انگيخته فرض مي‎كنند، اعتمادشان به دانش و تخصص خود افزايش مي يابد،احساس اميد به حركت و اقدام كردن با استفاده از انعطاف را دارند، باور به امكان كنترل كردن رويدادها را دارند و انجام دادن كارها و اموري را كه در راستاي اهداف سازمان مناسب و معني دار مي يابند تامين مي كند، اين تعريف نشان مي دهد كه توانمند سازي بيانگر دادن ((قدرت)) به كاركنان است.
  • توانمند سازي را به عنوان يك مفهوم مديريتي مي توان به عنوان فرايند افزايش دادن حق تصميم گيري افراد و بالندگي اشخاص از راه همياري،قسمت كردن ،پرورش و فعاليت تيمي تعريف كرد.اگر اين مفهوم از نزديك مورد بررسي قرارگيرد، مي تواند ادامه مفاهيم مشاركت،تفويض اختيار انگيزش به شمار آيد كه در مديريت سازمان زياد مورد مباحثه قرار   مي گيرد.اما وجه تمايز توانمند سازي با آنها اين است كه مفهوم توانمند سازي هم يك مفهوم گسترده تري رادر بر دارد و هم اجراي آن نسبت به ديگران مفاهيم آسان نيست.
  • منظور از توانمند سازي كاركنان اين است كه افراد قادر باشند همه توانايي ها و دانشهاي خود را توسعه دهند و از آنها جهت كسب اهداف فردي و سازماني استفاده كنند.طراحي مناسب سازمان و مشاغل،شيوه هايي كه مسئوليت پذيري كاركنان را بصورت فردي،گروهي و تيمي افزايش دهد،به كار گماري مناسب افراد،تدارك پيشرفتهاي فردي و گروهي به گونه اي كه پيشرفت افراد را ممكن سازد،روشهاي آموزش و پرورشي كه هم شايستگي و هم اعتماد به نفس را در كاركنان افزايش دهد، باعث خواهد شد كه از افراد سازماني انسانهاي توانمندي سازد كه در خدمت اهداف قرار گيرد.

[1] تفویض اختیار در نقش سازمانی خود

دانلود پایان نامه