رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۳۸

همانطورکه پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، هدف اصلی تحقیق بررسی این موضوع اسـت که آیا ارائهی سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکرد واحد) منجـر به گمراهی استفادهکننـدگان صورتهای مالی و برداشت نادرست آنان از عملکـرد اصلی شرکت میشود یا خیربرای پاسخ به این سوال، لازم است ابتدا به بررسی رابطهی سایر اجزای سود جامع با ریسک شرکت و قیمت سهام آن پرداخته شود و سپس با توجه به نتایج بدست آمده در این خصوص به سوال اصلی، در حد مناسب پاسخ داده شود. بررسی قدرت پیشبینیکنندگی سود جامع و مقایسهی آن با سود خالص نیز میتواند ما را در پاسخگویی بهتر به این سوال یاری رساند. بر این اساس، مفروضات تحقیق به شرح زیر طرح شد:
فرضیه اول: سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد.
فرضیه دوم: نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک بازار شرکت رابطه معناداری دارد.
فرضیه سوم: نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معناداری دارد.
فرضیه چهارم: سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی جریان وجهنقد عملیاتی آتی دارد.
فرضیه پنجم: سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی سود خالص دوره بعد دارد.
توجه داشته باشید که فرضیههای بالا با توجه به ادبیات قبلی موجود در خصوص این موضوع مطرح شده است. ادبیات قبلی و پیشینهی مربوط به هر فرضیه به تفصیل در فصل دوم، مورد بحث قرار گرفت.
۳٫۳ روش کلی تحقیق
با توجه به این موضوع که نتایج این تحقیق میتواند دربرگیرندهی اطلاعات و راهکارهایی برای اهالی بازار سرمایه باشد، از بابت هدف کاربردی و از آنجا که در این تحقیق، به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر هستیم، این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است.
۳٫۴ قلمرو تحقیق
۳٫۴٫۱ قلمرو موضوعی
این تحقیق به لحاظ موضوعی، به مقولهی تأثیر نحوهی ارائهی سایر اجزای سود جامع در صورت عملکرد مالی بر ریسک و قیمت بازار سهام شرکت اختصاص دارد.
۳٫۴٫۲ قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری در این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۳٫۴٫۳ قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است اما از آنجاییکه انحراف معیار سود خالص و سود جامع به صورت انعطافپذیر برای سه سال (سال t و ۲ سال قبل از آن) محاسبه میشود، بنابراین در این تحقیق به اطلاعات سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ نیز نیاز است.
۳٫۵ روش نمونهگیری
جامعه آمـاری در این تحقیق، مجموعـه شـرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. البته شرایط خاصی مد نظر بوده است که احراز این شرایط توسط شرکتها جهت انجام بررسی آماری ضروری است. لذا، در این تحقیق از روش نمونهگیری استفاده نمیشود بلکه به روش حذف سیستماتیک شرکتها مورد مطالعه قرار میگیرند. شرایط مذکور به شرح زیر میباشد:
دوره گزارشگری شرکت باید منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
شرکت نباید در طول دوره تحقیق دچار توقف معاملاتی (توقف بیش از سه ماه) شده باشد.
دسترسی به صورتهای مالی شرکت وجود داشته باشد.
شرکت باید حداقل یکی از متغیرهای سایر اجزای سود جامع (مانند مازاد تجدید ارزیابی داراییها، تعدیلات تسعیر ارز و یا تعدیلات سنواتی) را دارا باشد.
نمونه شامل بانکها، مؤسسات مالی، سرمایهگذاری، مؤسسات واسطهگری، خدماتی، بیمه و لیزینگ نباشد.
۳٫۶ روش گردآوری دادهها
دادهها با استفاده از سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار، سامانهی کُدال و نرمافزار رهاورد نوین گردآوری میشوند. سپس دادهها به وسیله نرمافزارهایی چون Excel، Eviews8 و… مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار میگیرند.
۳٫۷ معرفی و نحوهی محاسبهی متغیرها
۳٫۷٫۱ متغیرهای وابسته
ßیا بتا: ضریب بتا در این تحقیق نمایندهای از ریسک سیستماتیک سهام است. ضریب بتای یک سهم عادی چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمیگردد؛ زیرا میتوان با استفاده از آن، تغییرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه کرد.
بتا از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
: نشاندهنده کوواریانس بازده سهم و بازده بازار میباشد.
: نشاندهنده کوواریانس بازدههای بازار میباشد.
لازم به ذکر است که در این تحقیق، این متغیر (بتا) از طریق نرمافزار رهاورد نوین بدست میآید.
P یا قیمت هر سهم: این متغیر برابر است با ارزش بازار هر سهم شرکت در پایان دورهی مالی.
CFO(t+1) یا جریان وجه نقد عملیاتی آتی: این متغیر از جمع جبری جریان وجهنقد عملیاتی، بازده سرمایهگذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی و مالیات بر درآمد (که هر سه مورد قابل استخراج از متن صورت جریان وجه نقد در سال مالی t+1 است) بدست میآید.
Ni(t+1) یا سود خالص دوره بعد: برابر است با سود خالص شرکت در سال مالی t+1.
۳٫۷٫۲ متغیرهای مستقل
NI یا سود خالص: سود خالص برابر با حاصل جمع سود (زیان) عملیاتی، درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی و سود (زیان) عملیات متوقف شده میباشد (استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران). در این تحقیق این متغیر از متن صورت سود (زیان) دوره استخراج میشود

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

.