زیرساختار فناوری اطلاعات -پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه

زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات [1] :

در بعد زیر ساخت فنی، دسترسی پایدار، با کیفیت بالا، آسان و کم هزینه یک اجتماع ( کشور، صنعت و یا کسب و کار) به فناوری های ارتباطی(مخابراتی) و اطلاعاتی فاوا مانند تلفن، فکس و انواع فناوری های اتصال به شبکه اینترنت و یا سایر شبکه های اطلاعاتی نظیر اینترانت ، اکسترانت و سایر خدمات مورد نیاز جهت بهره گیری از فرصت های ارزش زا سنجیده می شود. (لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

اجرایی شدن و گسترش تجارت الکترونیک به گونه ای که عمومی وهمه گیر شود لازمه آن ایجاد  بسترهای ارتباطی مناسب و پایدار می باشد. اين بستر كه جهت ارتباطات شبكه اي در محيط مجازي است بايد كيفيت لازم براي ايجاد ارتباطي مطمئن، مناسب و پايدار را دارا باشد تا بتوان به راحتي از آن در انجام مبادلات الكترونيكي استفاده نمود.  ( کیخاو همکاران، 1388)

2-11-1)  آمادگی زیر ساخت فاوا : شامل: زیر ساختهاي سخت افزاري فاوا –  زیر ساخت نرم افزاري در حوزه هاي مختلف –  قابلیت وب سایت )تعاملی(   -مکانیزم هاي امنیتی شبکه سازمان –  دسترس پذیري پایگاه داده، می باشد .  ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

شاخص هاي كلي تحليل سخت افزار عبارتند از : ضريب نفوذ كامپيوتر، سطح فناوري كامپيوترهاي شخصي، سطح فناوري و تعداد چاپگرها و اسكنرها، ميزان پوشش توسط  منبع تغذیه بدون وقفه­[2] درصد كامپيوترهاي شخصي داراي كارت شبكه، سطح فناوري و تعداد تجهيزات جانبي و … . (بدری زاده و همکاران ، 1390)

آمادگي سخت:  اين بخش ناظر به كلية وجوهي است كه به لحاظ سخت افزاري، تجهيزاتي و ارتباطي مورد نياز است. بنابراين ميتوان آن را شامل دو بخش اصليِ زيرساخت شبكه اي و تجهيزات دانست.

آمادگي نرم: اين بخش بيان كننده همة عوامل نرم شامل فنّاوري هاي نرم (مقررات، روندها، قوانين و …) است كه در ايجاد و پشتيباني محيطهاي آموزشي بر خط مورد نياز است . باتوجه به ارزيابي مدلها، ميتوان اجزاي اين بخش را به شرح زير دانست : منابع انساني، مديريت، قوانين و مقررات، استانداردها، منابع مالي، امنيت، فرهنگ، محتوا و سياست. (منتظر، داراب، 1388)

2-11-2 ) آمادگی فرآیند های  فاوا : توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در یک کشور منوط به وجود شاخصهاي معرفّ آمادگی فنی است، زیرساختهاي فنی، مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز براي توسعه تجارت الکترونیکی شامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن ماهوارهایی، تلفن همراه و تقویت و مدرن سازي پست، توسعه امکانات رایانه ایی اعم از سخت افزار، تجهیزات و نرم افزارهاي مربوطه، توسعه اینترنت و بالابردن نفوذ آن از طریق گسترش مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت  [3] ها و کاهش هزینه استفاده از اینترنت و حذف محدودیتهاي مصنوعی.

آمارها حاکی از آن است که شاخص هاي گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نسبت به متوسط جهانی وضعیت مناسبی نداشته و لزوم توجه به ایجاد زیرساختهاي فنی، مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز را نشان می دهد.  مطالعات تجربی فراوان نشان داده است که سرمایه گذاري در  فناوری اطلاعات و ارتباطات  از طریق افزایش زیربناهاي فیزیکی مورد نیاز براي انجام تجارت الکترونیکی تاثیر مثبتی بر توسعه  تجارت الكترونيك   خواهد داشت. بدین ترتیب افزایش سهم مخارج   فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی­­[4] می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت الكترونيك داشته باشد. ضمن آنکه بدون وجود زیرساختهاي فوق قطعاً توسعه تجارت الكترونيك با مشکل مواجه شده و حداقل همگانی نخواهد شد که مورد مطالعه بحث ما نیست. (لوکس ، ظفر حیدری، 1383)

 

 

شامل: قابلیت پشتیبانی از فرآیند ها و خدمات – قابلیت اتوماسیون سازي فرآیندها –  قابلیت به روزرسانی پایگاه هاي داده و فرآیندها –  مهندسی مجدد فرآیندها، می باشد . ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

تحليل وضعيت موجود شبكه هاي محلي در قالب شاخص هاي زير صورت گرفته است: ميزان استفاده از شبكه هاي محلي، سطح فناوري تجهيزات فعال شبكه، ميزان پوشش كامل شبكه هاي داخل در سازمان، مديريت شبكة محلي، امكان و توانايي نگهداري از شبكه، وجود تجهيزات و ارتباطات پشتيبان، توسعه پذيري شبكه، بهره گيري از معماري مناسب شبكة محلي و … .
(بدری زاده و همکاران ، 1390)

نمودار شماره 6 نتايج حاصل از مطالعه امكان سنجي تجارت الكترونيكي در ايران كه توسط وزارت بازرگاني انجام شده است را در حوزه آمادگي فني نشان مي دهد و بر اين اساس و با توجه به عوامل توانمندساز، وضعيت كشور در زمينه زيرساخت هاي فني و ارتباطي و مخابراتي در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار دارد . به عبارت د يگر امكان شروع تجارت الكترونيكي با توجه به زيرساخت هاي فني و ارتباطي و مخابراتي موجود فراهم است . البته برخي اعتقاد دارند كه از زيرساخت هاي موجود نيز در حد مطلوب استفاده نمي شود.  (پاریاب، معمارنژاد، 1390)

 

 

 

جدول (2-5)  وضعيت موجود آمادگي فني (زيرساخت هاي فني، ارتباطي و مخابراتي) در ايران.
(پاریاب، معمارنژاد، 1390)

رتبه ٤

مرحله تكامل تجارت الكترونيكي

رتيه ٣

مرحله رشد تجارت الكترونيكي

رتبه ٢

مرحله آغازين تجارت الكترونيكي

رتبه ١

تجارت الكترونيكي امكان پذير نيست

عوامل توانمند ساز
  ×     آمادگي زير بنايي مخابرات
  ×     آمادگي سرعت و كيفيت شبكه
×       قابليت دسترسي به اينترنت
  ×     محتويات مرتبط محلي
  ×     قابليت دسترسي به سخت افزار و نرم افزار
    ×   آمادگي خدمات و پشتيباني
  ×     قابليت دسترسي به خدمات الكترونيكي
    ×   استاندارد های فناوری

1.ICT

2.UPS ) Uninterruptible power supply)

1.ISP

2.GDP

دانلود پایان نامه