سبک دمکراتيک//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

دانلود پایان نامه

سبک دمکراتيک

رهبراني که از روش دمکراتيک يا اشتراک مساعي استفاده مي کنند به نيازها و علايق کارکنان توجه دارند و اختيارات را تفويض مي کنند(ايرانژاد باريزي و ساسان گهر ، 1380) . رهبر دمکراتيک رهبري است که(صادقپور و مقدس ، 1374):

ـ سعي مي کند قبل از اخذ تصميم در مورد عملي با زير دستان مشورت نمايد .

ـ  نظارت بر کار زير دستان را در موقع اجراي دستورات به حداقل مي رساند.

ـ در صورتي که زير دست مهارت و تخصص کافي براي انجام عملي داشته باشد . جزئيات نحوه کار به او القاء نمي کند .

ـ تا حد امکان به زير دست اجازه اخذ تصميم مي دهد .

ـ درحالي که به اختلاف مقام بين خود و زير دست آگاه است ، در اين مورد تأکيد نمي کند .

ـ به تفويض اختيار و عدم تمرکز در کار معتقد و پايبند  است .

ـ در صورتي که زير دست مرتکب خطايي شود او را راهنمايي مي کند .

ـ سعي مي کند که کارها به صورت گروهي انجام شود .

ج) سبک بي بند و بار

رهبري”بي بند و بار”يا “آزاد” از اعمال قدرت و دخالت در کارها اجتناب مي ورزد (ايرانژاد باريزي و ساسان گهر ، 1380). در اين سبک واحدهاي مختلف سازمان به دلخواه خود هدفهاي متناقضي را دنبال مي کنند که عاقبت منجر به هرج و مرج خواهد گرديد(وجداني ، 1372) . نقطه مقابل رهبر مستبد . رهبر بي و بند و بار است با خصوصيات زير (صادقپور و مقدس 1374):

ـ به ندرت خط مشي و دستورالعملي براي رسيدن به هدفي تهيه مي نمايد

ـ علاقه اي به راهنمايي و هدايت زير دست ندارد .

ـ آزادي کامل به زير دست مي دهد و اجازه مي دهد هر نوع تصميمي که مايل است اتخاذ نمايد .

ـ تلاش براي تغيير رفتار عقيده و نظر زير دست به نفع هدف سازمان به عمل نمي آورد .

دانلود پایان نامه