سرمایه ساختاری/پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاري به ساز و کار و ساختار یک واحد تجاري مرتبط است و می تواند کارکنان را در عملکرد بهینه فکري یاري کند و بدین ترتیب سازمان قادر خواهد بود، عملکردش را بهتر کند (چن و همکاران، 2004،به نقل از

چوپانی و همکاران،1391) سرمایه ساختاري را می توان به هر چیزي که در سازمان وجود دارد و از کارکنان (سرمایه انسانی) در کارشان حمایت میکند، اطلاق کرد. این نوع سرمایه به عنوان زیربنایی حمایت کننده، سرمایه انسانی را قادر می سازد به وظایفش عمل کند.(باهارتش و بندیوپاهاي ،2005 ). در حقيقت اين سرمايه شامل تمام مخازن دانشي غيرانساني در يك سازمان مانند پايگاه داده ها، فرايند ها، استراتژي ها و چارت هاي سازماني است كه به سازمان ارزشي فراتر از دارايي هاي فيزيكي مي بخشد.(ناظم و مطلبی،1390)

اين نوع سرمايه، ناشي از محصولات و سيستم هايي است كه سازمان در طي زمان ايجاد كرده است و هنگامي كه افراد، سازمان را ترك مي كنند، در سازمان باقي مي ماند؛ لذا سازمان هايي كه داراي ساختارهاي بسيار قوي هستند، فرهنگي دارند كه به پشتوانة آن فرهنگ، به كاركنان اجازة يادگيري و تمرين را مي دهند(بونتيس و همكاران، ٢٠٠٠،به نقل از قلاوندی و دیگران،1391)

به دلیل اجزای متعدد سرمایه ساختاری،سرمایه ساختاری به سه جزء سرمایه سازمانی، سرمایه فرآیند و سرمایه نوآوری طبقه بندی می شود.سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمانی و سیستم های تحت نفوذ درآوردن تواناییها و استعدادهای سازمانی است.سرمایه فرآیند شامل روش ها،عمل ها و برنامه هایی است که ارائه کالاها و خدمات را میسر می سازد.سرمایه نوآوری شامل دارایی فکری و دارایی های نامشهود می شود.دارایی فکری حقوق تجاری محافظت شده مثل حق چاپ و علائم تجاری است.(رحمانی و عارف منش،1391)

سرمایه ساختاری، یکی از اصول زیربنایی خلق سازمان های یادگیرنده است. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای تواناییها و قابلیت های کافی باشند، در صورتیکه ساختار سازمانی، فاقد قوانین و سیستم های قوی باشد، نمی توان از این قابلیت ها در جهت خلق ارزش و دستیابی به عملکرد برتر سازمانی استفاده کرد. توجه به این نکته ضروری است که اگر کارکنان سازمان توانایی بهره برداری از فن آوری را نداشته باشند، سرمایه گذاری

کلان برای فن آوری مفید نخواهد بود.(فیرر و دیگران،348:2003؛استوارت،136:2008 و پدرینی،346:2007، به نقل از علیپور و همکاران،1390)

 

 

 

 

 

جدول2-3: تعاریف سرمایه ساختاری از دیدگاه محققان مختلف (طالب زاده،1393)

تعریف مولف
شامل داراییهای فکری است که دربردارنده سازوکاری قانونی برای محافظت از تعداد زیادی از داراییهای شرکت و دارایی های زیربنایی هستند. داراییهای زیربنایی، خود مشتمل  کاردانی، رازهای تجارت، حقوق کپی برداری، حق امتیازات، حقوق طراحی، بازارهای خدمات و مبادلات هستند. علاوه بر این، آن دسته از فن آوریها، روش شناسی ها و فرایندهایی که جزئی از سرمایه ساختاری محسوب شده و سازمان را قادر به فعالیت کرده و دربردارنده فرهنگ شرکت، پایگاههای داده، اطلاعات و… هستند. Brooking (1996)
سخت افزار، نرم افزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حق امتیازات، علامتهای تجاری و اقلام دیگر مربوط به توانایی سازمان است که تولید کارکنان خود را پشتیبانی می کنند. Edvinsson and Malone (1997)
حق امتیازات، مفاهیم، مدلها و سیستم های کامپیوتری و اداری. Sveiby(1997)
دانش ذخیره شده در حق امتیازات، فرایندها، پایگاههای داده، شبکه ها و…. Stewart(1998)
سرمایه فن آوری که شامل کاردانی حاصل از فعالیتهای تحقیق و توسعه، دانش فن آوری، رازهای تجارت، دارایی فکری و حق امتیازات است. Hsieh and Tsai (2007)
سرمایه سازمانی عبارت است از دانش کدگذاری شده مستقر و مورد استفاده در پایگاههای داده، حق امتیازات، رو شهای دستی، سیستمها و فرایندها. Subramaniam and Youndt (2005)
دارایی سازمان نظیر فرایندها، اطلاعات موجود در پایگاههای داده و…. Martinez-torres(2006)
سرمایه ساختاری شامل دارایی های نامشهودی است که از بخش طراحی ساختار شرکت حاصل می شوند، جریان دانش را تسهیل می کنند و دستاورد بهبود درکارایی سازمان را برای حفظ یکپارچگی )سرعت( الگوهای کاری متفاوت و از طریق روشی مناسب به دنبال دارند. Alama (2008)
شامل دارایی های غیرانسانی، نظیر سیستم های اطلاعاتی، امور جاری، دستورالعملها و پایگاههای داده است. Cabrita and Bontis(2008)
شامل کلیه اندوخته های غیرانسانی موجود در سازمان است که دربردارنده پایگاههای داده، نمودارهای سازمانی، روشهای دستی فرایندها، راهبردها، امور جاری و هر چیزی است که ارزش ایجاد شده به وسیله آن برای واحد تجاری از ارزش نهاده هایش بیشتر است. Wu et al. (2008)
اشاره به اندوخته های غیرانسانی موجود در سازمان دارد که دربرگیرنده ساختارهای سازمانی نظیر امور جاری شرکت، ساختار کسب و کار و انواع مختلف دارایی های فکری هستند. Chang et al. (2008)
سرمایه ساختاری شامل سرمایه فرایند و سرمایه نوآوری است. سرمایه فرایند عبارت از جریان کاری، فرایندهای عملیات، روشهای خاص، برنامه های توسعه کسب وکار، سیستم های فناوری اطلاعات، فرهنگ مشارکتی و…  است. سرمایه نوآوری معرف دارایی های فکری موجود در سازمان شامل حق امتیازات، حقوق کپی برداری، علامت های تجاری، کاردانی و… است Hsu and Fang (2009)
دانلود پایان نامه